Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do pierwszego czytania

Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do pierwszego czytania
Listopad 21 11:15 2016 Wydrukuj

Ledwie rządowy projekt zmiany Prawa łowieckiego wpłynął do laski marszałkowskiej (nastąpiło to 15 listopada), a już (18 listopada) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W toku opiniowania wciąż jest natomiast nowelizacja złożona do Sejmu 21 października przez ugrupowanie Kukiz’15 (więcej o niej TUTAJ).
 
Rządowa nowelizacja, jak wiemy, realizuje m.in. niewykonany w porę wyrok TK w sprawie poszanowania prawa własności przy wyznaczaniu obwodów łowieckich.

 
Ten problem rozwiązano m.in. przez wprowadzenie obowiązku wykładania projektu uchwał o podziale województw na obwody łowieckie do publicznego wglądu i konieczności uwzględnienia zgłaszanych uwag, wprowadzeniu odszkodowań za uniemożliwienie lub ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obwodu łowieckiego, wreszcie szeroko dyskutowane orzeczenie przez sąd zakazu wykonywania polowania w związku z wyznawanymi przez posiadacza zasadami moralnymi lub religią (po wykazaniu ich sprzeczności z polowaniem). Właściciele nieruchomości będą także mieli prawo zgłaszania sprzeciwu wobec organizacji polowania zbiorowego, który będzie musiał zostać uwzględniony w przypadku ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa lub życia ludzi.
 
W projekcie pojawia się ponadto nowe rozwiązanie kwestii szkód łowieckich. Nowe regulacje (w skrócie – odpowiedzialność Lasów Państwowych za szacowanie oraz wycofanie się z koncepcji utworzenia Funduszu Odszkodowawczego) streściliśmy TUTAJ. W uzasadnieniu wprowadzanych zmian czytamy, że wypłaty odszkodowań dla rolników będą następowały bez angażowania pierwotnie planowanych środków z budżetu państwa. Mamy więc kolejną kontrybucję nałożoną na Lasy Państwowe. Zryczałtowany zwrot kosztów, o którym mowa w projekcie, z pewnością nie pokryje całkowitych wydatków związanych z szacowaniem i wypłatą odszkodowań. Pamiętajmy jednak, że LP mają narzędzia pozwalające wpływać na kształt planów łowieckich.
 
Zgodnie z duchem czasów projektodawcy podkreślili również, że proponowane zmiany usprawnią walkę z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych dzikich zwierząt, w tym z ASF-em. Mają to umożliwić mechanizm zmiany RPŁ i WŁPH w razie podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania oraz wypowiedzenia umowy dzierżawy kołu łowieckiemu, które w sposób nieusprawiedliwiony nie realizuje rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% zwierzyny grubej w każdym z trzech następujących po sobie sezonów łowieckich, a także w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki.
 
W myśl projektu wszystkie umowy dzierżawne, które wygasają z końcem marca 2017 r., zostaną utrzymane w mocy do czasu dokonania nowych podziałów województw na obwody łowieckie (do dnia utraty ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy). Te mają nastąpić nie później niż do 31 marca 2018 r.
 
Większość zapisów ustawowych ma zacząć obowiązywać 14 dni od publikacji w dzienniku ustaw. Z następującym jednak zastrzeżeniem: przepisy dotyczące możliwości wypowiadania umowy dzierżawy – i odpowiednio uchylenia decyzji oddającej obwód w zarząd – ze względu na brak realizacji planów łowieckich będą mogły być stosowane od 1 kwietnia 2017 r. Czas ten powinien posłużyć dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich do podjęcia działań zmierzających do lepszego wykonywania przyjętych planów. Między innymi na niebezpieczeństwo związane z nadużywaniem tego zapisu zwracała uwagę ORŁ w Warszawie w krytycznym stanowisku do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego.
 
Z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) można się zapoznać TUTAJ.
 
Najbliższe posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji zostało zaplanowane w terminie 29 listopada – 2 grudnia. W porządku dziennym nie znajduje się jak na razie czytanie Prawa łowieckiego.
 
ADP,
Fot. Anna Stępień/Marcin Chodorowski/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.