strona główna

Konkursy

Regulamin konkursu „Pomóżmy zwierzynie drobnej 2019/2020”

Regulamin konkursu „Pomóżmy zwierzynie drobnej 2019/2020”
Styczeń 31 10:40 2020 Wydrukuj

Dla 10 myśliwych, którzy w sezonie 2019/2020 strzelą najwięcej lisów i jenotów, firma Kolba.pl w Będzinie ufundowała atrakcyjne nagrody o łącznej wartości ok. 8 tys. zł! Nagrodą główną jest lornetka Vortex Vulture o wartości 1699 zł. Pełny regulamin konkursu „Pomóżmy zwierzynie drobnej” wraz ze szczegółami uczestnictwa można znaleźć poniżej oraz TUTAJ. Formularz zgłoszeniowy jest zaś do pobrania TUTAJ.
 


I Organizator Konkursu

Konkurs „Pomóżmy zwierzynie drobnej 2019/2020”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiej 1 m. 7 – wydawcę czasopisma „Brać Łowiecka” – zwaną dalej „Organizatorem”.
Współorganizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie, zwane dalej „Współorganizatorem”, którego przedstawicielem jest Łukasz Matuszczak.


II Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami”, które są czytelnikami „Braci Łowieckiej”, a ponadto:
a) spełnią warunki udziału w Konkursie,
b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, obejmującą imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail w celach:
  • związanych z przyznaniem i doręczeniem nagród oraz publikacją wyników Konkursu,
  • promocji i marketingu Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora ani Współorganizatora oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
 


III Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 10 kwietnia 2020 r. UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 3 maja 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 4 maja 2020 r.
3. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w „Braci Łowieckiej” nr 6/2020 oraz w serwisie internetowym (www.braclowiecka.pl).

 

IV Zasady udziału i warunki uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, oprócz spełnienia warunków, o których mowa w pkt II.1 Regulaminu, musi spełnić następujące warunki uczestnictwa:

1. Każdy myśliwy może zgłaszać liczbę lisów i jenotów pozyskanych wyłącznie w bieżącym sezonie łowieckim (2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.).

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, zaświadczenia od dzierżawców lub zarządców obwodów o liczbie lisów i jenotów pozyskanych zgodnie z wydanymi upoważnieniami oraz rocznym planem łowieckim (mogą to być kopie druków upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu drapieżników), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie myśliwego (Uczestnika) na polowaniu na drapieżniki o rozmiarze minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku gdy kilku myśliwych pozyska łącznie identyczną liczbę lisów i jenotów, o zwycięstwie zdecyduje liczba lisów, a przy jednakowej liczbie lisów – liczba lisów strzelonych z wykorzystaniem psów norujących.

4. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania ich z Konkursu.

5. Wszyscy myśliwi, którzy zajmą miejsca w pierwszej dziesiątce, zobowiązują się do przygotowania relacjonującego okoliczności zdobycia drapieżników opowiadania do zamieszczenia na łamach „Braci Łowieckiej” oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 10 kwietnia 2020 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Pomóżmy zwierzynie drobnej”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.2.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 6/2020 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w kwietniu 2020 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
 
 

V Nagrody konkursowe

1. W Konkursie Organizator przewidział nagrody rzeczowe. Są to:
a) lornetka Vortex Vulture o wartości 1699 zł,
b) luneta Vortex Crossfire II 3–12 o wartości 1519 zł,
c) dalmierz Vortex Impact 850 o wartości 1049 zł,
d) lornetka Vortex Crossfire II 10x50 o wartości 909 zł,
e) kolimator Vortex Crossfire o wartości 729 zł,
f) trójnóg Primos Gen III o wartości 599 zł,
g) latarka Fenix TK35 o wartości 439 zł,
h) nóż EKA Swingblade o wartości 279 zł,
i) latarka Fenix HM50R o wartości 239 zł,
j) słuchawki RealHunter Active Pro o wartości 199 zł.

2. Uczestnik Konkursu uprawniony do otrzymania nagrody rzeczowej, jeżeli występują obowiązki podatkowe wynikające z przekazania nagrody, otrzymuje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy czym ww. nagroda jest przeznaczana przez Współorganizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Uczestnikowi nagrody rzeczowej.

3. Współorganizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa powyżej, na inne nagrody o takiej samej wartości, bez podawania przyczyn.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród konkursowych zostanie pokryty w całości z kwoty nagrody pieniężnej. Ta kwota zostanie zatrzymana przez Współorganizatora nagród celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

 

VI Wyłonienie laureatów

1. Spośród Uczestników zostaną wyłonieni zwycięzca Konkursu oraz dziewięcioro Uczestników, którzy zajęli kolejne miejsca pod względem liczby lisów i jenotów w sezonie 2019/2020. Szczegóły wyłaniania zwycięzców określono w pkt IV.3.

2. Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody rzeczowej.

 

VII Odbiór nagród

1. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani przekazaniu osobom trzecim.

2. Szczegóły wręczenia nagród zostaną ustalone telefonicznie ze zwycięzcami. Nagrodzeni ponoszą wszelkie konsekwencje niedokonania odbioru nagrody we wskazany przez Organizatora sposób.

3. Nagrody zostaną przekazane po otrzymaniu od zwycięzców opowiadań relacjonujących okoliczności, w jakich pozyskano drapieżniki, zgodnie ze zobowiązaniem, o którym mówi pkt IV.5.

 

VIII Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora oraz Współorganizatora.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) wyłonienie nagrodzonych Uczestników,
b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

IX Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Konkursu. 

2. Reklamacje Uczestnik powinien składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników, pod adresem: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 21 dni od dnia otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Komisji Konkursowej zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych.
 

 

X Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaliskiej 1 m. 7, 02-316 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oikos.net.pl.

3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikom, którzy podają swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres do korespondencji.

7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
a) identyfikator podatkowy (PESEL),
b) datę urodzenia,
c) nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego,
d) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

10. Organizator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

12. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przez 1 rok.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, a także ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i różnej wadze zagrożenia.
 

 

XI Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz osoby trzecie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika adresu korespondencyjnego Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody i nie może wysuwać wobec Organizatora żadnych roszczeń.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych nagród.

4. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a) w siedzibie Oficyny Wydawniczej Oikos przy ul. Kaliskiej 1 m. 7 w Warszawie,
b) na stronie www.braclowiecka.pl.

 
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika o dotrzymaniu wszelkich terminów będzie decydować data stempla pocztowego.

7. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa.

8. Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższych warunkach uczestnictwa w Konkursie bez podawania przyczyn.

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.