Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo łowieckie

13 lutego br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, której celem było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) w sprawie niezgodności przepisów ustawy regulujących postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim z Konstytucją. Więcej informacji TUTAJ

Przebieg prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego

Jak informowaliśmy w zeszłym roku, w związku z koniecznością realizacji wyroku TK z 6 listopada 2012 r. dotyczącego sądownictwa dyscyplinarnego w PZŁ równolegle opracowywane były dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Szczegółowe porównanie proponowanych w nich rozwiązań przedstawił mecenas Miłosz Kościelniak-Marszał w BŁ nr 9/2013. Prezentujemy pełną dokumentację prac nad zmianą Prawa łowieckiego w związku z wyrokiem TK z 6 listopada 2012 r. od momentu, kiedy projekty nowelizacji trafiły do laski marszałkowskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich o Prawie łowieckim

Obrady III Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej w Jachrance przebiegły pod znakiem optymizmu działaczy PZŁ. Dzielili się oni wiadomością, podaną – jak zapewniali – na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, że przedstawiciele rządzącej partii chłopskiej zobowiązali się podjąć działania służące storpedowaniu uchwalonego przez Senat RP projektu zmiany Prawa łowieckiego przez zastąpienie go znacznie węższą nowelizacją, która byłaby przedstawiona jako projekt rządowy.

Prawo łowieckie a prawo własności

Porozumienie w sprawie szkód łowieckich, stanowiących punkt zapalny w relacjach między rolnikami a myśliwymi, jest bardzo odległe. I bynajmniej nie zanosi się na poprawę. Na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 22 maja br., podjęto bowiem uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów Prawa łowieckiego w zakresie dotyczącym szkód łowieckich jako niezgodnych z Konstytucją RP.

Projekt zmian ustawy Prawo łowieckie zaopiniowany

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Ustawodawczej, które odbyło się 20 lutego, rozpatrywano poselski projekt zmian ustawy Prawo łowieckie. Zamieszczamy stanowisko Biura Legislacyjnego odnoszące się do proponowanych zmian.

Prelekcja nt. zmian w ustawie Prawo łowieckie

Klub Dyskusji Politycznej SLD w powiecie częstochowskim zaprasza na spotkanie, na którym mecenas Miłosz Kościelniak-Marszał wygłosi prelekcję pt. "Zmiany w ustawie Prawo łowieckie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r." Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 16.30, w biurze posła Marka Balta przy ulicy Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie. Red.

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

Prezentujemy propozycję zmian w ustawie Prawo łowieckie, opracowanych przez ZG PZŁ oraz posła Stanisława Wziątka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, który zapadł 6 listopada ub.r.Projekt ustawy można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją cd.

Na witrynie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zamieszczone zostało uzasadnienie wyroku, który zapadł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Dokument można pobrać TUTAJ

Przepisy Prawa łowieckiego niezgodne z konstytucją

6 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 6 oraz art. 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Kwestionowane przepisy zostały uznane za niezgodne z ustawą zasadniczą. Komunikat w tej sprawie można znaleźć na stronie www.trybunal.gov.pl. Więcej informacji zamieścimy w grudniowym numerze Braci Łowieckiej. Red.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie przechowywania broni i amunicji

Z satysfakcją informujemy, że po raz kolejny wspólne wysiłki środowisk posiadaczy broni palnej przyniosły efekt w postaci wycofania przez policję znacznej części propozycji dotyczących zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.