strona główna

Aktualności

Oświadczenie Komisji Kynologicznej NRŁ

Oświadczenie Komisji Kynologicznej NRŁ
Grudzień 02 15:37 2019 Wydrukuj

Jelcz-Laskowice, 4.11.2019
OŚWIADCZENIE KOMISJI KYNOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ (pisownia oryginalna)

W związku z przedłużającym się okresem niedomówień w odniesieniu do naszej pracy, który bezpośrednio rzutuje na sytuację polskiej kynologii, jesteśmy zmuszeni zająć nasze stanowisko odnośnie ostatnich wydarzeń i sytuacji obecnej. Jako psiarze  będący całym sercem po praktycznej stronie kynologii, od początku naszej pracy stoimy na stanowisku, by ułatwiać procedury wszystkim myśliwym i kynologom chętnym do działania. Chcemy by imprez kynologicznych odbywało się w naszym kraju coraz więcej, dlatego wszystkie zgłaszane do tej pory uzyskiwały naszą automatyczną akceptację. Przed nami ogrom pracy, dlatego jesteśmy najczęściej spotykającą się komisją problemową NRŁ, a każde spotkanie dokumentowane jest protokołami. Z zaangażowaniem poświęcamy swój prywatny czas na opracowywanie zmian mających na celu poprawę stanu rzeczy w zakresie kynologii łowieckiej, bo wierzymy w sens naszej wizji i w to, że pies myśliwski powinien być i pomagać na polowaniach.

Opracowaliśmy (i wciąż opracowujemy) również odpowiednie zapisy mające umożliwiać organizację ocen psów wszystkich specjalizacji nie tylko na konkursach ale także podczas polowań, częścią tych zmian były uchwały NRŁ z dnia 4 września 2019, zaproponowane przez Komisję Kynologiczną NRŁ. Niestety z niezrozumiałych dla nas powodów, przy okazji patowej sytuacji w prezydium NRŁ, nasze uchwały hurtem wylądowały w ministerialnej szufladzie. Niejednokrotnie próbowaliśmy wyciągnąć nasze psie sprawy z tego zawieszenia, argumentując ich brak związku z problemem o który toczy się wojna w PZŁ. Niestety postawa zarówno pracowników ministerstwa, jak i części związkowych władz jednoznacznie kazała nam zapomnieć o jakiejkolwiek nadziei na szybkie załatwienie sprawy. Dodatkowo pracownicy ministerstwa zaczęli piętrzyć problemy poprzez wymyślanie nowych, nieistniejących dotąd przeszkód, lub braków proceduralnych.

Przez te przepychanki, w okręgach cierpią ludzie oddani kynologii i sama kynologia łowiecka, wielomiesięczny trud przy organizacji imprez kynologicznych, został jednym posunięciem Ministerstwa Środowiska wrzucony do kosza. Kolejne oceny pracy odwoływane w przeddzień zawodów, to nie tylko dramat organizatorów i finansowa bomba, to również cios dla wielu przewodników psów (nie tylko z naszego kraju), którzy zaplanowali sobie kalendarze i urlopy, by dostosować swoje plany do odwołanych imprez. Przypomnijmy, że w przypadku wyżłów chodziło tu o jedno zdanie w regulaminie aby nie naruszać zapisów ustawy!!! Zdanie to oczywiście zostało przez nas przeredagowane i zaakceptowane na posiedzeniu NRŁ. Przy okazji, opiszmy jakie projekty uchwał zgłosiliśmy do akceptacji przez NRŁ i które zostały przez nią uchwalone na posiedzeniu w dniu 4.09.2019:
 

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY OCENY PSA NA POLOWANIU
Ustalono, że oceny pracy psów w naturalnych warunkach odbywać się będą mogły podczas każdego polowania (indywidualnego i zbiorowego), pod warunkiem zapewnienia obecności przynajmniej dwóch sędziów uprawnionych do danej oceny. Sędziowie są zobowiązani do przesłania kopii kart ocen w terminie 14 dni do zarządu okręgowego PZŁ właściwego dla dzierżawcy obwodu organizującego ocenę. Szczegółowe zasady przeprowadzania ww ocen, określone zostaną w nowych regulaminach ocen pracy psów myśliwskich. Do czasu ich ogłoszenia, obowiązują dotychczasowe regulaminy, a zarządy okręgowe organizują oceny pracy jak dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo Łowieckie.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY ZMIANY PROCEDURY ZGŁASZANIA IMPREZ KYNOLOGICZNYCH
Została ustalona procedura zgłaszania imprez kynologicznych oraz określono jako potencjalnych organizatorów takich wydarzeń następujące podmioty: koła łowieckie, zarządy okręgowe PZŁ, zarząd główny PZŁ, kluby ras PZŁ (z upoważnienia ZG PZŁ).

Imprezy o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej, zgłaszane są do Zarządu Głównego PZŁ w terminie do 31 października roku poprzedzającego następny rok gospodarczy. Wszelkiego rodzaju wnioski o zmiany terminów zatwierdzonych w harmonogramie imprez kynologicznych zgłoszone muszą być do ZG PZŁ najpóźniej 2 miesiące przed planowanym nowym terminem imprezy. Zgłoszone imprezy podlegają rekomendacji Komisji Kynologicznej NRŁ i zatwierdzeniu przez NRŁ.

Komisja podjęła decyzję o nieograniczaniu dostępu do prób pracy wyżłom ze względu na wiek. Zwrócono też uwagę na istotny fakt, że przeprowadzanie ocen odbywać się może wyłącznie na zwierzynie wsiedlonej minimum 14 dni wcześniej, bądź naturalnie bytującej w miejscu przeprowadzanej próby.

