strona główna

Komentarze i opinie

Co dalej z kadencjami zarządów kół łowieckich?

Co dalej z kadencjami zarządów kół łowieckich?
Marzec 27 17:03 2020 Wydrukuj

26 marca br. okazało się, że projektowany przepis dotyczący kadencji zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich jednak się nie znalazł w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o COVID-19. Poniższe uwagi kieruję zatem do legislatorów parlamentarnych i związkowych, działając jako amicus curiae (przyjaciel sądu).
 
Przeanalizowawszy projektowany przepis (podówczas art. 31x znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), doszedłem do wniosku, że w takim kształcie stanowił on plaster na ropiejącą ranę.

 
Wedle założeń art. 31x miałby następujące brzmienie:
1. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego ulegają przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia odwołania stanów, o których mowa w ust. 1.
 
Obecnie wiemy, ile trwał stan zagrożenia epidemicznego (siedem dni – od 14 do 20 marca br.), jako że zastąpiono go już stanem epidemii. Nie da się, oczywiście, przewidzieć, ile ów stan potrwa, niemniej jednak prędzej (oby!) czy później zostanie uchylony. Ostatecznie będzie możliwe ustalenie długości obu tych stanów. Projektowany art. 31x mimo słusznych intencji jego autorów został źle skonstruowany i spowodowałby fatalne konsekwencje. Mielibyśmy bowiem do czynienia z następującymi sytuacjami:
  • kadencja zarządu koła (komisji rewizyjnej) upłynęłaby przed wejściem w życie znowelizowanego przepisu, nie podlegałaby zatem przedłużeniu, ponieważ nie można przedłużyć kadencji, która się zakończyła. Byłyby to raczej rzadkie przypadki, gdyż kadencje niemal wszystkich zarządów kół i komisji rewizyjnych rozpoczęły bieg w miesiącach kwiecień–czerwiec 2015 r.;
  • kadencja zarządu koła oraz komisji rewizyjnej upływałaby w trakcie obowiązywania stanu epidemii;
  • kadencja upływałaby po dniu uchylenia stanu epidemii.
 
Przestudiujmy to na przykładzie, przyjmując, że stan epidemii zostanie zniesiony 30 kwietnia. Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 do 20 marca, od 20 marca obowiązuje zaś stan epidemii. Zakładając, że ustanie on 30 kwietnia, liczba dni, o które przedłużyłaby się kadencja, wyniosłaby 18 dni marca (od 14 do 31) i 30 dni kwietnia (od 1 do 30), czyli 48 dni. Jeśli kadencja koła miała pierwotnie upłynąć 15 kwietnia, to uległaby przedłużeniu o 48 dni. Pytanie, od kiedy trzeba by liczyć ten czas. Może tu bowiem chodzić o pierwszy dzień po 15 kwietnia (ostatnim dniu kadencji), czyli okres przedłużenia zaczynałby się 16 kwietnia i, jak wspomniano, wynosił 48 dni, a więc upływałby z końcem 2 czerwca. Zatem od 3 czerwca koło byłoby pozbawione zarządu i komisji rewizyjnej. Z treści art. 31x nie wynikało, by okres przedłużenia kadencji należało liczyć od dnia następującego po dniu uchylenia stanu epidemii (czyli w naszym przykładzie od 1 maja) i traktować jako równy długości obowiązywania obu stanów (wynoszącej 48 dni). W takim przypadku kadencje kończyłyby się nie 2, ale 17 czerwca. Jest różnica, nieprawdaż?
 
To o tyle istotne, że zgodnie z ust. 2 projektowanego przepisu walne zgromadzenia odbywałyby się nie wcześniej niż 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. W naszym przykładzie oznaczałoby to, że walne zgromadzenia nie mogłyby się odbyć aż do 30 maja. Pozostawałyby zatem zaledwie trzy dni na przeprowadzenie walnego zgromadzenia. Nie od rzeczy będzie nadmienić, że dni od 31 maja do 2 czerwca to kolejno niedziela, poniedziałek i wtorek. Problem okazałby się nieco odleglejszy w czasie w razie liczenia owych 48 dni przedłużenia kadencji od 1 maja. Jednak w mojej ocenie przepis nie przyzwalał na taką wykładnię. I, oczywiście, pojawiłyby się rozbieżności interpretacyjne, co zważywszy na materię sprawy (reprezentacja osób prawnych – kół łowieckich), niosłoby najpoważniejsze konsekwencje, włącznie z nieważnością czynności prawnych. Wyobraźmy sobie bowiem posługiwanie się przez myśliwego nieważnym dokumentem odstrzału!
 
A teraz zmieńmy nieco założenia i ustalmy, że kadencja zarządu i komisji rewizyjnej kończy się 10 kwietnia, a stan epidemii zostaje odwołany 30 kwietnia. Wówczas kadencja ulegnie przedłużeniu o 48 dni liczone od 11 kwietnia, a zatem upłynie 28 maja. Tyle że w naszym przykładzie maj byłby de facto wyłączony z odbywania walnych zgromadzeń… Zatem w tym przypadku przepis nie wywołałby zamierzonego skutku. Przedłużone kadencje by upłynęły, ale wyborów nie można by było przeprowadzić. Rozwiązania tej sytuacji ustawodawca nie podał. Także wówczas koło zostałoby pozbawione swoich organów, o konsekwencjach czego pisałem w artykule „Koronawirus uratuje koła łowieckie?”.
 
Proponuję zatem przeredagowanie projektowanego przepisu i nadanie mu brzmienia, które wyeliminowałoby możliwe problemy w przyszłości:
 
1. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, kadencje organów zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich nie ulegają zakończeniu. Zostają one przedłużone do dnia wyboru zarządów i komisji rewizyjnych nowej kadencji, nie więcej jednak niż o 60 dni, licząc od dnia uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W razie wygaśnięcia kadencji zarządu koła przed wyborem zarządu nowej kadencji właściwy dla siedziby koła zarząd okręgowy zwołuje walne zgromadzenie koła w celu wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej.
3. Walne zgromadzenia kół łowieckich zwołane w celu wyboru zarządów oraz komisji rewizyjnych kół mogą się odbyć nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia odwołania stanów, o których mowa w ust. 1.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w razie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego w rozumieniu właściwych przepisów. 
 
Z projektowanego przepisu wyeliminowałbym też zapisy o przedłużeniu kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego, jako że nie ma takiej potrzeby. Ich kadencje bowiem rozpoczęły swój bieg w 2018 r. i upłyną dopiero w 2023 roku.
 
Co z tego wszystkie wyjdzie, nie wiemy. Wiemy jednak, że im później osoby odpowiedzialne za regulacje prawne w zakresie polskiego łowiectwa rozwiążą problem kadencji, z tym większymi konsekwencjami będziemy musieli się mierzyć.
 
Serdecznie dziękuję mec. Witoldowi Daniłowiczowi za poświęcony czas i fachową konsultację w sprawie opisanych przeze mnie zagadnień. Ściskam dłoń!
 
Krzysztof S. Grochalski, Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.