650 zł za sanitarny odstrzał lochy

650 zł za sanitarny odstrzał lochy
Październik 10 10:15 2018 Wydrukuj

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r. i weszło w życie następnego dnia. W dokumencie podtrzymano założone na etapie projektu wysokości ryczałtu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwiększenie wysokości rekompensat za odstrzał sanitarny dzików. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do uzgodnień i konsultacji. Przewiduje on wprowadzenie jednolitego dla całego kraju ryczałtu w wysokości 650 zł za odstrzał loszek przelatkowych i loch oraz 300 zł za pozostałe dziki. W jeszcze obowiązującym rozporządzeniu stawki te są zróżnicowane w zależności od tego, czy odstrzał został zarządzony w strefach objętych obostrzeniami na mocy decyzji Komisji Europejskiej czy poza nimi (odpowiednio 482 zł lub 387 zł przysługuje za każdą samicę o masie tuszy powyżej 30 kg, w przypadku pozostałych dzików jest to 398 zł lub 283 zł).

 
Aktualizacja kwot wynika wprost z procedowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium RP „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, który zmienia m.in. wysokość dotychczas ustalonych stawek. Sposób kalkulacji został zawarty w uzasadnieniu do projektu nowego uregulowania. Uśredniony koszt wykonania odstrzału sanitarnego i stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwego oszacowano na 112 zł. W przypadku samic (loszek przelatkowych i loch) jest on powiększony o koszt czynności związanych z oceną wieku i kontrolą rzetelności dokumentowania przez myśliwych wykonania odstrzału (70 zł) oraz dodatek „selektywny” wynikający z konieczności dłuższego pobytu w łowisku w celu realizacji odstrzału (280 zł). Pozostałe uśrednione koszty wyniosły: przejazdy – 50 zł, transport tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł, przechowywanie tuszy – 37 zł, utylizacja patrochów – 23 zł.
 
Zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny w wysokości 80% stawki określonej w rozporządzeniu. Pozostałe 20% trafia do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na którego obszarze przeprowadzono odstrzał (lub Polskiego Związku Łowieckiego, gdy odstrzał odbywa się na obszarach chronionych lub w ich otulinach). Środki pieniężne na pokrycie tych kosztów pochodzą z budżetu państwa, a wypłaca je powiatowy lekarz weterynarii odpowiednio PZŁ albo zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.
 
Red., Fot. Jausa/Shutterstock.com

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.