strona główna

Aktualności

Jakie zmiany w Statucie PZŁ?

Jakie zmiany w Statucie PZŁ?
Październik 09 19:38 2019 Wydrukuj

Komisja Statutowa NRŁ przedstawiła członkom tego organu wstępne propozycje zmian w Statucie PZŁ. W przeważającej mierze są to poprawki językowe i redakcyjne, które wpływają na poprawę jasności i spójności tego dokumentu, choć trafiają się też zastanawiające rozwiązania. Przykładowo w obowiązkach członka koła pojawia się uzupełnienie, że powinien on dbać o „dobry” wizerunek myśliwego. W zadaniach koła natomiast wprowadzono zapis mówiący o dbaniu o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwych „w szczególności” wśród społeczności lokalnej.

 
W projekcie zmian do statutu doprecyzowano, że obejmujący rezydentów zakaz udziału w zawodach organizowanych przez organy zrzeszenia dotyczy wyłącznie reprezentowania koła. Uściślono również, że prezydium NRŁ organizuje prace rady i kieruje nimi. W przypadku prezydium OZD uzupełniono z kolei, że nie tylko kieruje ono jego obradami, lecz także występuje w jego imieniu w międzyzjazdowym okresie. Poprawiono też zapisy regulujące termin zwoływania posiedzeń organów PZŁ lub koła. Niefortunnie przyjęte w znowelizowanym w lutym statucie sformułowanie „na” daną liczbę dni wcześniej zastąpiono wyrażeniem „co najmniej”.
 
Najpewniej wystąpienie sokolniczego Adama Dopierały na XXIV KZD PZŁ poskutkowało wyodrębnieniem wśród zadań zrzeszenia wspierania sokolnictwa. Powrócił także zapomniany wcześniej zapis o równych prawach i obowiązkach członków PZŁ. Proponuje się ponadto zobowiązać myśliwych do informowania właściwego zarządu okręgowego oraz zarządu koła o zmianie miejsca zamieszkania (dotychczas stałego pobytu). Projektowane zmiany wprowadzają również możliwość odwołania się od uchwały lub decyzji o niezaliczeniu stażu kandydackiego odpowiednio do zarządu okręgowego lub zarządu głównego. Pojawia się też pojęcie „urlopowania” członków PZŁ.
 
Ważne zmiany pojawiają się w § 32 regulującym wykluczenie z koła. Miałoby ono następować większością 2/3 głosów zarządu koła (pierwotnie nie wprowadzono żadnego takiego kryterium). Rozpatrzenie odwołania przez walne zgromadzenie ma zaś następować bezwzględną większością głosów, co oznacza, że koła będą mogły znacznie łatwiej wykluczać członków niż obecnie, kiedy to do podjęcia takiej uchwały zawsze potrzeba 2/3 głosów. Przybywa również kompetencji walnemu zgromadzeniu, które miałoby się wypowiadać w sprawie wynagrodzeń członków koła. Zarządowi koła planuje się przypisać rozstrzyganie „wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów”.
 
Nowości pojawiłyby się także w zakresie zadań NRŁ. Komisje i zespoły rady mogłyby tylko w uzasadnionych przypadkach, na wniosek ich przewodniczącego posiłkować się specjalistami niewchodzącymi w jej skład. Do kompetencji NRŁ należałoby też powoływanie pełnomocnika zrzeszenia. Następowałoby to w przypadku wakatu na stanowisku łowczego krajowego, a zadaniem takiej osoby byłoby bieżące administrowanie zrzeszeniem. W analogicznej sytuacji w zarządzie okręgowym (nieobsadzenie stanowiska łowczego okręgowego) prezydium NRŁ powierzałoby zakres właściwości miejscowej innemu funkcjonującemu zarządowi na okres do 60 dni.
 
Podobnie jak w przypadku zarządu koła NRŁ będzie również rozstrzygać „wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów”. Prezydium wstrzymywałoby wykonywanie uchwał zarządu głównego oraz okręgowych zjazdów delegatów do czasu najbliższego posiedzenia NRŁ. Jako novum pojawia się także możliwość procedowania uchwał w trybie obiegowym, drogą elektroniczną „w przypadkach niecierpiących zwłoki, pilnych i istotnych dla funkcjonowania zrzeszenia”.
 
Wśród nowych zapisów statutu proponuje się także wprowadzenie obowiązku powołania przez Zarząd Główny PZŁ łowczych okręgowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zapisano również, że w posiedzeniach ZG PZŁ mogą brać udział członkowie prezydium NRŁ.
 
Ważną z punktu widzenia kół łowieckich zmianę zaproponowano w zakresie dzierżawy obwodów. Od rozstrzygnięcia komisji okręgowej opiniującej wniosek o dzierżawę przysługiwałoby odwołanie do komisji powołanej przez NRŁ. Dopiero jej decyzja byłaby ostateczna.
 
W przepisach wspólnych dla organów zrzeszenia i koła (rozdział XIX statutu) proponuje się wykreślenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia przez osoby powoływane w ich skład. W sposób niezgodny z ustawą Prawo łowieckie ustala się również, że łowczy krajowy i członkowie Zarządu Głównego PZŁ, łowczowie okręgowi i członkowie zarządów okręgowych, sędziowie sądów łowieckich oraz rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy nie mogą pełnić funkcji obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym ani reprezentować członków zrzeszenia jako pełnomocnicy w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym. Rodzi to ryzyko rezygnacji z takich funkcji przez profesjonalnych prawników i powrotu do amatorskiego wymiaru sprawiedliwości łowieckiej. Co ciekawe, podobnego ograniczenia projekt nie przewiduje wobec członków NRŁ. Eliminuje się ponadto zapis ograniczający możliwość zasiadania w organach zrzeszenia osobom zatrudnianym przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą łowiectwa, a także ich małżonkom oraz krewnym i powinowatym w linii prostej.
 
Wśród istotniejszych projektowanych nowości znalazło się wydłużenie z 30 do 90 dni czasu na uchylenie przez organ nadzorujący uchwały niezgodnej z prawem lub statutem. Zastrzega się też, że złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie nadzoru nie wstrzymuje jej wykonania. Planuje się wreszcie ustalić, że składka członkowska od koła, które nie dzierżawi obwodu łowieckiego, wyniesie równowartość składki członkowskiej od osób fizycznych.
 
Uwagi do poprawek wniesionych do wersji roboczej przedstawionej przez Komisję Statutową NRŁ mają zostać przedyskutowane na posiedzeniu rady 14–15 października br. Zgodnie z ostatnim rozstrzygnięciem ministra środowiska będzie ona obradować już pod przewodnictwem prof. Pawła Piątkiewicza – pozostały skład prezydium nie uległ zmianie (według niepotwierdzonych informacji Rafał Malec podejmuje starania o powrót na stanowisko prezesa rady).
 
O zmianach, które powinien wprowadzić do statutu Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podczas nadchodzących obrad, napisze mec. Witold Daniłowicz w listopadowej .
 
Red., Fot. shocky/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.