Rządowa nowela Prawa łowieckiego wpłynęła do Sejmu – zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań

Rządowa nowela Prawa łowieckiego wpłynęła do Sejmu – zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań
Listopad 17 09:29 2016 Wydrukuj

Rządowy projekt Prawa łowieckiego, który Rada Ministrów skierowała do Sejmu już 20 września br., trafił do laski marszałkowskiej 15 listopada br. (w ostatecznej wersji można go pobrać TUTAJ). Przypomnijmy – za informacją podaną na witrynie internetowej izby niższej parlamentu – że dotyczy on wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku TK (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji. Jednak w dokumencie pojawiły się także zapisy istotnie zmieniające podpisaną w czerwcu przez prezydenta głośną (planowanie powstania Funduszu Odszkodowawczego oraz wprowadzenia składek wnoszonych przez zarządców i dzierżawców) nowelę w sprawie zasad szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych (stąd wynika dość skomplikowana nazwa dokumentu: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie).

 
W rządowym projekcie założono mianowicie, że oględzinami i szacowaniem szkód wyrządzonych w uprawach i płodach przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny zajmą się przedstawiciele Lasów Państwowych. Ale biurokratyczne koło będzie się kręcić wokół wojewodów – mają oni informować nadleśniczych o wpłynięciu wniosków ws. oględzin i szacowania szkód, ci zaś – przekazywać zwrotną wiadomość o terminie wykonania tych czynności, a po sporządzeniu protokołu odpowiedzialny pracownik winien „doręczyć go niezwłocznie” do urzędu.
 
Nowela znosi też koncepcję utworzenia Funduszu Odszkodowawczego. Szkody mają bowiem pokrywać finansowo Lasy Państwowe, które otrzymają od zarządców i dzierżawców zryczałtowaną rekompensatę poniesionych kosztów, stanowiącą wynik iloczynu liczby zwierząt przewidzianych do pozyskania w danym roku i waloryzowanych stawek jednostkowych wg klucza: 600 zł za 1 osobnika łosia, 350 zł – jelenia, 135 zł – daniela, 105 zł – sarny, 85 zł – dzika (takie wartości przyjęto do naliczania składki na rzecz FO w pierwotnej wersji nowelizacji szkodowej).
 
Powyższe regulacje w zakresie szacowania szkód wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (początkowo przyjęty termin, czyli 1 stycznia 2017 r., odwleka o jeden rok również czekająca na podpis prezydenta Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017). Nowelizacja Prawa łowieckiego w większości pozostałych postanowień miałaby zacząć obowiązywać 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Równolegle do stosowania weszłyby opracowane w 2015 r. zmienione kryteria selekcji samców zwierzyny płowej (Uchwała nr 14/2015 NRŁ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału), co było uzależnione od zmiany przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 Prawa łowieckiego (dotyczą one sporządzania RPŁ i WŁPH). Można się z nimi zapoznać TUTAJ.
 
Przypomnijmy także, że na rozpatrzenie przez Sejm oczekuje projekt przygotowany przez grupę posłów ugrupowania Kukiz’15. Zakłada on m.in. wprowadzenie przetargowego systemu dzierżawy obwodów oraz brak przymusu członkostwa myśliwych w PZŁ (pisaliśmy o tym TUTAJ). Losy tej propozycji, wobec wpłynięcia do Sejmu dokumentu rządowego, wydają się przesądzone. Założenia do projektu ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej – jak dotąd nieopracowanego – wywracającej do góry nogami obecnie funkcjonujący polski model łowiectwa przygotowało też OPZZRiOR (więcej informacji o tym TUTAJ).
 
Jak się dowiedzieliśmy z nieoficjalnych źródeł, pracom nad kształtem przyszłego prawa łowieckiego pod kątem wpływu na krajową gospodarkę bacznie przygląda się wicepremier oraz minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
 
ADP, Fot. Anna Stępień/Marcin Chodorowski/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.