Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie

Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie
Grudzień 17 16:41 2021 Wydrukuj

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadza również nowe regulacje do Prawa łowieckiego, wchodzi w życie 18 grudnia. Od tego dnia pojawia się obowiązek poprzedzania planowanych wsiedleń bażantów, danieli i muflonów formalnym zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska (ustawa dokładnie wymienia, co powinno zawierać takie zgłoszenie). Ten będzie mógł się sprzeciwić zakładanemu działaniu, jeśli stwierdzi, że przyniesie ono szkodę rodzimym gatunkom i siedliskom przyrodniczych.
 
Ustawa wprowadza też nową kategorię zwierząt – inwazyjne gatunki obce (IGO). Realizacja jednego z ustawowych celów łowiectwa, jakim jest ochrona i zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych oraz gospodarowanie nimi, ma polegać m.in. na eliminowaniu ze środowiska ptaków i ssaków należących do IGO. Znowelizowane Prawo łowieckie stanowi, że tropienie takich gatunków, strzelanie ich z myśliwskiej broni palnej i łowienie sposobami dozwolonymi, w tym przy pomocy ptaków łowczych, jest polowaniem. IGO mogą być odstrzelone w dowolnej liczbie pod warunkiem posiadania przez myśliwego ważnego upoważnienia do wykonywania polowań. Konieczne będzie też odnotowanie, że wyeliminowano zwierzęta w ten sposób, w książce polowań i posiadanym upoważnieniu. Przepis szczegółowo regulujący tę kwestię zacznie jednak obowiązywać dopiero od początku przyszłego sezonu, tj. od 1 kwietnia 2022 roku.
 
Wcześniej Rada Ministrów musi określić w rozporządzeniu listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz dla Polski, z podziałem na gatunki podlegające szybkiej eliminacji i rozprzestrzenione na dużą skalę, a także sprecyzować związane z tymi gatunkami działania zaradcze i warunki ich podjęcia. Do współpracy z PZŁ przy ich prowadzeniu zobowiązano szereg podmiotów, w tym: burmistrza albo prezydenta miasta, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych, dyrektorów urzędów morskich, głównego inspektora rybołówstwa morskiego, dyrektorów RDLP, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi. Dane dotyczące IGO trzeba będzie odnotowywać w rocznych planach łowieckich – zarówno zaobserwowaną liczebność zwierząt, jak i wielkość pozyskania na drodze polowań lub działań zaradczych.
 
Co istotne, ustawa wyłącza nierodzimych przedstawicieli zwierząt łownych z ogólnego zakazu wprowadzania gatunków obcych do środowiska – o ile nie należą one do katalogu stwarzających zagrożenie dla Unii lub dla Polski.
 
Red., Fot. bennytrapp/AdobeStock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.