strona główna

Konkursy

Konkurs BŁ i firmy Swarovski na najciekawsze parostki - III edycja

Maj 22 16:45 2013 Wydrukuj

Każdy myśliwy marzy o pozyskaniu ciekawego trofeum, jakiego nikt wcześniej nie zdobył. Nie chodzi jednak tylko o rekordowe, medalowe kozły – nie mniejszą satysfakcję daje strzelenie myłkusa.

Ocena, który myłkus jest ciekawszy, ładniejszy czy rzadszy, ma charakter subiektywny. Dla zdobywcy jego trofeum będzie zawsze „naj”, ale warto pochwalić się nim przed kolegami i poddać swoją zdobycz również ich ocenie. Dlatego ogłaszamy kolejną edycję konkursu na najciekawsze parostki.

Zdjęcia myłkusów zgłoszonych do konkusu zamieścimy w galerii na naszej stronie internetowej, gdzie internauci wybiorą 10 najciekawszych trofeów; decydować będzie największa liczba pozytywnych ocen. Wytypowaną dziesiątkę oceni komisja konkursowa, której członkowie niezależnie od siebie przyznają każdemu trofeum od 1 do 10 punktów. Myśliwy, którego parostki zdobędą największą liczbę punktów, otrzyma nagrodę główną – lornetkę EL 8,5x42 Swarovski, ufundowaną przez firmę Swarovski. Wartość nagrody – ok. 10 000 złotych.

Do te­go­rocz­nej edy­cji kon­kur­su moż­na zgła­szać ro­ga­cze po­zy­ska­ne w bieżącym sezonie. Zgłosze­nie po­win­no za­wie­rać: imię i na­zwi­sko my­śli­wego, ad­res oraz te­le­fon kon­tak­to­wy, da­tę i miej­sce po­zy­ska­nia tro­feum, za­świad­cze­nie od dzier­żaw­cy ob­wo­du o po­zy­ska­niu ro­ga­cza zgodnie z od­strza­łem oraz zdję­cie o roz­mia­rze ok. 1 MB.

Na zgłoszenia czekamy do 14 października br. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą: skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa (zdopiskiem na kopercie „Myłkus”). Nadesłane zdjęcia będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej www.braclowiecka.net.pl w zakładce Galeria.

Internauci będą mogli oceniać parostki przez miesiąc – od 15 października do 15 listopada br. – ocena komisji zostanie zaś przeprowadzona do końca listopada br. Wyniki podamy w styczniowym numerze .

Redakcja

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.