Projekt specustawy zakaźnej w sejmie

Projekt specustawy zakaźnej w sejmie
Grudzień 18 12:54 2019 Wydrukuj

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 28 stycznia br. podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nazywaną też specustawą ws. zwalczania ASF-u lub lex Ardanowski). Dwa dni później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie 31 stycznia br. Z pełną treścią nowelizacji można się zapoznać TUTAJ.


Głośno zapowiadany przez ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego (PiS) projekt ustawy mającej usprawnić zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF-u, a w szczególności redukcję dzików, 17 grudnia 2019 r. został złożony w sejmie jako propozycja poselska grupy posłów PiS-u. Dzień później trafił do pierwszego czytania na połączonych komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wprowadza on zmiany w ośmiu aktach prawnych – ustawie o lasach, Prawie budowlanym, Prawie łowieckim, ustawie o broni i amunicji, ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a także ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 
Poniżej zestawiamy najważniejsze proponowane regulacje dotyczące myśliwych i gospodarki łowieckiej. Z treścią ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt można się zapoznać w witrynie www.sejm.gov.pl.
 
Organizacja i funkcjonowanie PZŁ
W myśl proponowanej noweli łowczy krajowy będzie powoływany bez udziału NRŁ (ta zgodnie ze zmianą Prawa łowieckiego z marca 2018 r. miała przedstawiać ministrowi trzech kandydatów na to stanowisko). Szef resortu środowiska będzie go powoływać i odwoływać w porozumieniu z ministrem rolnictwa. Nadaje to radzie wyłącznie funkcję samorządową, pozbawiając ją realnego wpływu na władze i kierunek działania zrzeszenia. Łowczy okręgowy zostanie natomiast powołany przez swojego krajowego zwierzchnika (obecnie to zadanie spoczywa na Zarządzie Głównym PZŁ) po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra środowiska.
 
Marszałkowie województw sygnalizowali szefowi resortu środowiska możliwe opóźnienia w pracach nad podziałem na obwody łowieckie i ich kategoryzacją, co miało się zakończyć w marcu 2020 roku. Dlatego w obawie przed wstrzymaniem prowadzenia gospodarki łowieckiej i zarządzania populacjami zwierzyny stanowiącej zagrożenie epizootyczne przedłużono obowiązek wydania stosownych uchwał o rok, tj. do 31 marca 2021 roku. Do tego dnia zachowują ważność dotychczasowe granice obwodów, a także umowy ich dzierżawy. Planowana nowelizacja nakłada ponadto na ministra właściwego ds. środowiska obowiązek ustanowienia w rozporządzeniu szczegółowych zasad dzierżawy obwodów łowieckich, m.in. z uwzględnieniem wywiązywania się z działań obejmujących zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
 
Warto nadmienić, że do katalogu zadań PZŁ formalnie dodano podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.
 
Odstrzał sanitarny
W rozdziale 3 Prawa łowieckiego, ustanawiającym zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej, pojawia się nowa regulacja odnosząca się do odstrzału sanitarnego. Ma się on odbywać na podstawie wystawianego przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu, dyrektora parku narodowego albo dyrektora RDOŚ indywidualnego upoważnienia, w którym będą wskazane gatunek i liczba sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności dokumentu. Sprecyzowano zarazem, że podczas realizacji odstrzału sanitarnego obowiązują przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa określone w regulaminie polowań. Na myśliwych nałożono jednocześnie pod karą grzywny prawny obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji na polowaniu oraz wykonywania odstrzału sanitarnego i czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny. Ich zakres ma zostać ustalony w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
 
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania z urzędu będzie też uzasadnieniem dla wnioskowania przez zarządcę bądź dzierżawcę obwodu do służb, straży lub organów administracji rządowej (w tym miejscowego komendanta Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej albo organu Inspekcji Weterynaryjnej) o udzielenie pomocy w zakresie prowadzonych czynności, jeżeli jest ona niezbędna. Może chodzić np. o zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się polowanie, przed wstępem osób nieuprawnionych, albo o wsparcie w poszukiwaniach padłych zwierząt czy przy kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby polujące lub wykonujące odstrzał sanitarny.
 
