strona główna

Aktualności

NRŁ ustala kryteria oceny wniosków o dzierżawę obwodów

NRŁ ustala kryteria oceny wniosków o dzierżawę obwodów
Listopad 15 17:45 2019 Wydrukuj

Przyjętą na posiedzeniu NRŁ 15 października br. uchwałą nr 247/2019 ustanowiono „Szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich”. W założeniu mają one charakter przejściowy i będą obowiązywać do czasu wprowadzenia docelowej procedury wydzierżawiania obwodów już po określeniu przez sejmiki województw nowych ich granic zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego z marca ub.r. Jak się dowiedzieliśmy na Nowym Świecie, uzasadnienie przyjęcia powyższych zasad już teraz stanowią pojawiające się wolne obwody, w tym dotychczas zarządzane przez ZG PZŁ, których dzierżawą są zainteresowane koła. Możemy jednak zakładać, że tok rozumowania NRŁ pozostanie podobny i ostateczny kształt tej regulacji w założeniach nie będzie się znacząco różnił od już wypracowanego.

 
Kryteria oceny wniosków o dzierżawę obwodów zróżnicowano w zależności od tego, czy dotyczą dotychczasowych dzierżawców czy też nowo powstałych kół łowieckich, które do tej pory nie miały swoich łowisk. Już na pierwszy rzut oka widać, że przewidziana suma punktów oraz najmniejsza ich wartość wymagana do uzyskania pozytywnej decyzji dyskryminują drugą z wymienionych grup. Dotychczasowy dzierżawca może zdobyć 40 pkt, przy dolnym progu równym 24 pkt, nowy zaś – odpowiednio 35 i 22 pkt. Zatem w praktyce, zakładając, że oceny dotychczasowych dzierżawców nie będą druzgocąco niskie, nowe koło ma największe szanse na obwód niechciany przez żadne z już istniejących kół. Budzi to spore wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność takiego rozstrzygnięcia z prawem. Rozwiązanie proponowane przez NRŁ nie tyle przywraca mechanizm zapewnienia pierwszeństwa dzierżawy (co mogło być intencją jego autorów), ile w ogólnym ujęciu foruje koła już dzierżawiące obwody. Dotychczasowy dzierżawca może zdobyć mniejszą liczbę punktów niż koło, które ma zakusy na atrakcyjne łowisko i uzyska odpowiednie poparcie okręgowej komisji ds. opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów. Brak uszczegółowienia zasad przyznawania konkretnej liczby punktów przy niektórych kryteriach oceny pozwala zaś komisji na dużą dowolność, a co za tym idzie – również na uznaniowość w tym zakresie.
 
Dotychczasowy dzierżawca będzie oceniany według dziewięciu kryteriów. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich, głębszą analizę pozostawiając zainteresowanym czytelnikom (odnośnik do zasad i kryteriów znajduje się na końcu tekstu). Pierwsze dwa są wspólne dla kół już gospodarujących i tych nowo powstałych. Kryterium I to liczba obwodów, o które koło wnioskuje w skali kraju, z uwzględnieniem powierzchni, również w przeliczeniu na jednego myśliwego. W przypadku dotychczasowych dzierżawców te dane mają zostać odniesione do średniej dla okręgu. Jeżeli wyliczona wartość będzie równa średniej, to koło uzyska 60% maksymalnej liczby punktów (w tym wypadku wynoszącej 3 pkt), jeżeli zaś wyższa lub niższa – odpowiednio mniej lub więcej. W przypadku nowych kół takiego uszczegółowienia brak.
 
Kryterium II premiuje jak największy udział członków zamieszkałych na terenie obwodu. Zgodnie z przyjętą w załączniku do uchwały definicją chodzi o osoby zamieszkałe w powiecie, w którego granicach znajduje się obwód, lub powiecie sąsiednim. Tutaj również nasuwa się podejrzenie o niezgodność z zapisami ustawy. Ta bowiem postawiła jasną granicę – co najmniej 50% członków miejscowych. Dotychczasowi dzierżawcy zostaną też ocenieni pod kątem aktywności łowieckiej, rozumianej jako średnioroczna liczba wpisów myśliwych na polowania w książce ewidencji z ostatnich trzech sezonów łowieckich. Nie wyjaśniono przy tym, czy nagradzana będzie duża czy mała liczba wyjść.
 
Dotyczące dotychczasowych dzierżawców kryterium V – szkody łowieckie, terminowość ich szacowania oraz wypłaty rekompensat, a także „rzetelność szacowania, czyli brak uzasadnionych skarg” – trudno ocenić chociażby bez rozmów z rolnikami lub reprezentującymi ich organizacjami. Kryterium VI – majątek znajdujący się w obwodzie – deprecjonuje zaś działalność społecznikowską. Nie każde koło musi bowiem mieć maszyny czy infrastrukturę. Ta może się znajdować w rękach jego członków i być udostępniana myśliwym na ustalonych zasadach. Wątpliwe jest też kryterium VIII – opinie miejscowego oraz właściwego dla siedziby koła ZO PZŁ. W ten sposób została stworzona sytuacja, w której stare koła będą oceniane przez nowo powołane zarządy, niepochodzące z wyboru myśliwych. W przypadku zarówno dotychczasowych dzierżawców, jak i nowych kół uzyskana ocena negatywna (przyznanie 0 pkt) stanowi przy tym podstawę do odmowy wydzierżawienia obwodu bez względu na sumę pozostałych punktów. Warto także zwrócić uwagę na kryterium IX, ostatnie, które obejmuje inną działalność koła, w tym kulturę łowiecką, działalność edukacyjną i promocyjną. Można za nią uzyskać 2 pkt (!), czyli zaledwie 5% maksymalnej punktacji.
 
Nowe koła mają podlegać ocenie na podstawie siedmiu kryteriów. Poza wspomnianymi wyżej będzie to m.in. udział myśliwych nienależących do innych kół łowieckich (kryterium III). Preferuje się tu koła, w których większość osób jest stowarzyszonych wyłącznie w jednym kole. Korzystanie z możliwości danej ustawą i statutem obraca się zatem przeciwko myśliwym. Kryterium IV mówi o kwalifikacjach członków koła do działalności w nim, takich jak: doświadczenie w pełnieniu funkcji w kole i zrzeszeniu, wykształcenie specjalistyczne czy staż łowiecki. Wszyscy mamy przy tym w pamięci uchylenie w lutym br. przez ministra środowiska uchwały w sprawie kryteriów powoływania kandydatów na łowczego krajowego. Aż 5 pkt będzie można zdobyć za plan działalności koła na najbliższy rok – do zakończenia dzierżawy według dotychczasowego podziału województwa na obwody (choć realizacja tego planu jest na tym etapie przecież nieweryfikowalna), sporządzony na maksymalnie pół strony. Wymogów redakcyjnych niestety nie podano.
 
Wspólna dla obu kategorii kół łowieckich jest także ocena aktywności członków koła – dotychczasowi dzierżawcy mogą zdobyć 5 pkt, a ci niemający dotąd obwodów – 3 pkt. Uwzględnia się tu np. udział myśliwych w imprezach organizowanych przez samorządy w powiecie, w którym leży ich obwód, lub powiecie sąsiednim, albo angażowanie się w działalność społeczną i charytatywną na tym obszarze.
 
Z uchwalonymi przez NRŁ „Szczegółowymi zasadami i kryteriami oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich” można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. rolaloe/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.