Sejm uchwalił wydłużenie okresu dzierżaw do końca kolejnego sezonu

Sejm w trakcie 26. posiedzenia, które odbyło się 25 lutego, uchwalił projekt zmiany Prawa łowieckiego dotyczącej wydłużenia czasu na podział województw na obwody łowieckie. Nie udała się kolejna próba przeforsowania poprawek zgłoszonych przez Urszulę Zielińską (Koalicja Obywatelska), odrzuconych w pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (KOŚZNiL) 23 lutego oraz negatywnie zarekomendowanych podczas drugiego spotkania tego gremium dwa dni później.

Zmiana w sprawie dzierżaw obwodów zaakceptowana przez komisję

Projekt noweli Prawa łowieckiego wydłużający do końca roku czas na ustanowienie granic i kategoryzację obwodów łowieckich został przyjęty na wtorkowym (23 lutego) posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z istotną poprawką przewodniczącej Urszuli Pasławskiej (KP). W myśl wprowadzonej zmiany nowe uchwały o podziale na obwody łowieckie, również w województwach, które już się uporały z całym procesem, miałyby zacząć obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2022 r. Do końca przyszłego sezonu łowieckiego utrzymane w mocy mają zostać zarówno dotychczasowe granice obwodów, jak i ich kategoryzacja.

Wydłużenie ważności dzierżaw do końca przyszłego sezonu trafia pod obrady sejmu

Urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego wystąpiły do ministra klimatu i środowiska o wydłużenie terminu podziału tych terytoriów na obwody łowieckie, ponieważ wywiązanie się z tego zobowiązania jeszcze w tym sezonie okazuje się niemożliwe. Winą za opóźnienia obarczono pandemię COVID-19 oraz złożoność zadania, którego realizacja była utrudniona, gdyż część pracowników pracowała zdalnie. Dokonanie podziału wymaga natomiast przygotowania wielu danych graficznych i numerycznych dotyczących każdego obwodu łowieckiego, a także bardzo rozbudowanej procedury, łącznie z wielotygodniowymi konsultacjami społecznymi oraz potencjalnie kilkukrotnym uzgadnianiem szczegółów z różnymi podmiotami.

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. Koniec z ryczałtem za lochy

Z opóźnieniem (do czego zdążyliśmy już przywyknąć) ukazuje się rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. W jego treści pojawiają się dwie istotne z punktu widzenia myśliwych zmiany. Pierwsza z nich to odejście od kupowania przez Inspekcję Weterynaryjną chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Ten kierunek wydatkowania środków wskazano jako przeznaczenie ryczałtu za pozyskane dziki. Minister rolnictwa podkreślił ponadto, że koła mogą się starać o sfinansowanie takich chłodni z 20 mln zł dotacji, którą PZŁ uzyskał z NFOŚiGW. Zaznaczył zarazem, że podjęta decyzja wiąże się ze wstrzymaniem współfinansowania zakupu chłodni przez Komisję Europejską. W tej sytuacji znacznie obciążałoby to wyłącznie budżet Inspekcji Weterynaryjnej. Do tej pory z jej środków kupiono 1320 takich urządzeń.

Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia 2021 r.

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 stycznia 2021 r. Wejdzie w życie po siedmiu dniach, tj. w piątek 29 stycznia.    Regulacja wprowadza trzy terminy składania wniosków o dzierżawę. Dla obwodów utworzonych od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – do 15 lutego 2021 r., a dla powstałych od 1 do 31 stycznia 2021 r. – do 28 lutego 2021 r. W przypadku obwodów utworzonych po 1 lutego 2021 r. będzie obowiązywać termin 30 dni od ich utworzenia.

Dzierżawa obwodów po konsultacjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Nie poznaliśmy jeszcze nowego brzmienia tego dokumentu, ale dowiadujemy się o kilku znaczących zmianach, które zostaną wprowadzone.   Zacznijmy jednak od opinii do projektu przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Według...

Bez opłat za tusze dzików sanitarnych na użytek własny

Zgodnie z opiniami ministerstw rolnictwa i rozwoju wsi oraz klimatu i środowiska nie można obarczać myśliwych płatnościami za tusze dzików z odstrzału sanitarnego brane na użytek własny. Rozstrzygnięcie tego dylematu nastąpiło w wyniku działań Bartosza Sikorskiego, członka WKŁ „Raróg” w Gdańsku. Uchwałą walnego zgromadzenia tego koła z 2016 r. ustanowiono kwotę 70 zł za każdą wziętą na użytek własny tuszę dzika pozyskanego w ramach realizacji planu łowieckiego. W listopadzie 2019 r. zarząd „Raroga” wezwał członków koła do uregulowania płatności za dziki odstrzelone sanitarnie i przyjął do rozliczeń powyższą ryczałtową stawkę.

Leśnictwo i łowiectwo nowym działem administracji rządowej

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej została przyjęta przez sejm 20 listopada i skierowana pod obrady senatu. Na jej mocy wydzielono leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej (dotychczas obie dziedziny były częścią działu środowisko). Obejmie on sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.   W...

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. bez większych zmian dla myśliwych

Wyjątkowo przed końcem roku poznaliśmy projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (w ostatnich dwóch latach prace nad programem prowadzono dopiero w roku, w którym miał obowiązywać). Projekt nie zakłada większych zmian odnoszących się do gospodarki łowieckiej i zadań realizowanych przez myśliwych, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF-u. Choć układ tego dokumentu został nieco uporządkowany, dzięki czemu zyskał on na przejrzystości, to nadal nie rozwiano wielu wątpliwości związanych z interpretacją jego zapisów.

Resort środowiska przedstawił projekt kryteriów wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich

Światło dzienne ujrzał długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. 28 października wiceminister Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przekazał go do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.   Dotychczasowy, nowy i nowo powstały Projekt dokumentu dzieli uczestników procesu wydzierżawiania...