Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u na 2020 rok

Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u na 2020 rok
Styczeń 21 10:07 2020 Wydrukuj

Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które dotyczy kontynuacji w 2020 r „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Podobnie jak regulacje z ubiegłych lat zachowuje ono moc wsteczną, tj. będzie obowiązywać od 1 stycznia br. Rozporządzenie podtrzymuje także zakaz dokarmiania dzików w całym kraju. W jego projektowanej treści pojawia się jednak kilka nowości.

 
Przede wszystkim zlikwidowano obszar działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF-u (WAMTA), a w jego miejsce wprowadzono pojęcie obszaru wolnego. Ten obejmuje części kraju, które dotąd nie znalazły się w granicach stref z obostrzeniami dotyczącymi choroby. Na ich terenie w niezmienionym kształcie będą przysługiwały zryczałtowane zwroty kosztów odstrzału wszystkich dzików w ramach planowego pozyskania. Natomiast na obszarze wolnym, gdzie podobnie jak wcześniej w strefie WAMTA cel stanowi redukcja dzików ze szczególnym naciskiem na żeńską część populacji, płatności (650 zł brutto dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego albo dyrektora parku narodowego) mają dotyczyć tylko samic od drugiego roku życia (loszki przelatkowe i lochy). Reguły obowiązujące w przypadku odstrzału sanitarnego pozostają bez zmian. Takie same jak do tej pory będą również wysokość i zasady wypłaty środków za znalezienie i zgłoszenie organom Inspekcji Weterynaryjnej padłych dzików. Projekt znosi zaś limit dofinansowania za bezpieczne usunięcie ich zwłok w strefach z obostrzeniami, który wynosił 170 zł brutto. Powiatowy lekarz weterynarii będzie ponadto mógł (ale nie musiał) finansować tę czynność w przypadku padłych zwierząt znalezionych na położonych w obszarze wolnym gruntach osób prywatnych.
 
W programie założono także istotną nowość. Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania sygnalizowali m.in. myśliwi zaangażowani w poszukiwanie padłych dzików krótko po wystąpieniu choroby na zachodzie kraju. Chodzi mianowicie o możliwość dofinansowania przez powiatowego lekarza weterynarii poszukiwań padłych dzików. Według przedstawionych założeń dofinansowanie ma dotyczyć tylko działań realizowanych w ramach wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Wsparcie finansowe objęłoby: zapewnienie sprzętu i materiałów do właściwej bioasekuracji oraz pobierania próbek do badań, a także zwrot kosztów dojazdu na miejsce poszukiwań oraz wydatków poniesionych na zakup posiłków, napojów i środków ochrony przeciw owadom. Temu przepisowi również nadano jednak charakter fakultatywny.
 
W projekcie rozporządzenia na 2020 r. założono, że ze środków wydatkowanych w ramach programu zostanie zakupione do 500 kontenerów chłodniczych i tyle samo wag hakowych (w ubiegłym roku przewidziano 100 chłodni i 50 wag). Zrezygnowano z budowy odłowni, które przewidziano w zeszłorocznym programie, a których zadaniem miało być nie tylko schwytanie i uśmiercenie dzików, lecz także przeprowadzenie analiz dotyczących skali migracji tych zwierząt z Białorusi i ich zakażenia wirusem oraz ocena jego szerzenia się w obrębie watah. Pozostaje natomiast zapis o wypłacie 700 zł brutto za każdego odłowionego osobnika, a także o możliwości zwrotu kosztów budowy odłowni oraz jej obsługi i utrzymania, kiedy odłów jest prowadzony z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.
 
Red., Fot. Budimir Jevtic/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.