Rządowy projekt trafił do prac w komisjach

Rządowy projekt trafił do prac w komisjach
Grudzień 02 14:55 2016 Wydrukuj

Podczas 31. posiedzenia Sejmu RP 1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jego głównym założeniem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13) w zakresie zapewnienia udziału właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich. Jak referował wiceminister Andrzej Konieczny, został on w projekcie zrealizowany przez:
- wprowadzenie nowej procedury dokonywania podziału na obwody łowieckie, uwzględniającej opiniowanie uchwały o podziale przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości;
- wprowadzenie możliwości sądowego ustanowienia zakazu wykonywania polowania ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne;
- wprowadzenie możliwości dochodzenia odszkodowania, w przypadku gdy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości został istotnie ograniczony albo całkowicie wykluczony wskutek objęcia jej obwodem łowieckim;
- nałożenie obowiązków informacyjnych w zakresie organizacji polowań zbiorowych.
– Wskazane rozwiązania znacząco wzmacniają uprawnienia władających nieruchomościami wchodzącymi w skład obwodu łowieckiego oraz zmniejszają niedogodności związane z obowiązkiem znoszenia przez nich prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego modelu łowiectwa i zasady tworzenia obwodów łowieckich zapewniających warunki do prowadzenia łowiectwa – wyjaśniał wiceminister Andrzej Konieczny. Takie przedstawienie sprawy, jak można się domyślać, nie zadowoliło przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Część z nich bowiem wciąż utrzymywała, że projekt nie wypełnia nakazów wynikających z wyroku TK.
 
Minister Konieczny podkreślał też, że projekt wzmacnia nadzór MŚ nad PZŁ i dyscyplinuje zarządców (projekt wprowadza obowiązek ich partycypacji w kosztach ochrony lasu) oraz dzierżawców w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich. Nowością jest też możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy lub uchylenia decyzji wyłączającej obwód z wydzierżawienia i przekazującej go w zarząd w przypadku niewykonywania planów łowieckich. Nowelizacja nakłada ponadto na PZŁ obowiązek składania do MŚ rocznego sprawozdania z działalności, a także nadaje ministrowi prawo żądania uchwał (wraz z możliwością ich uchylenia) oraz domagania się wyjaśnień, a nawet nakładania grzywny na zrzeszenie.
 
Minister zwrócił uwagę, że nowelizacja wdraża mechanizmy pomocne w walce z ASF-em. Chodzi o pozwolenie na zmianę RPŁ i WŁPH w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt oraz wypowiedzenie umowy dzierżawy, gdy w sposób nieusprawiedliwiony jest nierealizowany plan pozyskania (w określonym zakresie procentowym i przedziale czasu), jak również przy negatywnej ocenie prowadzenia gospodarki łowieckiej.
 
Minister konsekwentnie unikał natomiast kwestii szacowania szkód łowieckich przez leśników, zarówno podczas uzasadniania projektu, jak i w trakcie odpowiadania na zapytania poselskie. Nieprzygotowanie Lasów Państwowych do wykonywania czynności z zakresu likwidacji szkód łowieckich oraz nadmierne obciążenie finansowe tej instytucji przez państwo było sygnalizowane w wystąpieniach kilku parlamentarzystów. Wśród głosów negatywnie odnoszących się do projektu znalazł się m.in. zarzut nieuwzględnienia postulatów społecznych (w tym zakazu udziału dzieci w polowaniach, organizacji zbiorówek czy stosowania amunicji ołowianej oraz pominięcia wdrożenia procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko WŁPH). – Tą ustawą przypieczętował pan demontaż polskiego modelu ochrony przyrody – grzmiał poseł Paweł Suski (PO).
 
Minister Andrzej Konieczny zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że PZŁ i PGL LP funkcjonują w konstrukcji organizacyjno-prawnej, która zapewnia właściwe zarządzanie zasobami przyrody, co widać choćby po bogactwie gatunkowym naszej fauny. Nie krył też rozgoryczenia, mówiąc, że w ostatnim czasie dochodzi do robienia z myśliwych wroga publicznego i świadomego konfliktowania ich z rolnikami.
 
Projekt skierowano do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Z jego treścią można się zapoznać TUTAJ.
 
Red.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.