Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia 2021 r.

Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia
Styczeń 12 12:51 2021 Wydrukuj

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 stycznia 2021 r. Wejdzie w życie po siedmiu dniach, tj. w piątek 29 stycznia. 
 
Regulacja wprowadza trzy terminy składania wniosków o dzierżawę. Dla obwodów utworzonych od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – do 15 lutego 2021 r., a dla powstałych od 1 do 31 stycznia 2021 r. – do 28 lutego 2021 r. W przypadku obwodów utworzonych po 1 lutego 2021 r. będzie obowiązywać termin 30 dni od ich utworzenia.
 
Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców z 5 stycznia br., który został przygotowany po konsultacjach publicznych i opiniowaniu pierwotnej wersji dokumentu, przewiduje siedmiodniowy okres vacatio legis oraz określa, że termin składania do właściwego zarządu okręgowego PZŁ wniosków o dzierżawę obwodów upływa 31 stycznia br. (a dla obwodów utworzonych od 1 stycznia do 31 marca br. – 30 dni od utworzenia). Podtrzymuje także uprzywilejowanie dotychczasowych dzierżawców. Do tego rozwiązania ambiwalentnie odnoszą się sami myśliwi, a podczas konsultacji projektu mocno to krytykowano.

W razie braków formalnych w treści wniosku na zarządzie okręgowym spoczywa obowiązek wezwania listem poleconym do stosownych uzupełnień w terminie do siedmiu dni. Niekompletny dokument w ogóle nie będzie rozpatrywany. Wnioskodawców oceni co najmniej trzyosobowa komisja powołana przez zarząd okręgowy PZŁ. Ma się składać z łowczego okręgowego i wyznaczonego przez niego członka Związku, a także członka NRŁ z danego okręgu, jego zastępcy albo delegata na krajowy zjazd delegatów PZŁ, który otrzymał największą liczbę głosów. W pracach komisji może też uczestniczyć po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez wydzierżawiającego (starostę lub dyrektora RDLP) oraz właściwą izbę rolniczą.
 
Kryteria oceny dotychczasowych dzierżawców zostały uszczuplone w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Usunięto z niej realizację planu pozyskania drapieżników, a także konieczność gromadzenia opinii. Pod uwagę będzie brane wykonanie planu łowieckiego za trzy sezony łowieckie (a jeśli dzierżawa trwa krócej, to tylko za czas dzierżawy) w zakresie zwierzyny grubej (maks. 10 pkt), z wyodrębnieniem dzików (maks. 12 pkt). O relacjach z rolnikami powie stosunek zasądzonych świadczeń pieniężnych za szkody łowieckie do wszystkich świadczeń wypłaconych z tego tytułu (wynik do 7% gwarantuje uzyskanie maks. liczby 7 pkt). Będzie się liczyć także liczba członków koła przypadająca na powierzchnię obwodu, którego dotyczy wniosek, po wyłączeniach (maks. 5 pkt, gdy 1 myśliwy przypada na obszar do 200 ha). Po 3 pkt można też zdobyć za posiadanie w obwodzie poletek łowieckich, łąk śródleśnych i przyleśnych lub remiz śródpolnych, a także zatrudnienie albo powołanie strażnika łowieckiego.
 
Takie same kryteria, ale odniesione do wszystkich dzierżawionych obwodów przyjęto dla nowych dzierżawców. Z kolei nowo powstali (do tej grupy zaliczono również koła przed dniem złożenia wniosku dzierżawiące obwód krócej niż przez łowiecki rok gospodarczy) będą oceniani na podstawie liczby członków koła zamieszkałych w powiatach, w których leży obwód łowiecki, oraz stosunku liczby myśliwych niezrzeszonych w innych kołach i niebędących rezydentami innych kół do ogólnej liczby członków ubiegającego się o obwód koła (po 5 pkt, jeśli odsetek wyniesie 80–100%).
 
Jeżeli dotychczasowy dzierżawca uzyska co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów (czyli 26 z 40 pkt), to obwód łowiecki pozostanie w jego rękach. W razie braku innych zainteresowanych albo gdy taką samą liczbę punktów zdobędą dotychczasowy dzierżawca i jakiś inny kandydat, obwód również zachowa dotychczasowy dzierżawca.

Podobnie jak w pierwotnej wersji projektu nowy i nowo powstały dzierżawca mają szansę przejąć obwód tylko wtedy, gdy dotychczasowe koło nie uzyska wymaganego minimum punktów. W takiej sytuacji ponownie ocenia się złożone wnioski. Jeżeli w procedurze uczestniczą wszystkie trzy kategorie wnioskodawców, to jako wyjściowe przyjmuje się kryteria dla nowo powstałych kół. Tym razem jednak dotychczasowi dzierżawcy będą mogli uzyskać jedynie dwa, a nie pięć dodatkowych punktów za wynik osiągnięty przy pierwszej ocenie wniosku (2 pkt dla przedziału 61–64%). Ta zmiana ma być zapewne wypełnieniem obietnic twórców rozporządzenia, że wzrośnie szansa nowo powstałych kół na dzierżawę.
 
W rozporządzeniu zaznaczono, że do uwzględnianych w ocenie łowieckich lat gospodarczych nie wlicza się obowiązującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego. W związku z brakiem upoważnienia ustawowego dokument nie wprowadza wzoru wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego ani nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji komisji.
 
Rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane przez ministra.
 
Red., Fot. E. Zacherl

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.