strona główna

Reklama w czasopiśmie

Kontakt

Dział reklamy

Paweł Szustkiewicz
Tel. 22 822 25 22
Tel. kom. 603 23 78 91
E-mail: reklama@oikos.net.pl
 

Terminy wydawnicze "Braci Łowieckiej" w 2024 roku

Numer

Termin rezerwacji miejsca na reklamę

Termin oddania materiałów do składu

Termin oddania gotowej reklamy

Dystrybucja

1/2024

05.12.2023

08.12.2023

15.12.2023

28.12.2023

2/2024

05.01.2024

10.01.2024

16.01.2024

25.01.2024

3/2024

05.02.2024

12.02.2024

16.02.2024

27.02.2024

4/2024

05.03.2024

11.03.2024

15.03.2024

28.03.2024

5/2024

03.04.2024

08.04.2024

12.04.2024

22.04.2024

6/2024

30.04.2024

08.05.2024

13.05.2024

23.05.2024

7/2024

03.06.2024

07.06.2024

13.06.2024

24.06.2024

8/2024

04.07.2024

09.07.2024

12.07.2024

23.07.2024

9/2024

02.08.2024

08.08.2024

14.08.2024

26.08.2024

10/2024

02.09.2024

06.09.2024

13.09.2024

23.09.2024

11/2024

02.10.2024

07.10.2024

11.10.2024

24.10.2024

12/2024

04.11.2024

07.11.2024

12.11.2024

25.11.2024

1/2025

02.12.2024

06.12.2024

11.12.2024

23.12.2024

Wymiary i ceny reklam

Format reklamy

Wymiary w mm

Cena netto (PLN)

rozkładówka

420 x 297 (+spady)

8500,-

IV strona okładki

210 x 297 (+spady)

7500,-

II i III strona okładki

210 x 297 (+spady)

6200,-

cała strona (na spad)

210 x 297 (+spady)

5800,-

junior page

132 x 211 (+spady)

4100,-

1/2 strony – pion/poziom w kolumnie

83 x 257; 172 x 125

3000,-

1/2 strony – pion na spad

poziom na spad

103 x 297 (+spady)

210 x145 (+spady)

3300,-

1/3 strony – pion w kolumnie

53 x 257

2500,-

1/3 strony – poziom w kolumnie

172 x 81

2500,-

1/3 strony – pion na spad

poziom na spad

73 x 297 (+spady)

210 x 100 (+spady)

2800,-

1/4 strony

91 x 128; 139 x 84

1650,-

artykuł promocyjny

 

4900,-

dołączenie insertu do 20 g – 6700,- | do 30 g – 7900,- | do 50 g – 8200,-

 
Reklamy modułowe

Format reklamy

Moduły

Rozmieszczenie

Wymiary w mm

Cena netto (PLN)

4M (moduły)

4

2 x 2; 4 x 1

91 x 84; 187 x 40

860,-

3M

3

3 x 1; 1 x 3

139 x 40; 43 x 128

650,-

2M

2

1 x 2; 2 x 1

43 x 84; 91 x 40

450,-

1M

1

1 x 1

43 x 40

230,-

2/3M

2/3

 

43 x 24

180,-

1/2M

1/2

 

43 x 18

130,-

*) Zastrzeżenie wyłączności insertowania w wybranym numerze „Braci Łowieckiej” +100% ceny dołączenia insertu. Maksymalny format luźno dołączanego insertu 195 x 285 mm. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zasady wykonywania projektów reklam przez studio OW Oikos

