Zmiany w rozporządzeniach łowieckich

Zmiany w warunkach wykonywania polowania
Sierpień 04 12:23 2017 Wydrukuj

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać zapowiadane przez nas zmiany w rozporządzeniach w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (TUTAJ), w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (TUTAJ), w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (TUTAJ) oraz w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (TUTAJ). 

 
Szakal gatunkiem łownym
Wbrew obiekcjom zgłaszanym na etapie konsultacji publicznych i opiniowania przez Klub Przyrodników mamy nowy gatunek na liście zwierząt łownych – szakala złocistego.

 
Ustanowiony dla niego sezon polowań będzie trwał od 1 sierpnia do końca lutego. Podobnie jak dla lisów, borsuków, tchórzy i kun uczyniono tutaj wyjątek. Na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono (w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia RPŁ) zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, szakal będzie pozbawiony okresu ochronnego. Ale uwaga: do końca lutego 2019 r. odstrzał tego gatunku został zawieszony. W międzyczasie będzie on jednak podlegał obowiązkowi oceny stanu liczebnego oraz musi zostać uwzględniony w RPŁ.

MŚ rozpatrzyło negatywnie postulat Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby przy okazji nowelizacji pakietu rozporządzeń wznowić polowania na łosia.
 

Nowe okresy polowań
Zmianom uległy również okresy polowań na jelenie szlachetne i daniele. Pozostały one zgodne z pierwotnymi założeniami podanymi w projektach nowelizacji. Już od tego sezonu będą się one kształtowały następująco:
  • w przypadku jelenia szlachetnego: łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (a zatem w obu przypadkach rozpoczęcie sezonu nastąpi o miesiąc wcześniej niż do tej pory);
  • w przypadku daniela: byki – od 1 września do końca lutego, łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (u byków sezon ulega wydłużeniu o dwa miesiące, u łań i cieląt zaczyna się miesiąc wcześniej).
Przez okrągły rok na terenie całego kraju można polować na dziki bez względu na płeć. Jak zaznaczył PZŁ, odstrzał loch „nie jest nakazem, a jedynie zgodą na to, by rzecz rozstrzygać we własnym sumieniu”. Regulacja taka stanowi jednak konieczność z punktu widzenia społecznego i gospodarczego oraz problemów związanych z rozprzestrzenianiem się ASF-u.
 
MŚ odrzuciło zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Leśne propozycję wprowadzenia wiosennego terminu polowań na 2-letnie osobniki jeleni i danieli, uzasadniając to trwającymi badaniami realizowanymi przez naukowców z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu (pisaliśmy o nich TUTAJ).


Nokto- i termowizja
Nowelizacja regulaminu polowań wprowadza długo oczekiwaną, głównie w związku z koniecznością redukcji liczebności dzika, możliwość używania noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych. Wyraźnie określono jednak gatunek zwierzyny oraz miejsca, gdzie wykorzystywanie takiego sprzętu będzie legalne. Stosowanie nokto- i termowizji zostało mianowicie zastrzeżone wyłącznie do wykonywania polowania w nocy na czarnego zwierza oraz zawężone do obszarów określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
 
Załącznik ten zawiera szczegółowy wykaz granic jednostek samorządu terytorialnego objętych środkami kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i jest aktualizowany w miarę rozwoju sytuacji epizootycznej w krajach występowania ASF-u. W wersji obowiązującej można go znaleźć w bazie aktów prawnych UE (ujednolicona wersja tego dokumentu z 5 lipca 2017 r. została zamieszczona TUTAJ). Mapa obszarów objętych restrykcjami jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (TUTAJ).

Novum wprowadzane nowelizacją stanowi także regulacja umożliwiająca równoczesne wykonywanie polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.
 

Zmiany w planowaniu
W sezon łowiecki 2018/2019 wkroczymy ze zmienionymi zasadami planowania nie tylko w odniesieniu do dzików, lecz także samców zwierzyny płowej. W ich przypadku liczba osobników do pozyskania będzie uwzględniała podział na osobniki selekcyjne i łowne. Rozporządzenie umożliwi więc wejście w życie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych wprowadzonych uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r. (pisaliśmy o niej TUTAJ).
 
W odniesieniu do dzików będziemy planować jedynie minimalną (nie optymalną jak dotychczas) ich liczbę przewidzianą do pozyskania, bez ustalania górnej granicy. W części szczegółowej WŁPH znajdzie się natomiast miejsce na podanie maksymalnej (nie, jak dotąd, docelowej) liczby dzików na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu.
 
Odstrzał sanitarny, zlecany zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich zarządzeniami lekarzy weterynarii, nie będzie uwzględniany w liczbie ubytków odnotowywanych w RPŁ (nie znajdzie się zatem w żadnym dokumencie z zakresu sprawozdawczości łowieckiej), co ma dodatkowo zwiększyć poziom redukcji w sytuacjach kryzysowych (pamiętajmy, że w planie będziemy określać wyłącznie minimalną liczbę do pozyskania).
 
Powyższe regulacje odnoszące się do planowania zostaną zastosowane dopiero na etapie sporządzania RPŁ na przyszły sezon łowiecki. Od dziś w życie wszedł natomiast zapis pozwalający na zmianę treści tego dokumentu nie tylko w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (wprowadzono go nowelizacją z grudnia 2014 r.), ale już samego podejrzenia jej pojawu.
 
Red., Fot. Uwe Bergwitz/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.