Jednocześnie wracają zakaz celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowań oraz sankcja za jego złamanie (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Dodatkowo w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (zwanej zakaźną) znalazł się zapis, że za udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do trzech lat.
 
Broń i amunicja
Tylko na potrzeby prowadzenia odstrzału sanitarnego ma zostać dopuszczone stosowanie przez myśliwych będących członkami PZŁ broni palnej wyposażonej w tłumik huku. W zakazującym wydawania pozwoleń na taką broń przepisie ustawy o broni i amunicji dodano wyłączenie dla broni do celów łowieckich. W myśl uzasadnienia do projektu ustawy ma to umożliwić skuteczny odstrzał dzików przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka przepłaszania watah, a także zmniejszyć uciążliwość prowadzenia odstrzału w porze nocnej na obszarach zurbanizowanych.
 
Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich mieliby również zyskać możliwość posiadania broni na podstawie świadectwa broni. Byłoby ono ważne na okaziciela – członka PZŁ uprawnionego do wykonywania polowania i mającego pozwolenie na broń – a wydawane wyłącznie w celu wykonania odstrzału sanitarnego.
 
Środki techniczne
Ustawa zakaźna rozszerza katalog nakazów, które może wydać powiatowy lekarz weterynarii w drodze aktu prawa miejscowego. Wśród nich ma się znaleźć prawo do zobowiązania zarządców dróg publicznych do zamykania przejść dla zwierząt, budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych oraz wykładania i utrzymywania skuteczności mat dezynfekcyjnych, za co przysługiwałby zwrot poniesionych kosztów z budżetu państwa. Również wojewoda na wniosek powiatowego lekarza weterynarii będzie mógł nakazać zarządcom dróg publicznych podjęcie wyżej wymienionych czynności (w obu przypadkach pod groźbą kary pieniężnej za niestosowanie się do nakazów). Ponadto zyska on prawo polecić nadleśniczym wykonanie grodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierzyny – tutaj koszt ma zostać pokryty w pierwszej kolejności ze środków funduszu leśnego.
 
Doprecyzowano też, że właściciele lub posiadacze gruntów oraz osoby trzecie są zobowiązani do powstrzymania się od utrudniania bądź uniemożliwiania realizacji nakazów powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody w zakresie odstrzału sanitarnego, odłowu, poszukiwania padłych zwierząt, a także transportu zwierząt albo ich zwłok do wskazanych miejsc.
 
Doraźne zgrupowania zadaniowe
Jedną z istotniejszych nowości wprowadzanych na mocy zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest możliwość wnioskowania przez wojewodę do ministra właściwego ds. wewnętrznych o użycie doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej uprawnionych do wykonywania polowania. Mieliby oni za zadanie przeprowadzić odstrzał sanitarny na określonym obszarze (bez prawa do uzyskania z tego tytułu ryczałtu za odstrzał sanitarny), kiedy „jest to niezbędne ze względu na rodzaj i skalę zagrożenia”. Jeżeli wykorzystanie tych sił okaże się niemożliwe lub niewystarczające, to minister obrony narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania zadaniowe złożone z żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którzy mają uprawnienia do wykonywania polowania. W obu przypadkach zgrupowania powinny współpracować z zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego. Odpowiedzialność za wyrządzone przez te formacje szkody spoczywa na wojewodzie. Do niego należy też zapewnienie amunicji do stosowanej broni, a także pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 
W uzasadnieniu do projektu koszt jednej akcji doraźnego zgrupowania zadaniowego oszacowano na blisko 5 mln zł. Będą się na to składać: wartość 1 szt. amunicji do broni (15 zł), transport (średnio 50 zł), zakwaterowanie (średnio 150 zł) i wyżywienie (średnio 30 zł). „Zakładając, że w jednej akcji weźmie udział 2000 żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w trakcie akcji odstrzelonych zostanie 2000 dzików, do odstrzału pojedynczego dzika użyte zostaną 2 kule, zaś czas odstrzału wyniesie 2 tygodnie, szacunkowy koszt akcji wyniesie ok. 5,2 mln zł” – piszą twórcy projektu.
 
Red., Fot. ​Lelde Feldmane/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.