Od września zapolujemy na łosie?

Przy okazji nowelizacji pakietu rozporządzeń wykonawczych do Prawa łowieckiego z lipca br. Ministerstwo Środowiska nie zdradzało chęci zniesienia moratorium na łosie, które obowiązuje od 2001 r. Ta kwestia znajdowała się wprawdzie w wykazie prac legislacyjnych resortu, ale sugestia jednoczesnego przywrócenia polowań na ten gatunek zgłoszona w toku konsultacji projektów rozporządzeń m.in. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych została odrzucona. Wyjaśniono to koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz dotyczących liczebności populacji tego roślinożercy. Wydawało się więc, że mimo apeli – trwających już bez mała kilka lat – dla odstrzału łosia wciąż mamy czerwone światło.

Zmiany w rozporządzeniach łowieckich

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać zapowiadane przez nas zmiany w rozporządzeniach w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (TUTAJ), w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (TUTAJ), w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (TUTAJ) oraz w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (TUTAJ).    Szakal gatunkiem łownym Wbrew obiekcjom zgłaszanym na etapie konsultacji publicznych i opiniowania przez Klub Przyrodników mamy nowy gatunek na liście zwierząt łownych – szakala złocistego.

Utrata obwodu za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona w życie restrykcyjne zmiany, które będą silnie oddziaływać na myśliwych i realizowaną przez nich gospodarkę łowiecką. Rządowa ustawa została przekazana do Senatu 21 lipca po jej przepracowaniu przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z treścią druku nr 570 można się zapoznać TUTAJ). Ma ją rozpatrywać izba wyższa na trwającym właśnie posiedzeniu (26–28 lipca).

Szakal gatunkiem łownym, lochy bez ochrony – projekty nowelizacji rozporządzeń MŚ

Do opiniowania, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły projekty nowelizacji czterech rozporządzeń ministra środowiska – w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz w sprawie ustalenia listy gatunków łownych. Trafi na nią nowy drapieżnik – na szakala złocistego będzie można polować od 1 sierpnia do końca lutego (a w obwodach, gdzie występuje głuszec lub cietrzew oraz objętych wsiedleniami zajęcy, bażantów lub kuropatw – przez cały rok), przy czym ten zapis wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r.

Szkody oszacują leśnicy, a zapłacą myśliwi?

Rezultaty prac nad zmianą systemu szacowania szkód łowieckich i wypłaty rekompensat za straty wyrządzone przez zwierzynę wciąż nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jak dowiadujemy się jednak z pisma skierowanego 17 lipca br. do premier Beaty Szydło przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (dalej KSZNOŚiL), podtrzymano zamiar (sprecyzowany w druku nr 1042 – do pobrania TUTAJ) włączenia w ten proces Lasów Państwowych. Przypomnijmy, że pracownicy tej organizacji mieliby się zająć likwidacją szkód, fundusze na ich pokrycie pochodziłyby zaś od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

MSWiA wprowadziło czasowy zakaz noszenia broni

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca br. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie on obowiązywał na obszarze woj. małopolskiego w okresie od 1 do 13 lipca, na obszarze miasta stołecznego Warszawy – od 5 do 7 lipca, a na obszarze woj. dolnośląskiego – od 18 do 31 lipca. Z treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ.   Red., Fot. RioPatuca Images/Fotolia

Zakaz noszenia broni również w Warszawie

Do dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje na stanowiska wobec projektu rozporządzenia ws. wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Jego treść została zmieniona w stosunku do wersji pierwotnej z 5 czerwca. W związku z przeniesieniem forum państw Trójmorza oraz Global Forum (konferencja dotycząca bieżącej polityki i ekonomii w naszej części Europy) z Wrocławia do Warszawy obostrzenia planowane na okres od 5 do 8 lipca obejmą obszar miasta stołecznego.

Ustawa Izdebskiego pod obradami pozaparlamentarnego zespołu ekspertów

Z inicjatywy marszałka seniora Kornela Morawieckiego został utworzony Pozaparlamentarny Zespół Ekspertów do prac nad projektem ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej forsowanej w szeregach partii rządzącej przez przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że nie tak szybko trafi on do Sejmu jako inicjatywa poselska PiS-u (o czym informowaliśmy TUTAJ).   Niestety, nie jest znana lista członków zespołu ani harmonogram jego posiedzeń (wiemy...

Zakaz noszenia broni w Małopolsce i we Wrocławiu

6 czerwca minister spraw wewnętrznych i administracji skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Obostrzenia mają objąć obszar województwa małopolskiego oraz Wrocław. Dotkną, rzecz jasna, również myśliwych.   Zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa małopolskiego potrwa od 1 do 13 lipca br. (a zatem obejmie pełnię, która wypada 9 lipca).

Wójt nie może być prezesem koła

Na łamach BŁ nr 4/2015 (do pobrania TUTAJ) została przedstawiona analiza przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej, z której wynikało, że wójt nie może pełnić funkcji w zarządzie koła łowieckiego. Nie wszyscy jednak zdecydowali się zastosować do zawartej tam rady. Tymczasem w marcu br. trafność wyrażonego wówczas poglądu definitywnie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną burmistrza Olecka w sprawie wygaszenia mu mandatu w związku z zajmowaniem stanowiska prezesa miejscowego KŁ „Sarna”.