Nowelizacja Prawa łowieckiego zaskarżona do TK

Zgodnie z zapowiedziami, które padały z mównicy sejmowej w toku procedowania nowelizacji Prawa łowieckiego, posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zdołali uzyskać wymagane poparcie i przygotować wniosek zaskarżający do Trybunału Konstytucyjnego część zapisów ustawy z 22 marca 2018 r. Został on złożony 21 maja br. Jako przedmiot kontroli wskazano pięć artykułów wprowadzonych nowelizacją do Prawa łowieckiego oraz jeden zmieniający ustawę o broni i amunicji.  

Ugoda z rolnikiem przy szacowaniu szkód

Kilka słów o szacowaniu szkód łowieckich wg nowej ustawy:   1. Nowe przepisy nie wykluczają możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy.   2. Polubowne wyjście przynosi korzyści obu stronom, ponieważ pozwala rolnikowi na mniej sformalizowane działania...

Badania okresowe myśliwych – kiedy dostarczyć orzeczenia lekarskie

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji, której dokonano przy okazji zmiany Prawa łowieckiego, wprowadziła obowiązek okresowych, odnawianych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy broni palnej do celów łowieckich. Związane z tym ryzyko charakteryzuje Bartosz Bacia na łamach majowej BŁ (artykuł można pobrać TUTAJ).   W nowelizacji jednak nie sprecyzowano, w jakim czasie powinno się wykonać badania. Jak się dowiedzieliśmy w MSWiA, ponieważ ten...

Szkody łowieckie po nowemu czy po staremu?

Wejście w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadziło poważne zamieszanie w kwestiach związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Najpierw Zarząd Główny PZŁ pismem z 3 kwietnia polecił zarządom okręgowym, aby poinformowały koła łowieckie, że podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły składające się z przedstawicieli gminy, przedstawiciela dzierżawcy obwodu oraz właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa łowieckiego

29 marca br. prezydent RP Andrzej Duda zakończył proces legislacyjny i podpisał ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (ustawy o lasach, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów; jednocześnie uchylono ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie Prawa łowieckiego, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich).

„Niech żyją!” nie kłamie na temat opinii ws. dzieci na polowaniach…

Publikacja informacji o tym, jakoby koalicja „Niech żyją!” posłużyła się nieistniejącym stanowiskiem Komitetu Psychologii PAN w złożonej do senatu opinii nt. zakazu udziału dzieci w polowaniach, spotkała się ze zdecydowaną reakcją osób związanych z tą antyłowiecką inicjatywą. Otrzymaliśmy m.in. wiadomość od Arkadiusza Glaasa, współzałożyciela oraz wieloletniego koordynatora kampanii społecznej i koalicji organizacji pozarządowych pod nazwą „Niech żyją!” (wywiad z nim, zatytułowany „Porozumienie jest niezbędne dla ratowania przyrody”, opublikowaliśmy na łamach BŁ nr 8/2015 – zainteresowani mogą go pobrać TUTAJ).

Finisz prac nad Prawem łowieckim i ostra krytyka międzynarodowa

Uchwała senatu w sprawie nowelizacji Prawa łowieckiego została 20 marca rozpatrzona przez połączone sejmowe komisje OŚZNiL oraz RiRW. Zarekomendowały one przyjęcie wszystkich siedmiu poprawek wprowadzonych przez izbę wyższą parlamentu. Przypomnijmy, że oprócz kwestii redakcyjno-porządkowych były to: odrzucenie zapisu o konieczności ewidencjonowania postrzałków, usunięcie sankcji za umyślne utrudnianie wykonywania polowań zbiorowych (sam zakaz wypadł z ustawy jeszcze w toku głosowania w sejmie) oraz przywrócenie współpracowników organów bezpieczeństwa PRL do katalogu osób, które nie będą mogły pełnić zadań w organach PZŁ.

Dzieci i młodzież w łowiectwie

W związku z coraz częściej pojawiającymi się w Polsce postulatami ograniczenia udziału młodych ludzi w polowaniach warto się dowiedzieć, jak wygląda ta kwestia w innych krajach.   Jakiś czas temu w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł sugerujący, że uczestnictwo dzieci w polowaniach powinno zostać zabronione (Dominik Uhlig, „Zakazać dzieciom udziału w polowaniach? Myśliwi powinni być za”, „GW” z 9 marca br.). Autor ze zrozumieniem i sympatią pisze o apelu niektórych organizacji pozarządowych do prezydenta Komorowskiego o zakazanie udziału w polowaniach osobom niepełnoletnim. Przytacza kilka argumentów uzasadniających takie stanowisko – od ryzyka postrzelenia czy śmierci dziecka, przez niszczenie jego wrażliwości i zdolności do współczucia, aż po fundowanie młodym ludziom emocji, z którymi nie potrafią sobie poradzić nawet dorośli mężczyźni.

Senat podtrzymał sejmowy kształt Prawa łowieckiego

Legły w gruzach nadzieje na złagodzenie przez senat dotkliwości zmian w Prawie łowieckim wprowadzonych przez sejm. Okazało się, że prace nad ustawą w komisjach nie mają żadnego przełożenia na decyzje senatorów w głosowaniu plenarnym. Na posiedzeniu izby wyższej 15 marca udało się przeprowadzić głosowanie poprawek. Odrzucono na nim propozycje odnoszące się do kwestii szkolenia psów i układania ptaków łowczych. Nie przyjęto także poprawki obniżającej wiek, w którym zakazuje się udziału nieletnich w polowaniach (pozostało 18 lat).

Przedłuża się senacka debata nad Prawem łowieckim. Ustawa wraca do komisji

Prace nad ustawą nowelizującą Prawo łowieckie w senacie ulegają wydłużeniu. Sprawozdanie połączonych komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (które obradowały 13 marca) zostało rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym 14 marca, skąd po przedstawieniu kolejnych poprawek ustawa wróciła do komisji. Niestety, na jej posiedzeniu głos łowieckich oponentów był donośniejszy niż myśliwych. Tomasz Zdrojewski z koalicji „Niech żyją!” sugerował, że stronę społeczną próbuje się wrobić w chęć likwidacji łowiectwa, a to nieprawda, ponieważ 12 proponowanych przez nią poprawek ma zadbać o priorytetowe zagadnienia bezpieczeństwa, podstawowych zasad etycznych dotyczących łowiectwa, zakazania brutalnych praktyk, nieograniczonego żadnym wiekiem udziału dzieci w polowaniach czy zasadniczych kwestii modelu zarządzania populacjami dzikich zwierząt, który obecnie został postawiony na głowie.