 1. Reklamy wykonywane są z materiałów Zleceniodawcy.
 2. Jakość nadesłanych materiałów i wykonalność pracy jest każdorazowo oceniana przez wyznaczonego pracownika Wydawnictwa.
 3. Wykonanie pierwszego projektu gratis.
 4. Przy zamówieniu np. 4 emisji - 2 projekty gratis, przy 6 emisjach - 3 projekty gratis, przy
  8 emisjach - 4 projekty gratis itd.
 5. Koszt wykonania projektu do miesięcznika z materiałów reklamodawcy wynosi:
  • 300 PLN za reklama całostronicowa
  • 200 PLN za reklama w formacie 1/2 strony, 1/3 strony, 1/4 strony, 4M
  • 80 PLN za reklamy w formacie 3M, 2M, 1M
  • koszt przeformatowania reklamy 100 PLN
  • koszt wysyłki kurierem 45 PLN
 6. Podane ceny są cenami netto.
 7. Projekty reklam wykonywane przez studio Wydawnictwa do miesięcznika „Brać Łowiecka” są własnością Wydawnictwa. Wykorzystanie projektów poza łamami „Braci Łowieckiej” wymaga pisemnej zgody Zarządu Wydawnictwa. Zastrzeżenie nie dotyczy projektów, do których prawa autorskie zostały zakupione przez Zleceniodawcę.

Parametry techniczne reklam gotowych do druku

GOTOWE REKLAMY PRZYJMUJEMY W POSTACI CYFROWEJ

 • w formatach pdf, tiff, jpg (bez kompresji) lub eps 

• prosimy o zamianę fontów na krzywe w przypadku plików eps 

• reklamy przyjmujemy e-mailem na adres: e.sedziak@oikos.net.pl

• pliki pdf muszą być w wersji 1.2 do 1.6 (kompozyt) oraz nie mogą mieć dołączonych profili ICC 

 UKŁAD I PROJEKT GRAFICZNY 

 • elementy tekstowe, graficzne, punktory oraz wszystkie inne znaki pomocnicze muszą być umieszczane 5 mm od linii cięcia (brzegu strony) 

• ze względu na klejony grzbiet czasopisma margines wewnętrzny musi mieć przynajmniej 10 mm 

• plik musi mieć spady po 5 mm z każdej strony na obcięcie

 

Zasady zamieszczania reklam

I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł będąca Wydawcą miesięcznika „Brać Łowiecka”.

Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca publikacje reklamy, artykułu promocyjnego lub dołączenie insertu w miesięczniku „Brać Łowiecka”.

Czasopismo – miesięcznik „Brać Łowiecka” wydawany przez Wydawcę

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, artykułów promocyjnych i dołączanych insertów.

§3

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Czasopisma.

§4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklam, artykułów promocyjnych, insertów jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne czy mogłaby narazić Wydawcę na odpowiedzialność.

§5

Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Czasopisma, a także kiedy może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane.

§6

Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7

Zleceniodawca składając zamówienie na reklamę, artykuł promocyjny lub dołączenie insertu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami zdjęciami etc., użytymi w zamówionych do publikacji reklamach, artykułach promocyjnych lub insertach. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.

II. Warunki zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych, insertów.

§8

Emisja reklamy, artykułu promocyjnego, dołączenie insertu dokonywane są wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.

§9

Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do składu reklam i artykułów promocyjnych oraz terminy dostarczenia gotowych reklam zamieszczone są w zakładce Terminy wydawnicze w 2022 roku.

§10

Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy, artykuł promocyjnego i dołączenia insertu bez konsekwencji finansowych najpóźniej do 8 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się kolejnego wydania Czasopisma, w którym ma być zamieszczona reklama, artykuł promocyjny lub insert Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy w terminie późniejszym od określonego w §10, jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty 50% ceny. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie przekazania gotowych reklam Wydawca obciąży Zleceniodawcę opłatą w wysokości 100% wartości zlecenia

§11

Materiały reklamowe gotowe do druku muszą być przesłane w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w zakładce Parametry techniczne reklam gotowych do druku.

§12

Zasady wykonywania reklam przez Wydawcę dla Zleceniodawcy umieszczone są w zakładce Zasady wykonywania projektów przez studio Oficyny wydawniczej Oikos.

§13

Do wszystkich dostarczanych reklam należy dołączyć próbny wydruk (proof, cromalina itp.).
W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów.

§14

Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

§15

W przypadku insertu Zleceniodawca zobowiązany jest podać dokładny format i wagę insertu. Informacje tę są podstawą do wyceny kosztów dołączenia insertu i muszą być umieszczone na zamówieniu.

§16

Termin dostarczenia insertów do drukarni, w której drukowane jest czasopismo, pokrywa się z „terminem oddania gotowej reklamy – zakładka Terminy wydawnicze w 2022 roku.

