strona główna

Aktualności

Skrócenie okresu polowań na ptactwo w Małopolsce

Skrócenie okresu polowań na ptactwo w Małopolsce
Marzec 12 10:46 2021 Wydrukuj

Uchwałą sejmiku województwa małopolskiego z 10 marca br., podjętą na wniosek RDOŚ w Krakowie przy okazji obradowania nad podziałem terenu na obwody łowieckie, skrócono sezon polowań na ptactwo wodno-błotne (krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę oraz gęsi: gęgawę, zbożową i białoczelną) w granicach obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach. Okres polowań ma się teraz rozpoczynać 15 września. W uzasadnieniu dokumentu pojawia się informacja o znaczącym spadku liczebności populacji lęgowych krakwy, czernicy, głowienki i cyranki, potwierdzonym w ramach monitoringu Doliny Dolnej Skawy.

 
Na decyzję sejmiku bardzo szybko zareagowała fundacja Polska Grupa Łowiecka. Wystosowała wnioski do ZG PZŁ (za zgodą to pismo zamieszczamy w oryginalnym brzmieniu poniżej) oraz krakowskiej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska o udzielenie informacji publicznej na temat działań podejmowanych w trakcie konsultowania projektu uchwały oraz zebranych analiz naukowych. Zarazem fundacja zgłosiła gotowość do zaskarżenia uchwały sejmiku.
 

Red., Fot. Luka/Adobe Stock
Kraków 11.03.2021 r.
 
                                               
Z[a]rząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego
00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 35
pzlow@pzlow.pl
 
 
         Działając imieniem Fundacji Polska Grupa Łowiecka informuję, że w dniu wczorajszym, tj. 10.03.2021 r. Sejmik Województwa Małopolskiego na sesji nadzwyczajnej podjął uchwałę „w sprawie skrócenia okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną na terenie województwa małopolskiego w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Stawy w Brzeszczach PLB120009”. Skrócenie okresu polowań w myśl ww. uchwały wynosi jeden miesiąc, a uzasadnienie do niej pokrywa się z głoszonymi w ostatnich latach postulatami ekologistów i przeciwników polowań. W wymienionym w uchwale obszarze Dolina Dolnej Skawy PLB120005 znajduje się Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ w Zatorze miejsce o nieocenionej wartości w historii łowiectwa polskiego liczonej wiekami polowań myśliwych rodzimych oraz z całej Europy. Jest to również poligon obserwacyjny i badawczy dla różnych ośrodków naukowych w Polsce, jak również prawdziwych miłośników awifauny.

         Z uzyskanych przez nas w Sejmiku informacji wynika, że stanowisku Polskiego Związku Łowieckiego w tej sprawie zabrakło stanowczości oraz świadomości, że przedmiotowa uchwała jest kolejnym krokiem w kierunku powszechnego i zorganizowanego odbierania myśliwym prawa do polowania. Informacja ta wywołała wzburzenie wśród myśliwych faktycznie i aktywnie zaangażowanych w skuteczną obronę ośrodka przed kolejnymi falami aktywności przeciwników polowań w latach 2018 – 2020 (do czasu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie w zakresie zakłócania polowań). Dodać należy, że dopiero z doniesień prasowych, bądź przez Fundację Polska Grupa Łowiecka o uchwale dowiedzieli się myśliwi nieskąpiący dotąd swej pomocy w merytorycznych sporach – wybitni przedstawiciele krakowskich ośrodków nauk przyrodniczych, leśnych i łowieckich. 

         Biorąc powyższe pod uwagę Rada i Zarząd Fundacji podjęły decyzję o możliwym podjęciu działań w tej sprawie. Rozważane są starania o rozstrzygnięcie nadzorcze (Wojewoda) lub, gdy nie będzie to skuteczne – zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

         Dla podjęcia dalszych kroków niezbędnym jest powzięcie informacji dotyczących podejmowanych w przedmiotowej sprawie przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgowy (w Krakowie) PZŁ działań, obecności i wystąpień na komisjach etc. Niezbędnym jest przesłanie pism, apeli lub wystąpień zarówno ze strony PZŁ jak i strony przeciwnej. Dotyczy to również materiałów, na które strony powoływały się w trakcie konsultacji i procedowania projektu uchwały. W związku z powyższym Fundacja Polska Grupa Łowiecka występuje do Zarządu Głównego z Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie. Wniosek jest załącznikiem do niniejszego pisma. Zwracam przy tym uwagę, iż wobec terminów administracyjnych obowiązujących w procesie stanowienia prawa lokalnego (Marszałek do 7 dni ma obowiązek dostarczyć taki akt prawny Wojewodzie) liczy się niezwłoczna, uprzedzająca bieg administracyjny - reakcja Zarządu Głównego w realizacji naszego wniosku. Tempo jego realizacji świadczyć będzie o dbałości o nasz, wszystkich polskich myśliwych, najlepiej pojęty interes. Ze swej strony deklarujemy niezwłoczne podjęcie analizy prawnej możliwości podważenia uchwały.

         Informuję dodatkowo: niniejsze wystąpienie traktujemy jako otwarte i publiczne stąd postaramy się o jego popularyzację. Celem tego jest pozyskanie jak najliczniejszych głosów poparcia wśród myśliwych, może być również w tej sprawie potrzebna pomoc finansowa naszego środowiska w wypadku wszczęcia sporu prawnego. Sprawa OHZ w Zatorze podjęta również zostanie w jednym z pierwszych odcinków youtubowego kanału telewizyjnego naszej Fundacji. 
 
Darz Bór
Prezes Fundacji Polska Grupa Łowiecka
Łukasz Strzelewicz

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.