strona główna

Aktualności

Unijna remiza leśna

Unijna remiza leśna
Kwiecień 16 09:46 2019 Wydrukuj

Jak zmniejszyć szkody od zwierzyny w lasach? Jak polepszyć warunki bytowania zwierzyny w monokulturach sosny? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oferuje właścicielom lasów prywatnych wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
 
Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wspomniane inwestycje zwiększające odporność drzewostanów to:
1) przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat,
b) dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach;
2) zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę;
3) założenie remizy rozumianej jako obszar, gdzie są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów;
4) czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych;
5) zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3,
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2,
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.
 
Pomoc może zostać przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. Wysokość pomocy stanowi iloczyn stawek z załączonej tabeli oraz powierzchni gruntu. W przypadku pomocy z tytułu wykonania ogrodzenia gruntu zaś – iloczyn stawek pomocy oraz długości tego ogrodzenia. Pomoc przyznaje się w formie ryczałtu, jednorazowo, po wykonaniu inwestycji.
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. do biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan,
  • dokumenty potwierdzające własność gruntów, gdzie będzie wykonywana inwestycja,
  • pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu.
 
Pomoc będzie przyznawana według kolejności ustalonej na podstawie punktacji. Wniosek musi jednak uzbierać minimum 8 punktów. Kryteria punktacji przedstawia załączona tabela.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Łukasz Pertek, Fot. Lóránt Mátyás/Fotolia

Szerzej o wpływie korzystnych dla klimatu i środowiska naturalnego praktyk rolniczych na zmniejszenie problemu szkód od zwierzyny w obwodach łowieckich Łukasz Pertek pisał w artykule pt. „Greeningiem w szkody łowieckie” w nr 10/2017. 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.