Znamy rekomendacje ministerstwa. Dezubekizacja sięgająca poziomu kół łowieckich

Znamy rekomendacje ministerstwa. Dezubekizacja do poziomu kół łowieckich
Styczeń 25 17:19 2018 Wydrukuj

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie zapowiadane od kilku dni rekomendacje do nowelizowanego Prawa łowieckiego (można je znaleźć TUTAJ). Dowiadujemy się z nich ogólnikowo, w jakie obszary projektu zamierza ingerować minister Henryk Kowalczyk. Ze sprawdzonych źródeł uzyskaliśmy informacje o szczegółach planowanych zmian, które są obecnie konsultowane przez zainteresowane strony. Część z nich stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu przez stronę społeczną.

 
W nawiązaniu do burzy wywołanej rzekomym wpuszczeniem myśliwych na tereny chronione zaproponowano, aby odstrzały redukcyjne w parkach narodowych i rezerwatach przyrody odbywały się na podstawie indywidualnych upoważnień wystawianych przez dyrektora parku narodowego lub dyrektora RDOŚ i by prowadzono je pod nadzorem pracownika jednej z wymienionych instytucji, przy czym pierwszeństwo w realizacji odstrzału mają mieć pracownicy parku.
 
Kolejna drażliwa kwestia to wyłączanie nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Oświadczenie o braku zgody na wykonywanie polowania ma następować – zgodnie z propozycją opozycji – na drodze aktu notarialnego. Będzie możliwe jego cofnięcie, ale również w formie aktu notarialnego, najwcześniej po zakończeniu roku gospodarczego, w którym nieruchomość została wyłączona z granic obwodu. Na terenach objętych zakazem wykonywania polowań nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki łowne.
 
Przepis odnoszący się do zakazu utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowań ograniczono do polowań zbiorowych, przy czym wyłączono z niego działania związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wprowadzono ponadto obowiązek oznakowania obszaru polowania tablicami ostrzegawczymi wg wzoru, który na drodze rozporządzenia określił minister środowiska. Odległość od zabudowań mieszkalnych, w jakiej jest dopuszczalne strzelanie do zwierzyny, zwiększono do 150 m.
 
Proponowane poprawki nie zmieniają struktury PZŁ. Natomiast mają obowiązywać nowe zasady obsadzania stanowisk w ramach jego organów. Łowczego krajowego zacznie powoływać i odwoływać minister właściwy ds. środowiska. Do jego właściwości będzie też należało powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego. Ich kandydatury przedłoży łowczy krajowy. To on wybierze łowczego okręgowego, na którego wniosek powoła również pozostałych członków zarządu okręgowego. Potwierdziły się także doniesienia o planach dezubekizacji PZŁ. Zaznaczono bowiem, że w skład organów Związku, zarządu koła lub komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa (wymienionych w art. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) bądź z nimi współpracowały w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
 
Minister zaproponował też kilka nowych rozwiązań odnoszących się do problemu szkód łowieckich. Uregulował m.in. podnoszoną w toku prac sejmowej podkomisji pod przewodnictwem poseł Anny Paluch kwestię odpowiedzialności za straty wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez gatunki łowne w sytuacji niewypłacalności kół łowieckich lub niedotrzymania przez nie terminu wypłaty odszkodowania. Zobowiązania ma wówczas przejmować PZŁ, z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia do koła łowieckiego. Na Lasy Państwowe nałożono zaś obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu likwidacji szkód łowieckich.
 
Realnie wzmocniony zostaje też nadzór ministra środowiska nad PZŁ. Szef resortu będzie mógł zlecać wykonywanie kontroli i wydawać zalecenia pokontrolne z obowiązkiem ich wykonania, a także żądać wszelkich wyjaśnień od organów Związku. Wszystkie podejmowane uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ oraz NRŁ zostaną zweryfikowane pod względem poprawności i zgodności z prawem oraz statutem, a minister będzie mógł je uchylić lub uznać za nieważne.
 
W przepisach końcowych zaproponowano, aby Zarząd Główny oraz zarządy okręgowe pełniły swoje funkcje do momentu powołania nowych członków. Obecne zarządy kół łowieckich i komisje rewizyjne mają zaś działać do czasu zakończenia ich kadencji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w przypadku włączenia do projektu nowelizacji ustawy zapisów dotyczących dezubekizacji struktur PZŁ zarówno łowczy krajowy Lech Bloch, jak i prezes NRŁ Andrzej Gdula dobrowolnie zrezygnują z zajmowanych stanowisk.
 
Red., Fot. Wojciech Misiukiewicz

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.