Leśnictwo i łowiectwo nowym działem administracji rządowej

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej została przyjęta przez sejm 20 listopada i skierowana pod obrady senatu. Na jej mocy wydzielono leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej (dotychczas obie dziedziny były częścią działu środowisko). Obejmie on sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.   W...

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. bez większych zmian dla myśliwych

Wyjątkowo przed końcem roku poznaliśmy projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (w ostatnich dwóch latach prace nad programem prowadzono dopiero w roku, w którym miał obowiązywać). Projekt nie zakłada większych zmian odnoszących się do gospodarki łowieckiej i zadań realizowanych przez myśliwych, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF-u. Choć układ tego dokumentu został nieco uporządkowany, dzięki czemu zyskał on na przejrzystości, to nadal nie rozwiano wielu wątpliwości związanych z interpretacją jego zapisów.

Resort środowiska przedstawił projekt kryteriów wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich

Światło dzienne ujrzał długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. 28 października wiceminister Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przekazał go do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.   Dotychczasowy, nowy i nowo powstały Projekt dokumentu dzieli uczestników procesu wydzierżawiania...

Sprawozdania finansowe do 30 września, ale bez walnych zgromadzeń

7 września koła łowieckie zostały sparaliżowane komunikatem, w którym Zarząd Główny PZŁ wskazał, że koła łowieckie muszą do 30 września zorganizować walne zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie walnego zgromadzenia, musiałoby to nastąpić najpóźniej do 9 września br.          Na samym wstępie należy z zaskoczeniem odnotować, że centralny organ zrzeszenia...

Ministerstwo Środowiska skraca okres polowań na kaczki i łyski

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Proponowane zapisy przesuwają o dwa tygodnie rozpoczęcie sezonu na kaczki i łyski – z 15 sierpnia na 1 września. Koniec okresu polowań pozostaje bez zmian – 21 grudnia. 18 sierpnia projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych (pismo otrzymały: Polskie Towarzystwo Leśne, KRIR, SITLiD, Klub Przyrodników, Liga Ochrony Przyrody i PTOP „Salamandra”) oraz opiniowania (mają to zrobić PZŁ, DGLP, PROP, marszałkowie województw i wojewodowie). Zainteresowane strony dostały trzy dni na zgłoszenie uwag. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

Nowe zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń

W Dzienniku Ustaw z 7 sierpnia 2020 r. pod poz. 1356 ukazało się zupełnie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zaczęło obowiązywać z mocą natychmiastową i w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie kół łowieckich oraz PZŁ. Przepisami tego dokumentu dokonano podziału kraju na trzy strefy: podstawową, w której obowiązują standardowe ograniczenia, nakazy i...

Komisja ponownie zagłosuje ws. udziału dzieci w polowaniach

Przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urszula Pasławska (PSL-Kukiz’15) potwierdziła w rozmowie z BŁ, że na polecenie marszałek sejmu Elżbiety Witek (PiS) odbędzie się ponowne głosowanie nad obywatelskim projektem nowelizacji Prawa łowieckiego w zakresie udziału dzieci w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wynika to nie z jakichś błędów proceduralnych w toku posiedzenia, które odbyło się 22 lipca br., ale z niejasnego stanowiska komisji w sprawie procedowanego dokumentu.

Negatywna opinia sejmowej komisji ws. udziału dzieci w polowaniach

22 lipca z szerokimi uśmiechami na twarzach sejm opuszczali reprezentanci KO i Lewicy (w tym m.in. posłanki: Daria Gosek-Popiołek, Klaudia Jachira, Gabriela Lenartowicz i Dorota Niedziela) wespół z przedstawicielami antyłowieckich organizacji pozarządowych, skupionych w koalicji „Niech Żyją!”, z Tomaszem Zdrojewskim i Radosławem Ślusarczykiem na czele. Towarzyszyły im posłanki spoza sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Katarzyna Piekarska (KO), która w kwietniu br. została wezwana przez Komisję Kultury NRŁ do zwrotu honorowej odznaki za zasługi dla łowiectwa, i liderka Partii Zieloni Małgorzata Tracz.

Nie zwołujmy walnych zgromadzeń!

W BŁ nr 6/2020 szczegółowo omówiłem kwestie związane z brakiem możliwości odbycia walnych zgromadzeń i wprowadzonym w związku z tym przedłużeniem kadencji organów koła. Już po oddaniu numeru do druku przepisy regulujące te sprawy uległy jednak pewnej zmianie, wobec czego przedstawione wówczas wnioski wymagają aktualizacji, zwłaszcza wobec wprowadzającej w błąd interpretacji, którą zamieścił na prowadzonej przez siebie stronie internetowej Zarząd Główny PZŁ....

Sejm odrzucił poprawkę senatu. ZG PZŁ będzie mógł wpłynąć na decyzje finansowe kół łowieckich

Na popołudniowym posiedzeniu sejmu 14 maja br. odrzucono poprawkę senatu odnoszącą się do nowelizacji Prawa łowieckiego w trzeciej tarczy antykryzysowej. Reprezentanci izby wyższej poprzedniego dnia przegłosowali, aby przepis dający Zarządowi Głównemu PZŁ prawo do decydowania o wydatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej zrzeszenia i kół łowieckich zastąpić regulacją umożliwiającą organizowanie zdalnych posiedzeń organów PZŁ, mimo że nie przewiduje tego statut (w praktyce dotyczyłoby to tylko NRŁ i walnych zgromadzeń kół). Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pod przewodnictwem Henryka Kowalczyka (PiS) zarekomendowała tę zmianę negatywnie, gdy Biuro Legislacyjne wskazało, że modyfikacja wprowadzona przez senatorów wykracza poza przedmiot procedowanej ustawy, a ponadto nie pasuje merytorycznie ani legislacyjnie do nowelizowanego artykułu Prawa łowieckiego, który nie odnosi się do sposobu prowadzenia posiedzeń organów PZŁ.