Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u kontynuowany

Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u kontynuowany
Marzec 29 11:53 2019 Wydrukuj

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Jest to kontynuacja regulacji obowiązującej w poprzednich latach, na mocy której w ubiegłym roku podniesiono m.in. stawkę rekompensaty za odstrzał loch do wysokości 650 zł.

 
Rozporządzenie wejdzie w życie 30 marca. Podtrzymuje ono dotychczasowe rozwiązania i kwoty ryczałtu za upolowane dziki.
 

Przypomnijmy – na obszarach objętym ograniczeniami, zagrożenia i ochronnym (strefy czerwona, niebieska i żółta) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego bądź dyrektorowi parku narodowego (a na pierwszych dwóch obszarach również innym podmiotom wykonującym odstrzał w miejscach wskazanych rozporządzeniem powiatowego lekarza weterynarii albo wojewody) 650 zł brutto za każdą samicę od drugiego roku życia, 300 zł zaś za każdego innego dzika. Rekompensaty przysługują także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich bądź dyrektorowi parku narodowego w granicach obszaru WAMTA (gminy poza obszarami z obostrzeniami, które w całości lub w części leżą w pasie do 100 km od granicy RP z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą oraz w całości lub w części są umiejscowione w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, z wyjątkiem gmin leżących na obszarze ochronnym). Przekazywane środki mają stanowić zryczałtowany zwrot kosztów: polowania i bioasekuracji w jego trakcie, pobrania próbek, transportu tusz i dojazdów, przetrzymywania tusz w chłodniach oraz unieszkodliwiania patrochów.
 
W myśl zapisów programu nie wolno dokarmiać dzików w całym kraju. Obowiązkowe jest także pobieranie w jego granicach próbek do badań od wszystkich znalezionych martwych dzików, w tym zabitych w zdarzeniach komunikacyjnych, a także od odstrzelonych zwierząt wykazujących objawy choroby. Tak jak dotychczas za zgłoszenie organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzików, od których można pobrać próbki do badań, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca według właściwości zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich, dyrektorom parków narodowych albo zarządcom lasów miejskich 200 zł (na obszarach z obostrzeniami) lub 100 zł brutto (w części kraju wolnej od obostrzeń). Ponadto w ramach programu zostanie zakupione 100 kontenerów chłodniczych i 50 wag hakowych oraz sfinansowane funkcjonowanie pięciu odłowni. Kwotą 170 zł brutto będzie dofinansowywane bezpieczne usuwanie tusz padłych dzików w strefach z obostrzeniami w związku z ASF-em. Wykonawca nakazu odłowu tych zwierząt, ich uśmiercenia, a następnie transportu i unieszkodliwiania tusz otrzyma zaś 700 zł za każdego osobnika.
 
Rozporządzeniu nadano moc wsteczną, ponieważ obowiązuje ono od 1 stycznia br., zatem dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz dyrektorzy parków narodowych mogą się ubiegać o wypłatę środków za dziki odstrzelone w pierwszym kwartale tego roku.
 
Koszty realizacji programu w 2019 r. oszacowano na 39,7 mln zł, z czego 33,4 mln zł ma być współfinansowane ze środków UE.
 
Red., Fot. todoryankov/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.