§17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dołączanych insertów. Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania miesięcznika „Brać Łowiecka”.

§18

 1. Wydawca nie zapewnia Zleceniodawcy wyłączności na zamieszczenie w danym numerze insertu. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu „Braci Łowieckiej” będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.
 2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Zleceniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej dopłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy.

III. Płatności

§19

Formaty i cenny reklam w miesięczniku „Brać Łowiecka” podane są w zakładce Formaty i ceny reklam. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§20

Płatności za reklamy, artykułu promocyjne i inserty dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§21

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy, artykułu promocyjnego i insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.   

§22

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklam, artykułów promocyjnych i insertów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§23

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §20, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§24

Zamieszczenie niestandardowej reklamy, a także insertu będzie wyceniane indywidualnie przez Wydawcę.

IV. Reklamacje

§25

 1. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof, cromalina itp.) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Zleceniodawcę przed wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwszej emisji zakwestionowanej reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu.
 3. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  • w odniesieniu do emisji reklam - dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia, datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji reklamy
  • w odniesieniu do emisji insertów - dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do insertowania pomimo dostarczonego zamówienia i insertów.
 4. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji reklamy, artykułu promocyjnego bądź insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Zleceniodawca.

V. Postanowienia końcowe

§26

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami , mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§27

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy, artykuły promocyjne, insertowanie w Czasopiśmie, będą rozstrzygane w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Wydawcy.

strona główna

Reklama w internecie

Zasady zamieszczania reklam banerowych

I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł, właściciel strony www.braclowiecka.net.pl
Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca zamieszczenie banera w portalu internetowym
Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Wydawcę pod aktualnym adresem: http://www.braclowiecka.net.pl.
Baner – reklama banerowa wymiarowa zamieszczana na Stronie internetowej.

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych banerów.

§3

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklamy banerowej bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§4

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji reklamy banerowej w trakcie realizacji, jeżeli jej treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§5

W przypadku reklam banerowych zawierających teksty lub fotografie osób trzecich, Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie majątkowe do tych materiałów, i że zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich emisji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiana reklama banerowa nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

II. Warunki emisji reklamy banerowej na Stronie internetowej

§6

 1. Emisja reklamy banerowej na Stronie internetowej dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.
 2. Integralną częścią zamówienia są gotowe materiały reklamowe.

§7

 1. Zleceniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamy banerowej.
 2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
  • istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy
  • zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia i gotowych materiałów, o których mowa w §7, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia emisji.
 3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §7 ust.2 zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§8

 1. Zleceniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy banerowej.
 2. Wybór miejsca emisji reklamy banerowej na Stronie internetowej następuje wyłącznie poprzez wskazanie nazwy banera – zakładka Rozmieszczenie banerów na stronie
 3. Warunkiem emisji banera w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
  • istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  • dostarczenie zamówienia i materiałów reklamowych, o których mowa w § ust.1 i 2.

§9

 1. Materiały reklamowe Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem.
 2. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania techniczne określone w zakładce Parametry reklam banerowych.
 3. Ewentualne zmiany zamówienia bądź materiału reklamowego Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji nowego materiału reklamowego.  
 4. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki emisji reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Zleceniodawcyy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia. 

§10

 1. Rezygnacja z zamówienia reklamy banerowej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 3 dni roboczych przed emisją reklamy banerowej. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Zleceniodawcy w wysokości:
  • 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed emisją,
  • 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed emisją.

III. Reklamacje

§11

 1. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklamy banerowej Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 7 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji reklamy banerowej.
 2. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  • opis wad i usterek w wyemitowanej reklamie w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonania w terminie wpłaty,
  • datę, w której doszło lub miało dojść do emisji banera,
 3. Odpowiedzi na złożone reklamacje będzie udzielać upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 4. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 5. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą Wydawca i Zleceniodawca.

IV. Płatności

§12

Formaty i cenny reklam banerowych na Stronie internetowej podane są w zakładceFormaty i ceny reklam banerowych. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§13

Płatności za reklamy banerowe dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§14

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy banerowej w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.  

