Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

Prezentujemy propozycję zmian w ustawie Prawo łowieckie, opracowanych przez ZG PZŁ oraz posła Stanisława Wziątka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, który zapadł 6 listopada ub.r.Projekt ustawy można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją cd.

Na witrynie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zamieszczone zostało uzasadnienie wyroku, który zapadł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Dokument można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją

6 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Kwestionowane przepisy zostały uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą. Komunikat w tej sprawie można znaleźć na stronie www.trybunal.gov.pl. Więcej informacji zamieścimy w grudniowym numerze Braci Łowieckiej. Red.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie przechowywania broni i amunicji

Z satysfakcją informujemy, że po raz kolejny wspólne wysiłki środowisk posiadaczy broni palnej przyniosły efekt w postaci wycofania przez policję znacznej części propozycji dotyczących zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Prawo łowieckie w Trybunale - rozprawa odroczona

Wtorkowe (24 lipca br.) posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności art. 34 pkt 6 oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego (mówiąc najogólniej, dotyczących sądownictwa łowieckiego) z Konstytucją została odroczona. Powodem stał się wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o ocenę zgodności art. 34 pkt 6 Prawa łowieckiego nie tylko z art. 2, lecz także z art. 42 Konstytucji. Przedstawiciel RPO ma 30 dni na sprecyzowanie na piśmie uzasadnienia nowego wzorca kontroli. Pozostali uczestnicy postępowania – Sejm RP oraz Prokuratura Generalna – muszą, również pisemnie, ustosunkować się do nowego stanowiska rzecznika. ADP

Prawo łowieckie w Trybunale Konstytucyjnym

24 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zgodności art. 34 pkt. 6 Prawa łowieckiego z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu – z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Komisje parlamentarne dyskutowały o naszych sprawach

img style="width: 171px; height: 26px;"...

Zmiany w Prawie łowieckim

W środę 25.04 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie.

Zmiany w prawie ochrony przyrody

Zakaz odstrzału kormorana, czapli i wydry na stawach hodowlanych wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska, ustalające nową listę gatunków chronionych, z 12 października 2011 roku.

Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat Prawa Łowieckiego

Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu wstępnej analizy, przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną w przedmiocie sprzeczności art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą (sygn. SK 8/11).