TK rozstrzygnął wniosek KRIR ws. Prawa łowieckiego

TK rozstrzygnął wniosek KRIR ws. Prawa łowieckiego
Maj 29 10:28 2019 Wydrukuj

8 maja br. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie ws. wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 września 2013 r. (sic!) o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą niektórych zapisów Prawa łowieckiego dotyczących zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz uzyskiwania odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych (sygn. K 45/16). Chodziło mianowicie o zapisy regulujące wydzierżawianie i przekazywanie w zarząd obwodów łowieckich z pominięciem rolników będących właścicielami gruntów położonych w obrębie tych obwodów, nakazujące przekazywanie czynszu dzierżawnego na rzecz gminy lub nadleśnictwa bez uwzględnienia rolników oraz pozwalające na wykonywanie polowania na prywatnym gruncie bez konieczności uzyskania ich zgody, a także o uznanie zwierzyny pozyskanej na gruncie prywatnym za własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i wreszcie uzależnianie wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie od wyrażenia zgody przez władającego gruntem na budowę urządzeń bądź wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.
 
Jak orzekł TK, konstytucyjność procesu tworzenia obwodów łowieckich została przywrócona nowelizacją Prawa łowieckiego, która weszła w życie 1 kwietnia 2018 roku. Aktualne brzmienie przepisów regulujących tę kwestię jest więc zgodne z ustawą zasadniczą. W sprzeczności z jej zapisami (a konkretnie z art. 64 ust. 2 mówiącym o tym, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej, w związku z art. 31 ust. 3 określającym, że ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne, i nie mogą naruszać istoty wolności i praw) stoi natomiast przewidziane w art. 48 obowiązującej ustawy zwolnienie z odpowiedzialności za szkody łowieckie w sytuacji niewyrażenia przez posiadacza upraw lub plonów zgody na budowę urządzeń łowieckich albo wykonywanie zabiegów zapobiegających powstawaniu szkód – jako pozbawione związku przyczynowego z taką odmową.
 
W pozostałych podnoszonych przez KRIR zagadnieniach TK nie zajął stanowiska, ponieważ podawane w wątpliwość przepisy wykraczają poza zakres działania Rady, a tylko w przeciwnym wypadku mogłyby podlegać ocenie. Trybunał zgodnie z uregulowaniem konstytucyjnym odmówił wobec tego ich rozpoznania na etapie wstępnej kontroli złożonego wniosku.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.