§15

Przy zamówieniach cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji banerów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

V. Postanowienia końcowe

§16

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami , mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§17

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy banerowe na Stronie internetowej, będą rozstrzygane w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Wydawcy.

Formaty reklamowe i cennik

Cennik reklam w portalu www.braclowiecka.pl

A1 Leaderboard*
format 728 x 90 px, do 100 kB

Emisja 1 miesiąc 1950 zł netto
Emisja 1/2 miesiąca 1150 zł netto
Emisja 1 tydzień 750 zł netto

A2 Bilboard
format 750 x 100 px, do 100 kB

Emisja 1 miesiąc 1700 zł netto
Emisja 1/2 miesiąca 950 zł netto
Emisja 1 tydzień 700 zł netto

A3 Bilboard**
format 750 x 200 px, do 100 kB

Emisja 1 miesiąc 1650 zł netto
Emisja 1/2 miesiąca 950 zł netto
Emisja 1 tydzień 7000 zł netto
 

B1 Medium rectangle
format 300 x 250 px, do 100 kB 

Emisja 1 miesiąc 1000 zł netto
Emisja 1/2 miesiąca 650 zł netto
Emisja 1 tydzień 350 zł netto

B2 Half page
format 300 x 600 px, do 300 kB

Emisja 1 miesiąc 1400 zł netto
Emisja 1/2 miesiąca 850 zł netto
Emisja 1 tydzień 550 zł netto
 

możliwe dodatkowe formaty 750 x 100 px (cena +10%) 
** możliwe dodatkowe formaty:

 • 750 x 200 px (cena +15%)
 • 750 x 300 px (cena +20%)
 • 970 x 100 px (cena +15%) 
 • 970 x 200 px (cena +20%) 
 • 970 x 300 px (cena +30%).

Banery muszą być zapisane w formacie: jpg, png, gif.
Wymagane jest stosowanie SSL w przypadku stron docelowych
na które przekierowuje reklama.

POP-UP (reklama otwierająca stronę)
Format 600 x 400 px
Emisja 1 miesiąc 1700 zł
Emisja 1 tydzień 950 zł

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Objętość 4500 znaków ze spacjami + zdjęcia, film, baner
Emisja 1 miesiąc - 4100 zł (pierwsza pozycja w Aktualnościach)

REKLAMA W TEKŚCIE REDAKCYJNYM
Baner, format 750 x 200 px.
Emisja 1 miesiąc - 750 zł

NEWSLETTER
Format 750 x 270 px
Baner w newsletter promującym nowe wydanie „BŁ” - 750 zł (ok. 4200 adresów).
Indywidualny newsletter - 1900 zł (ok. 8200 adresów).

KAMPANIE PROMOCYJNE NA FACEBOOKU
Publikacja postu (tekst + zdjęcie) z przekierowaniem na stronę internetową - 750 zł.

FILM REKLAMOWY NA KANALE "BRAĆ ŁOWIECKA"
Zamieszczenie filmu reklamowego na YouTubie - 1600 zł/miesiąc.

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

 

 

Parametry reklam banerowych

 1. Reklamy banerowe przyjmujemy w następujących formatach: JPG, PNG, GIF, GIF animowany.
 2. Rozmiary banerów reklamowych oraz ich formaty są uzależonione od wybranego modułu reklamowego.
 3. Do reklam we wszystkich formatach Reklamodawca dostarcza adres URL, na który będzie następowało przekierowanie po kliknięciu banera reklamowego.
 4. Banery reklamowe muszą zajmować cały obszar wybranego modułu reklamowego
 5. Obraz widoczny w reklamie musi być czytelny, rozpoznawalny i odnoszący się do treści. Tekst widoczny w reklamach graficznych musi być czytelny. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklam graficznych o niskiej jakości lub niewyraźnych.
 6. Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu ostrzeżeń systemowych ani ostrzeżeń witryny.
 7. Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu okien dialogowych, komunikatów o błędach itp. systemów operacyjnych Windows, Mac ani Unix.

Kontakt

Dział reklamy

Paweł Szustkiewicz
Tel. 22 822 25 22
Faks 22 822 66 49
Tel. kom. 603 23 78 91
E-mail: reklama@oikos.net.pl