Kategoryzacja obwodów prawie po staremu

Kategoryzacja obwodów prawie po staremu
Marzec 22 09:15 2019 Wydrukuj

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 marca i wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od tej daty, tj. 29 marca, po konsultacjach wróciły z małymi wyjątkami w kształcie znanym z dokumentu z 2002 r., a więc w wersji obowiązującej przed ubiegłoroczną nowelizacją Prawa łowieckiego. Wskaźniki średnich liczebności i pozyskania zwierzyny obejmą zatem trzy lata gospodarcze poprzedzające rok, w którym dokonuje się kategoryzacji obwodu (w pierwotnej propozycji rozporządzenia wielkość odstrzału miała być analizowana w skali pięciu lat).

 
Przy ustalaniu wskaźnika pozyskania zwierzyny drobnej (zające, dzikie gęsi, bażanty, dzikie kaczki i kuropatwy) zrezygnowano natomiast z uwzględniania prowadzonych przez myśliwych wsiedleń (od ilości pozyskanej w ostatnich trzech latach zwierzyny zamierzano odejmować udokumentowaną liczbę wypuszczonych do łowiska zwierząt). Zmniejszono także wartości punktowe przyznawane dla przedziałów liczebności dzików, biorąc w ten sposób pod uwagę – jak czytamy w uzasadnieniu do powyższego aktu prawnego – sytuację związaną z ograniczonymi w wyniku redukcji stanami populacji tego gatunku (1 punkt otrzyma obwód z 10 dzikami, a nie jak dotychczas 20, 2 punkty zostaną przyznane za 11–20 dzików, a nie 21–30., itd.). Niższe niż dotychczas są ponadto wartości punktowe przy ustalaniu wskaźnika średniego pozyskania jeleni – za każde 0,2 jelenia otrzymamy 1 punkt (zatem za każdą sztukę mamy 5 punktów), nie zaś jak wcześniej 0,5 punktu (2 punkty za każdą sztukę). Wskaźnik zarówno liczebności, jak i pozyskania uzupełniono – zapewne dla porządku – o jelenia sika, dotąd nieuwzględnionego w rozporządzeniu, wartościując go tak jak daniela (na 1 jednostkę jelenią składają się 2 jelenie sika, natomiast przy obliczaniu wskaźnika pozyskania 1 punkt przyznaje się za 0,5 jelenia sika).
 
Zestawienie czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na środowisko bytowania zwierzyny oraz walory łowieckie obwodu uzupełniono o mniej lub bardziej sprecyzowane cechy, które przesądzają o przyznaniu konkretnej wartości punktowej w tych przypadkach, kiedy zostały one wyrażone przedziałem. Ustalono także, że brak ciągłości obwodu należy obliczać jako stosunek powierzchni obwodu uszczuplonego o wyłączenia oraz powierzchnie, gdzie ustanowiono zakaz wykonywania polowań, do całkowitej wielkości obwodu łowieckiego. W przypadku pól uprawnych, łąk i pastwisk narażonych na szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne doprecyzowano wcześniej funkcjonujące określenie „przyległe do lasu”, na „znajdujące się w pasie 100 m od niego”.
 
Pozostający w związku z powyższym rozporządzeniem dokument, który zawiera szczegóły ustalania wysokości czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, obowiązuje od 1 listopada ub.r. Ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego i czynszu dzierżawnego, wyniosła na 2019 r. 54,36 zł.
 
Red., Fot
PHB.cz/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.