100 zł za szacowanie dla ODR-u

100 zł za szacowanie dla ODR-u
Sierpień 07 11:24 2018 Wydrukuj

(UWAGA! Tekst aktualizowany 19.10.2018 r.).

100 zł to kwota, jaką mają otrzymywać przedstawiciele WODR-u uczestniczący w szacowaniu szkód łowieckich na mocy znowelizowanej w czerwcu br. ustawy Prawo łowieckie. Ta wartość będzie powiększana o 25 zł za udział w każdej kolejnej procedurze likwidacji szkód danego dnia. Do konsultacji publicznych właśnie trafił projekt rozporządzenia ws. wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich.
 
Wspomnianą wysokość zryczałtowanego kosztu udziału w szacowaniu określono, przyjmując średnią odległość dojazdu do uszkodzonej powierzchni na poziomie 50 km (w obie strony) wg stawki 0,8358 zł/km (dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 900 cm3) oraz wynagrodzenie godzinowe równe 19,10 zł (stawka minimalna powiększona o zakres czynności i ich prowadzenie w warunkach terenowych). Uznano także, że procedura szacowania szkody trwa przeciętnie trzy godziny. Obciążenie dla funduszu leśnego, z którego mają pochodzić środki na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników ODR-u, oceniono na 10 mln zł rocznie. Przypomnijmy, że do tej pory myśliwi szacowali rocznie ok. 60 tys. szkód.
 
Do konsultacji publicznych trafił też projekt rozporządzenia ws. wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego. Podstawowe regulacje dotyczące podziału obwodów na kategorie przeniesiono do treści ustawy nowelizacją z 22 marca br. Rozporządzenie określa wobec tego wyłącznie wskaźniki liczebności zwierzyny, a także czynniki oddziałujące na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu z odpowiadającymi im wartościami punktowymi. Nie uległy zmianie parametry dodatnio i ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny oraz walory łowieckie obwodu (w tym wielkość obwodu i jego lesistość, udział siedlisk borowych, zagospodarowanie łąk, ciągłość obwodu itd.), przy czym te ostatnie będą według nowych zasad odejmowane. W zakresie średniej liczebności zwierzyny, z uwagi na jej dużą zmienność w czasie, zostanie wzięta pod uwagę średnia z pięciu, a nie jak dotychczas trzech lat. Średnia wartość pozyskania zwierzyny grubej i wybranych gatunków drobnej nadal ma podlegać ocenie na przestrzeni trzech lat, z tym że ustalona wielkość będzie pomniejszona o wsiedlone osobniki. Rozporządzenie modyfikuje ponadto część uwzględnianych w wyliczeniach wartości punktowych, dostosowując je – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – do realnych stanów zwierzyny i rozmiaru jej pozyskania. Tak więc np. 1 pkt otrzymamy za odstrzał: do 30 jednostek jelenich (wcześniej do 20) i do 50 dzików (wcześniej do 20), a także 0,3 jelenia (wcześniej 0,5), 5 saren (wcześniej 2) oraz 15 dzików (wcześniej 4).

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 października i dzień później weszło w życie. Zostało podpisane w zasadzie w brzmieniu zgodnym z projektem. Doprecyzowano jedynie, że ryczałt w wysokości 25 zł (dotyczy to uczestnictwa w jednym dniu w szacowaniu więcej niż jednej szkody w obrębie tej samej gminy) przysługuje przedstawicielowi wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego za udział nie tylko w szacowaniu ostatecznym, lecz także w oględzinach – w obu przypadkach, tylko jeżeli prace zakończyły się sporządzeniem protokołu, który będzie podstawą do wypłaty środków przez Lasy Państwowe. Kwotę bazową, mimo sugestii jej zwiększenia zgłoszonych w toku opiniowania, utrzymano na poziomie 100 zł. Nie uwzględniono też postulatów corocznej waloryzacji tej stawki ani przyznania jej również reprezentantom izb rolniczych. Z treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ.

 
Red., Fot. ADP

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.