Senat przyjął poprawkę NRŁ. Jej posiedzenia będą mogły się odbyć na odległość

Senat przyjął poprawkę NRŁ. Jej posiedzenia będą mogły się odbyć na odległość
Maj 13 17:27 2020 Wydrukuj

Aktualizacja: Na posiedzeniu 14 maja, około godz. 21.00 posłowie odrzucili przedstawioną poniżej propozycję senacką. Negatywnie zarekomendowała ją sejmowa Komisja Finansów Publicznych. W trakcie rozpatrywania poprawek senatu Biuro Legislacyjne wytknęło, że modyfikacja wprowadzona przez reprezentantów izby wyższej parlamentu wykracza poza przedmiot procedowanej ustawy, ponadto zaś nie pasuje merytorycznie ani legislacyjnie do zmienianego artykułu ustawy Prawo łowieckie, który nie odnosi się do sposobu prowadzenia posiedzeń organów PZŁ. A właśnie tę sprawę miała regulować poprawka przekazana do senatu przez NRŁ. Negatywnie na temat zmiany wypowiedziała się także strona rządowa. Wróciliśmy więc do pierwotnego brzmienia przepisu, jeszcze sprzed wersji zakładającej zgodę zarządu koła na wydatkowanie dochodu z działalności gospodarczej na walkę z COVID-19.

 

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych we wtorek 12 maja pochyliła się nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (trzecia tarcza antykryzysowa), w której pierwotnie znalazł się zapis pozwalający Zarządowi Głównemu PZŁ decydować w czasie epidemii o wydatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej zrzeszenia oraz kół łowieckich. Poprawkę zmieniającą brzmienie niefortunnej regulacji złożył 6 maja senator Krzysztof Mróz (PiS). Intencją było, aby o przeznaczeniu dochodu kół łowieckich z działalności gospodarczej nadal decydował ZG PZŁ, ale za zgodą zarządu właściwego koła, co w ocenie prawników wcale nie naprawiało mankamentów poprzedniego rozwiązania.

KO zgłasza poprawkę NRŁ
W czasie wtorkowego posiedzenia senackiej komisji jej przewodniczący Kazimierz Kleina (KO) zaproponował zmianę powyższego przepisu zgodną z projektem poprawki złożonym do senatu przez prezydium NRŁ. Nowelizacja dotyczy już nie ingerencji w finanse, ale możliwości odbywania zdalnych posiedzeń NRŁ i walnych zgromadzeń kół, co zdaniem autorów pisma jednoznacznie porządkuje wszystkie kwestie dotyczące bieżącej działalności organów zrzeszenia i kół łowieckich. W art. 32a Prawa łowieckiego miałby się znaleźć ust. 9 w brzmieniu: „Posiedzenia organów, jak również innych ciał kolegialnych Zrzeszenia, z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowych oraz posiedzeń sądów łowieckich, mogą odbywać się także za pomocą środków komunikacji na odległość. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący”. Art. 33b sugerowano natomiast uzupełnić o ust. 6, który mówiłby: „Posiedzenia organów koła łowieckiego mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący”.
 
Poprawka na poziomie ustawy wprowadza rozwiązanie, którego zabrakło w Statucie PZŁ. Ten w § 107 ust. 6 pozwala na organizację zdalnych posiedzeń zarządów głównego i okręgowego czy zarządu koła oraz komisji rewizyjnej. Nie daje jednak takiej możliwości Naczelnej Radzie Łowieckiej ani walnemu zgromadzeniu koła łowieckiego. Jak wiemy, zmiana statutu leży w gestii wyłącznie krajowego zjazdu delegatów, a jego zwołanie zależy obecnie przede wszystkim od zniesienia obostrzeń w zakresie gromadzenia się. Prostsza okazała się nowelizacja ustawy.
 
Komisja oceniła powyższą zmianę pozytywnie. Na posiedzeniu plenarnym senatu 13 maja została ona przyjęta stosunkiem głosów 56 za do 37 przeciw (senatorowie PiS-u), przy jednej osobie wstrzymującej się, a ustawa trafiła do sejmu.

W trakcie obrad izby wyższej Małgorzata Golińska podkreśliła, że poprawka zaproponowana przez senatora Krzysztofa Mroza miała włączyć zarządy kół łowieckich w proces decydowania o wydatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na majątku skarbu państwa (wg informacji resortu tylko 5% kół łowieckich prowadzi taką działalność). Wiceminister zaznaczyła też, że regulacja w takim brzmieniu wprowadza możliwość, a nie obowiązek przeznaczania środków na walkę z COVID-19. Na nonsensowną redakcję tego przepisu i jego praktyczne konsekwencje zwracał jednak uwagę mec. Witold Daniłowicz („Zarząd Główny PZŁ zadecyduje, ale za zgodą koła”).
 
W każdym razie jeśli wprowadzona przez senat zmiana, która uznaje propozycję NRŁ, zostanie przyjęta przez sejm, a cała ustawa – podpisana przez prezydenta, to wszelkie obawy o ingerencję władz PZŁ w budżety kół łowieckich uda się ostatecznie rozwiać.
 
NRŁ uzasadnia
Członkowie prezydium NRŁ we wspomnianym stanowisku odnoszącym się do ustawy, a skierowanym do senatu uzasadnili, że przyjęcie postulowanego przez nich wniosku rozwiąże wiele bieżących problemów istotnych dla funkcjonowania polskiego łowiectwa, w tym tych związanych z podejmowaniem koniecznych decyzji finansowych w zakresie przeciwdziałania szkodom łowieckim, zwalczania ASF-u oraz przeznaczania środków zrzeszenia na cele społeczne, np. wsparcie walki z koronawirusem. Podkreślili przy tym, że działalność dobroczynna członków PZŁ nie wymaga prawnego uregulowania – według związkowych analiz w ramach oddolnych inicjatyw myśliwi przekazali na walkę z epidemią środki pieniężne lub zakupione materiały, a wartość tej pomocy tylko do maja br. wyniosła łącznie 2,5 mln zł. Działacze wymienili również decyzje, do których podjęcia w trybie pilnym jest zobowiązana NRŁ, uniemożliwiają to zaś prawne ograniczenia w gromadzeniu się. Wśród takich spraw znalazły się m.in.: analiza sprawozdania finansowego PZŁ za ubiegły rok i jego zatwierdzenie, uchwalenie planu działalności i budżetu zrzeszenia na przyszły rok, uchwalenie wytycznych dotyczących gospodarki łowieckiej, które w pewnych rejonach kraju należy zmienić w związku z ASF-em i szkodami łowieckimi, a także określenie wysokości składki członkowskiej na 2021 r. (nazwane w stanowisku NRŁ „prozaiczną czynnością”) i ustalenie wysokości wynagrodzenia łowczego krajowego, bo wciąż sprawuje on swoją funkcję bez pensji.
 
Warto ponadto zauważyć, że na organizację walnego zgromadzenia i posiedzenia NRŁ w trybie zdalnym pozwalały już zapisy pierwszej tarczy antykryzysowej (art. 15zzzr Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), o czym pisał mec. Krzysztof Grochalski („Walne zgromadzenie na odległość”), choć budziło to pewne wątpliwości interpretacyjne. Zapis wprowadzany do Prawa łowieckiego przez senat z jednej strony ucina wszelkie spekulacje o rządowym zamachu na budżety kół łowieckich, z drugiej zaś jasno stawia sprawę zwoływania zdalnych posiedzeń NRŁ lub walnego zgromadzenia koła. Nie zmienia to faktu, że teraz wymaga uregulowania kwestia systemu i procedur komunikowania się tych organów na odległość.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.