Rozporządzenie szkodowe wkrótce wejdzie w życie

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu łowieckiego (1 kwietnia br.) miało wejść w życie długo zapowiadane rozporządzenie ministra środowiska (wydane w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi) ws. szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Niestety, choć pojawiło się w kalendarium publikacji aktów prawnych Rządowego Centrum Legislacji (a zatem musiało zostać podpisane przez ministrów środowiska i rolnictwa), to z niewyjaśnionych powodów z niego zniknęło. Wróciło na listę dopiero w tym tygodniu, a najpóźniejsza data jego ogłoszenia to 26 kwietnia. Jakich rozwiązań możemy się spodziewać po rozporządzeniu, które wkrótce wejdzie w życie (zgodnie z treścią projektu stanie się to następnego dnia po dniu ogłoszenia)? 

Kategoryzacja obwodów prawie po staremu

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 marca i wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od tej daty, tj. 29 marca, po konsultacjach wróciły z małymi wyjątkami w kształcie znanym z dokumentu z 2002 r., a więc w wersji obowiązującej przed ubiegłoroczną nowelizacją Prawa łowieckiego. Wskaźniki średnich liczebności i pozyskania zwierzyny obejmą zatem trzy lata gospodarcze poprzedzające rok, w którym dokonuje się kategoryzacji obwodu (w pierwotnej propozycji rozporządzenia wielkość odstrzału miała być analizowana w skali pięciu lat).

Ryczałt nie tylko za odstrzał sanitarny, lecz także za polowanie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi niedawno podpisał nie tylko rozporządzenie wprowadzające kilkusetzłotowy ryczałt za odstrzał sanitarny dzików. Przypomnijmy, że jest to kwota brutto w wysokości 650 zł za każdą loszkę przelatkową i lochę oraz 300 zł za pozostałe dziki. Zgodnie z opublikowanym tego samego dnia, tj. 23 listopada, rozporządzeniem zmieniającym zapisy obowiązującego w 2018 r. „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (ten dokument został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych już 5 lipca br.) rekompensaty w tej samej wysokości będą przysługiwały zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, a także dyrektorom parków narodowych za każdego dzika upolowanego w granicach stref z obostrzeniami wyznaczonymi decyzją KE oraz w obrębie obszaru WAMTA (gminy w całości lub części położone w pasie do 100 km od granicy Polski z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą oraz w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, tj. stref czerwonej i niebieskiej, na których terenie będzie realizowana wzmożona redukcja dzików).

Propozycja zmiany Prawa łowieckiego wyszła z ZG PZŁ

Skończyło się już poruszenie i ucichły dyskusje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (obejmuje on ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i Prawo łowieckie). W dokumencie datowanym na wrzesień br. przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości polowania z łukiem na obszarach wyłączonych z wydzierżawienia i w granicach miast oraz złagodzono dotkliwość zakazu udziału dzieci w polowaniach, dopuszczając taką ewentualność za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Wiele innych zaproponowanych zmian, w tym narzędzia represji wobec kół łowieckich w związku z walką z ASF-em, spotkało się z jednoznacznie negatywną oceną środowiska myśliwych.

650 zł za sanitarny odstrzał lochy

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r. i weszło w życie następnego dnia. W dokumencie podtrzymano założone na etapie projektu wysokości ryczałtu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwiększenie wysokości rekompensat za odstrzał sanitarny dzików. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do uzgodnień i konsultacji. Przewiduje on wprowadzenie jednolitego dla całego kraju ryczałtu w wysokości 650 zł za odstrzał loszek przelatkowych i loch oraz 300 zł za pozostałe dziki. W jeszcze obowiązującym rozporządzeniu stawki te są zróżnicowane w zależności od tego, czy odstrzał został zarządzony w strefach objętych obostrzeniami na mocy decyzji Komisji Europejskiej czy poza nimi (odpowiednio 482 zł lub 387 zł przysługuje za każdą samicę o masie tuszy powyżej 30 kg, w przypadku pozostałych dzików jest to 398 zł lub 283 zł).

Tablice ostrzegawcze na zbiorówkach wg ustalonego wzoru od 15 października

Wprowadzone zgodnie z wymogiem zawartym w nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. rozporządzenie ministra środowiska ws. tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 października i wejdzie w życie pięć dni od tego terminu, tj. 15 października, choć obowiązek znakowania spoczywał na myśliwych od samego początku sezonu zbiorówek. W dokumencie szczegółowo określono wzór tablicy. Sprecyzowano również sposób rozmieszczenia tablic w terenie.

Małopolska i Śląsk bez polowań przez… zmianę klimatu

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 października i wejdzie w życie 19 października. Ostatecznie obostrzenia obejmą obszar Krakowa w założonym w projekcie terminie od 19 do 25 października, natomiast w województwach małopolskim i śląskim czas ich obowiązywania skrócono do...

Szkody oszacujemy z drona, a szacowanie zgłosimy SMS-owo

Do pakietu projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska po nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. w ostatnim czasie dołączyły kolejne dwa – w sprawie tablicy ostrzegawczej na polowaniu zbiorowym (zob. TUTAJ) oraz w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych (zob. TUTAJ). Drugie z nich powinno zacząć obowiązywać od 1 października br., co wynika z sześciomiesięcznego okresu przejściowego ustalonego w ustawie.   Wzór tablicy...