strona główna

Aktualności

Bioasekuracja myśliwych – zmiana zasad od 10 sierpnia

Bioasekuracja myśliwych – zmiana zasad od 10 sierpnia
Sierpień 01 15:55 2018 Wydrukuj

Pismem z 18 lipca br. główny lekarz weterynarii przekazał do ZG PZŁ oraz Dyrekcji Generalnej LP „Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (…)”.
 
Zostały one przygotowane we współpracy z reprezentantami PZŁ oraz Lasów Państwowych w związku z ustaleniami podjętymi na odbywającym się kilka dni wcześniej w Ministerstwie Środowiska spotkaniu grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tym samym wprowadzono zmiany w wytycznych, które obowiązują myśliwych od czerwca 2015 r. (dokument można pobrać TUTAJ). Wbrew pewnym alarmistycznym doniesieniom medialnym nie będzie w tym zakresie wielkiej rewolucji. Wszystko sprowadza się bowiem głównie do zróżnicowania zaleceń w kwestii patroszenia i transportu dzików dla strefy objętej ograniczeniami (strefa czerwona), obszaru zagrożenia (strefa niebieska) oraz obszaru ochronnego (strefa żółta), a także do rozszerzenia niezbędnych praktyk z tego zakresu poza rejony z obostrzeniami ustanowione decyzją KE.
 
W granicach stref czerwonej i niebieskiej wprowadzono mianowicie kategoryczny zakaz patroszenia tusz w łowisku (dotychczas jedynie zalecano unikanie tej czynności). Musi się ono odbywać wyłącznie w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w miejscu oznaczonym tabliczką „Miejsce patroszenia”. Na obszarze ochronnym (strefa żółta) nadal można patroszyć w terenie. Jednak w takim przypadku trzeba je wykonywać na folii albo innym szczelnym materiale. Ponadto obowiązują: dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych krwią oraz dłoni i butów myśliwego, a także umieszczenie patrochów i zużytej folii w szczelnym pojemniku lub worku. Tusze osobników wykazujących przed odstrzałem objawy, które pozwalają podejrzewać wystąpienie ASF-u, należy przeznaczyć do utylizacji po oględzinach i pobraniu próbek (wcześniej zalecano tylko, aby nie patroszyć ich w łowisku).
 
Uszczegółowiono także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF-u – mają one trafiać do plastikowych próbówek jednorazowego użytku, umieszczanych następnie w oznakowanym worku strunowym (dotąd wystarczył foliowy). Uczulono myśliwych na ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia próbek od otoczenia tuszy oraz zaznaczono, że materiały użyte do ich pobierania trzeba zdezynfekować lub zutylizować.
 
Nowe „Wytyczne…” wprowadzają również regulacje wykraczające poza strefy z obostrzeniami, a dotyczące sposobu transportu tusz. W całym kraju środki transportu odstrzelonych dzików należy odpowiednio uszczelnić w celu zapobiegania ryzyku wyciekania krwi oraz wyłożyć materiałem jednorazowego lub wielorazowego użytku (w tym drugim przypadku – nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji). Nie powinny być też jednocześnie wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem bądź hodowlą świniowatych. Samochody opuszczające punkty przetrzymywania tusz znajdujące się w strefach objętych unijnymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u należy dodatkowo poddać myciu i dezynfekcji kół, a w razie konieczności – przestrzeni ładunkowej.
 
Główny lekarz weterynarii przypomniał, że patroszenie w łowiskach znajdujących się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF-em trzeba realizować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań”, które wprowadzono zarządzeniem nr 12/2017 ZG PZŁ (do pobrania TUTAJ), sygnowanym jeszcze przez Lecha Blocha. Przypomnijmy, że jest w nich mowa o konieczności każdorazowego zakopywania patrochów oraz dezynfekcji miejsca, gdzie odbywało się patroszenie (lub spryskania go środkiem odstraszającym zwierzęta), a w przypadku polowań zbiorowych – o ewentualnym zamówieniu kontenera na odpady z firmy utylizacyjnej. W założeniu miało to na celu zminimalizowanie rozprzestrzenienia włośnicy. Patroszenie dzików również na terenie nieobjętym restrykcjami powinno być ponadto – zgodnie z wytycznymi głównego lekarza weterynarii – przeprowadzane na folii lub innym szczelnym tworzywie chroniącym przed przedostaniem się krwi zwierzęcia do otoczenia. Nie wskazano jednak szczegółów postępowania z zanieczyszczonymi materiałami. Uściślono jedynie, że w strefach czerwonej, niebieskiej i żółtej należy je pozostawić do utylizacji przy patrochach w punktach przetrzymywania tusz.
 
Jak się dowiadujemy z rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna ma możliwość kontrolowania zasad bioasekuracji i stanu tusz dzików wyłącznie w obrębie miejsc ich przetrzymywania (do których zaliczają się także punkty skupu dziczyzny i zakłady przetwórcze znajdujące się poza obszarami objętymi restrykcjami). Kontrola realizacji zawartych w „Wytycznych…” zaleceń przez myśliwych w łowisku spoczywa zaś na PZŁ i LP.
 
DGLP zobligowała nadleśnictwa zarządzające ośrodkami hodowli zwierzyny i polujących w ich obrębie myśliwych do przestrzegania wymogów bioasekuracji. Wywiązywanie się z nich będzie weryfikowane w trakcie rutynowych kontroli prowadzenia gospodarki łowieckiej. Realizacja bioasekuracji w obwodach dzierżawionych pozostaje natomiast w gestii organów PZŁ – w myśl art. 33 ust. 4 Prawa łowieckiego zarządy okręgowe koordynują i nadzorują działalność kół łowieckich oraz członków niezrzeszonych w kołach łowieckich.
 
DGLP informuje, że na razie w zakresie kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji nie wydano szczegółowych dyspozycji dla jednostek Straży Leśnej. Jak jednak zapewnia główny inspektor tej formacji, Tadeusz Pasternak, zostaną one sformułowane i przekazane w teren, gdy tylko się pojawi takie zalecenie.
 
Nowe wytyczne będą obowiązywać od 10 sierpnia br. Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ.
 
Oprac. ADP, Fot. Eva Foreman/Shutterstock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.