Zakaz noszenia broni w Małopolsce i we Wrocławiu

6 czerwca minister spraw wewnętrznych i administracji skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Obostrzenia mają objąć obszar województwa małopolskiego oraz Wrocław. Dotkną, rzecz jasna, również myśliwych.   Zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa małopolskiego potrwa od 1 do 13 lipca br. (a zatem obejmie pełnię, która wypada 9 lipca).

Wójt nie może być prezesem koła

Na łamach BŁ nr 4/2015 (do pobrania TUTAJ) została przedstawiona analiza przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej, z której wynikało, że wójt nie może pełnić funkcji w zarządzie koła łowieckiego. Nie wszyscy jednak zdecydowali się zastosować do zawartej tam rady. Tymczasem w marcu br. trafność wyrażonego wówczas poglądu definitywnie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną burmistrza Olecka w sprawie wygaszenia mu mandatu w związku z zajmowaniem stanowiska prezesa miejscowego KŁ „Sarna”.

Odstrzelić dzięcioła

Nie, to jeszcze nie primaaprilisowy żart. W styczniu br. przed krośnieńskim wymiarem sprawiedliwości zakończyła się sprawa, w której winowajcą był… dzięcioł. Jak wynika z uzasadnienia pozwu wniesionego do Sądu Rejonowego w Krośnie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra środowiska, biało-czarny (najprawdopodobniej chodzi o dzięcioła dużego). Lokatorzy zamieszkujący dom wybudowany w latach 70. XX w. od kilkunastu lat borykali się z uszkodzeniami elewacji budynku powodowanymi przez dzięcioły. W rezultacie musieli przeprowadzać kosztowne naprawy.

Projekt Izdebskiego inicjatywą poselską PiS-u?

We wtorek 7 marca br. przed obiektywem kamery dziennika „Łowiecki” przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz poseł Kornel Morawiecki (Koło Poselskie Wolni i Solidarni) przekazali projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR na ręce wicemarszałka i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego. Jednocześnie poinformowano, że pomysł rolniczego OPZZ-etu ma trafić do sejmu jako inicjatywa poselska KP PiS. Nie oznacza to jednak, że zapisy zawarte w dokumencie spotkają się z przychylnością posłów partii rządzącej i rzeczywiście będą procedowane.

Polowanie na klatkowe bażanty nielegalne

W związku z publikacją w portalu Wirtualna Polska artykułu o „skandalicznych polowaniach Szyszki” (TUTAJ), w którym autor zwraca uwagę m.in. na wątpliwości etyczne i prawne związane z polowaniami na klatkowe bażanty, przypominamy poruszający to zagadnienie tekst Miłosza Kościelniaka-Marszała, zamieszczony w BŁ nr 12/2016. Jasno z niego wynika, że wypuszczone do łowiska bażanty pochodzące z hodowli mogą się stać przedmiotem polowań dopiero po nabraniu umiejętności pozwalających na samodzielne przetrwanie w środowisku.

KRIR negatywnie ocenia projekt Izdebskiego

Jak już informowaliśmy, 7 lutego br. odbyło się posiedzenie członków sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju (to gremium konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP), z udziałem przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządowych oraz organizacji działających na rzecz polskiej wsi. W jego trakcie został przedstawiony m.in. projekt ustawy o zmianie Prawa łowieckiego przygotowany przez OPZZRiOR (można się z nim zapoznać TUTAJ), na którego czele stoi występujący przeciwko władzom PZŁ Sławomir Izdebski. O opinię na temat związkowej nowelizacji Kancelaria Prezydenta poprosiła Krajową Radę Izb Rolniczych.

„Do szkoły, Panie Naczelniku” – ciąg dalszy dyskusji nad zmianą modelu

Przełom roku przyniósł nam kontynuację wymiany korespondencji między przewodniczącym OPZZRiOR Sławomirem Izdebskim a Ministerstwem Środowiska. Jak informowaliśmy (m.in. TUTAJ), OPZZRiOR przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w którym m.in. działalność łowiecka zostaje podporządkowana bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. Model dotychczas funkcjonujący w naszym kraju zostaje w tym dokumencie radykalnie zmieniony. Projekt zakłada przekazanie ministrowi rolnictwa kompetencji organu opiniującego istotne sprawy dotyczące kreowania i realizacji polityki w zakresie gospodarki łowieckiej, co tym samym dezawuuje rolę resortu środowiska.

Dwie siły antyłowieckie – podkomisja rozpoczyna prace nad rządową nowelą Prawa łowieckiego

We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie Prawa łowieckiego (druk nr 1042 – do pobrania TUTAJ). Oprócz parlamentarzystów licznie stawili się na niej reprezentanci organizacji pozarządowych skupionych w koalicji „Niech żyją!” (obecny był m.in. Zenon Kruczyński) i organizacji rolników. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, ZG PZŁ i Lasów Państwowych (łącznie z dyrektorem generalnym Konradem Tomaszewskim).

Orzeczenia GSŁ nie obowiązują z chwilą ich wydania

W precedensowym wyroku z 6 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. VI Ka 1103/15 Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że orzeczenie wydane przez Główny Sąd Łowiecki w postępowaniu odwoławczym, które zostało zaskarżone do sądu powszechnego, nie ma atrybutu prawomocności, a nałożone nim kary nie rozpoczynają swojego biegu do czasu zakończenia sprawy. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: obwiniony, który nie brał udziału w rozprawie odwoławczej przed...

Grypa ptaków – myśliwi muszą zachować czujność

W reakcji na pojaw w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz koniecznością likwidacji ferm drobiu minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z jej wystąpieniem. Nie przewidziano w nim żadnych ograniczeń w realizacji gospodarki łowieckiej. Myśliwych będzie dotyczyć jednak zakaz wnoszenia i wwożenia tusz dzikich ptaków na teren gospodarstwa, w którym utrzymuje się drób. Zostali oni także zobowiązani do zgłaszania przypadków zwiększonej śmiertelności ptactwa organom Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższym podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.