PROJEKT PODSTAWOWEGO PLANU PRACY KOMISJI KYNOLOGICZNEJ NA ROK 2019
– ustalenie korzystnych dla przewodników psów zapisów w treści projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
– stworzenie Ramowego Regulaminu Klubów Ras PZŁ
– spotkanie z przedstawicielami Klubów Ras PZŁ
– uzgodnienie zasad współpracy z ZKWP/FCI
– ustalenie sposobu mianowania sędziów pracy PZŁ
– stworzenie kalendarza imprez
– stworzenie regulaminów ocen pracy psów wraz z ogólnymi ich postanowieniami  
– spotkanie z przewodniczącymi okręgowych Komisji Kynologicznych przy ZO PZŁ.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY POWOŁYWANIA SĘDZIÓW PRACY PZŁ
Ze względu na konieczność jak najszerszej możliwości przeprowadzania sprawdzianów niezbędnych do uzyskania certyfikatów psów użytkowych, konieczne jest stworzenie specjalnego trybu powoływania nowych ekspertów-praktyków gotowych do wiarygodnej i obiektywnej oceny psów. Pełnić będą oni funkcję „Sędzia Pracy Psów myśliwskich PZŁ” i będą uprawnieni do oceny będącej podstawą do wystawienia Certyfikatu Psa Ułożonego Do Polowania. Celem działania jest powszechny udział użytkowego psa myśliwskiego na polowaniu.

Minimalnymi wymaganiami, które uprawnią Kandydatów do ostatecznej weryfikacji przez Komisję Kynologiczną, będą:
– status myśliwego, członka PZŁ
– minimum 5 lat pracy z psami danej specjalizacji
– posiadanie psa/psów danej specjalizacji
– udział w konkursach, ocenach lub sprawdzianach psów myśliwskich.

Dodatkowymi, lecz nieobowiązkowymi atutami będą: doświadczenie hodowlane, udział w organizacjach imprez kynologicznych, asystentura lub uprawnienia instruktora kynologicznego, współpraca z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi, członkostwo w ZKWP. Kandydaci, po komisyjnym dopuszczeniu do skróconego kursu przygotowawczego, zostaną dopuszczeni do egzaminu uprawniającego do oceny psów w określonych ramach. Gotowy formularz zgłoszeniowy zostanie umieszczony na stronie www.pzlow.pl.
(...)

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY ZMIANY NAZEWNICTWA TESTÓW HODOWLANYCH I OCEN PRACY
Do czasu opracowania nowych regulaminów dotyczących testów hodowlanych i ocen pracy psów myśliwskich, stosuje się obowiązujący regulamin.

Następuje zmiana opisu konkurencji „bobrowanie za dziką nielotną kaczką”,
na „bobrowanie za dziką kaczką”.

STANOWISKO DOTYCZĄCE NOWYCH IMPREZ KYNOLOGICZNYCH W BIEŻĄCYM ROKU GOSPODARCZYM
W związku ze swego rodzaju okresem przejściowym i panującą dezinformacją dotyczącą imprez kynologicznych rekomenduje się aby utrzymać wszystkie imprezy, o które wnoszą organizatorzy, pod warunkiem samodzielnego finansowania tychże oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Do czasu opracowania nowych regulaminów ocen pracy psów myśliwskich, obowiązują dotychczasowe.

Dodatkowo, po spotkaniu z klubami ras PZŁ w dniu 1 września, na którym ustalony został ramowy regulamin klubów ras, wciąż nie doczekaliśmy się jego ukończenia pod kątem zasad finansowania klubów. Ta działka należy do ZG PZŁ i do dzisiaj nie dostaliśmy gotowego projektu, a co za tym idzie opracowany regulamin jest wciąż tylko zbiorem zadrukowanych kartek, bez mocy sprawczej.

W dniu dzisiejszym spotykamy się by pracować nad kształtem nowych regulaminów pracy psów myśliwskich i staramy się wierzyć w sens naszej pracy, oraz że owe regulaminy poprawią jakość oceny naszych psów. Dzisiaj również dajemy sobie ostatnią szansę na zmianę zasad działania i współpracy między organami PZŁ, ZKwP i Ministerstwem Środowiska. Angażując wiele godzin i kilometrów prywatnego czasu na wytężoną pracę na rzecz kynologii łowieckiej, nie mamy zamiaru przyjmować roli kozłów ofiarnych tylko przez fakt, że nasze zaangażowanie nie interesuje najważniejszych grup wpływów. Jesteśmy zdegustowani przedłużającym się impasem, rzutuje to nie tylko na sytuację psów, ale przede wszystkim na wizerunek całego zrzeszenia. To samo jesteśmy zmuszeni powiedzieć o dwubiegunowych działaniach niektórych pracowników Ministerstwa Środowiska, które zamiast rzekomo pomagać w naprawie sytuacji polskiego łowiectwa, tylko ją hamują.

Jesteśmy przedstawicielami jednego z filarów etycznego łowiectwa – psów pracujących w łowiectwie. Polowanie z psami to nasza największa pasja ale także konieczność i obowiązek myśliwego aby polowanie było skuteczne i etyczne. Będziemy dążyć do tego, by kynologia łowiecka miała w Polsce miejsce do dalszego rozwoju. Chcemy wyrwać ją z impasu, w którym obecnie się znajduje. Jedynym interesem jakiego będziemy bronić, to interes psa myśliwskiego pomagającego w polowaniu.

Członkowie Komisji Kynologicznej NRŁ podpisani pod oświadczeniem:
Paweł Lisiak – przewodniczący, Wiktor Biesiadecki, Wojciech Galwas, Dariusz Nienałtowski, Michał Piątyszek, Grzegorz Siwiec, Wojciech Toboła, Piotr Wesołowski


Fot.
solya96/AdobeStock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.