Resort środowiska przedstawił projekt kryteriów wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich

Resort środowiska przedstawił projekt kryteriów wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich
Październik 29 11:42 2020 Wydrukuj

Światło dzienne ujrzał długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. 28 października wiceminister Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przekazał go do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.
 
Dotychczasowy, nowy i nowo powstały
Projekt dokumentu dzieli uczestników procesu wydzierżawiania obwodów łowieckich na dotychczasowych, nowych (dzierżawiących już inny obwód) i nowo powstałych (takich, którzy wcześniej nie dzierżawili żadnego obwodu) dzierżawców oraz różnicuje kryteria oceny składanych przez nich wniosków. Najistotniejsze, że gdy o kontynuację dzierżawy obwodu ubiega się koło gospodarujące na jego terenie do tej pory, w pierwszej kolejności ocenie zostanie poddany wniosek złożony właśnie przez nie. Jeżeli wspomniane koło uzyska co najmniej 65% maksymalnej liczby przewidzianych punktów, to obwód pozostanie w jego rękach, a reszta wniosków nie będzie rozpatrywana. Choć dokument nie przywraca wprost pierwszeństwa dzierżawy, to wyraźnie foruje dotychczasowych dzierżawców. Koła łowieckie, które prowadziły prawidłową gospodarkę, mogą być pewne, że w nowej procedurze nie utracą swoich obwodów.
 
Kryteria oceny
Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie wniosku dotychczasowego dzierżawcy? Przede wszystkim średnie wykonania rocznego planu łowieckiego za ostatnie trzy sezony łowieckie (lub za lata dzierżawy, jeżeli trwa ona krócej) odnoszące się do: zwierzyny grubej z wyłączeniem dzików (maks. 10 pkt), dzików (maks. 12 pkt za przekroczenie założonego w planie minimum pozyskania) oraz drapieżników (maks. 2 pkt). W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zaznaczono, że ostatni wymieniony element wiąże się z zaangażowaniem myśliwych w ochronę populacji zwierzyny drobnej i poprawę warunków jej bytowania.

Dość rygorystycznie potraktowano kwestię szkód łowieckich. Jeżeli stosunek przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody łowieckie do liczby wszystkich zgłoszonych szkód, również odnoszony do minionych trzech lat gospodarczych, będzie wyższy niż 5%, to wnioskodawca uzyska 0 pkt (do zdobycia jest 7 pkt). Uwzględniona zostanie też liczba członków koła łowieckiego przypadająca na powierzchnię dzierżawionego obwodu (maks. 5 pkt, jeśli 1 myśliwy przypada na obszar od 1 do 300 ha). To ukłon w stronę kół otwartych na nowe osoby.

Zero-jedynkowej ocenie ma podlegać posiadanie poletek łowieckich i zatrudnienie lub powołanie strażnika łowieckiego. Ujemny punkt zostanie natomiast przyznany za każdą negatywną opinię na temat dotychczasowego dzierżawcy wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dyrektora RDLP lub starostę, właściwą izbę rolniczą i nadleśniczego (przewidziano też opinię pozytywną – 1 pkt lub jej brak – 0 pkt). Łącznie w powyższej procedurze można uzbierać 42 pkt.

Ocena nowego dzierżawcy obejmuje te same kryteria, ale uszczuplone o wymóg przedstawiania opinii. Średnie z realizacji planów łowieckich odnoszą się w tym przypadku do wszystkich dzierżawionych obwodów. Nowo powstałe koło będzie z kolei kategoryzowane na podstawie dwóch zależności odniesionych do ogólnej liczby członków koła, a mianowicie liczby myśliwych zamieszkałych w powiecie, na którego terenie leży obwód, oraz odsetka tych, którzy nie są członkami lub rezydentami innych kół.

Nowy i nowo powstały dzierżawca mają szansę na przejęcie obwodu łowieckiego tylko w sytuacji, kiedy dotychczasowe koło nie uzyskało wymaganego minimum punktowego. Wówczas dokonuje się ponownej oceny wszystkich złożonych wniosków, ale wg kryteriów ustalonych odpowiednio dla nowego lub nowo powstałego dzierżawcy. Przyjmuje się te mniej złożone, co oznacza, że jeżeli w procedurze uczestniczą trzy wymienione kategorie wnioskodawców, to jako wyjściowe obowiązują kryteria dla nowo powstałych kół. Dotychczasowi i nowi dzierżawcy uzyskują jednak dodatkowe punkty (od 1 do 5), uzależnione od procentu maksymalnej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów dla nowego dzierżawcy (niezawierających opinii). Brzmi skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy jest to prosty mechanizm. Równy wynik działa zawsze na korzyść dotychczasowego dzierżawcy.

Kiedy starania dotyczą wolnych obwodów, wnioski ocenia się analogicznie. W razie uzyskania takiej samej liczby punktów przez koła z historią dzierżawy i nowo powstałe, rozstrzyga liczba miejscowych członków (zamieszkujących w powiecie, na którego terenie leży obwód). Jeżeli również tutaj dojdzie do impasu, to decyduje wcześniejsza data wpisu do rejestru kół łowieckich.
 
Bezstronna komisja
Wnioski o dzierżawę mają być składane w zarządzie okręgowym, na którego terenie znajduje się obwód lub jego największa część. W przypadku obwodów wydzierżawionych musi to nastąpić do 31 grudnia roku poprzedzającego wygaśnięcie dotychczasowej umowy (w związku z regulacjami wprowadzonymi głośnym lex Ardanowski ten termin upływa z końcem bieżącego roku). Oceny wnioskodawców dokona co najmniej trzyosobowa komisja złożona z łowczego okręgowego i wyznaczonego przez niego członka PZŁ, a także prezesa okręgowego sądu łowieckiego lub upoważnionego przez niego sędziego OSŁ. W pracach tego gremium na prawach członków może uczestniczyć po jednym reprezentancie wyznaczonym przez wydzierżawiającego (dyrektora RDLP lub starostę), właściwego nadleśniczego, izbę rolniczą oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Taki skład ma, zdaniem autorów dokumentu, dać największe gwarancje bezstronności, rzetelności i staranności przy rozpatrywaniu wniosków.
Dla porządku dodajmy, że czas na złożenie dokumentów o wydzierżawienie nowo utworzonych lub przeznaczonych do wydzierżawienia obwodów wynosi 30 dni od ich powstania.

Konsultacje projektu potrwają 7 dni, a rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Krótkie terminy wynikają z zasygnalizowanej wyżej konieczności składania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich do końca grudnia br. Stanowiska i uwagi do planowanych rozwiązań można zgłaszać mailowo na adres: piotr.wykrota@mos.gov.pl.

Red.,
Fot.
Buntbarsch/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.