strona główna

Konkursy

Konkurs! Wskocz w spodnie Seeland na wiosnę!

Wskocz w spodnie Seeland na wiosnę!
Kwiecień 01 07:12 2021 Wydrukuj

Pokaż nam, jak zniszczone są twoje spodnie myśliwskie, a my zadecydujemy, czy dostaniesz od nas nowe!
 
Aby wziąć udział w konkursie:

 • zapoznaj się z regulaminem konkursu zamieszczonym w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (poniżej),
 • polub fanpage #BŁ na Facebooku (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) oraz post konkursowy,
 • zamieść w komentarzu do posta konkursowego na Facebooku zdjęcie swoich wyeksploatowanych spodni myśliwskich i w kilku zdaniach przekonaj nas do tego, żebyśmy wymienili je na nowe,
 • udostępnianie posta nie jest wymagane, ale będzie nam miło, jeśli zechcesz zwiększyć jego zasięg i sam się przekonać, do jakiego stanu może doprowadzić spodnie praca w łowisku,
 • prześlij zgłoszenie do 30 kwietnia br.

Wyłonienie laureatów i nagrody
Wygra najbardziej pomysłowe zgłoszenie wyłonione przez jury konkursowe (ocenie będzie podlegać pomysłowość zgłoszenia, w tym kompozycja zdjęcia i atrakcyjność przygotowanego opisu uzasadniającego potrzebę wymiany spodni na nowe). Nagrodą główną jest jedna para spodni Outdoor Stretch z wiosennej kolekcji marki Seeland w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze i kolorze. Ten model występuje tylko w męskim kroju, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by o spodnie powalczyły również panie. Fundatorem jest duńska firma Outfit International A/S, producent odzieży marek Härkila oraz Seeland. Nagrody pocieszenia to pięć zestawów gadżetów upominkowych od #BŁ. Wyniki ogłosimy najpóźniej 15 maja br. w poście na profilu miesięcznika na Facebooku.
 
UWAGA
W wiosennej kolekcji Seeland Outdoor
 znalazły się trzy modele spodni: Stretch, Reinforced i Membrane. Od 1 kwietnia do 31 maja br. są dostępne w sklepach partnerskich w całym kraju w promocyjnych cenach. Adres najbliższego sklepu z odzieżą marki Seeland można znaleźć w witrynie seeland.com w zakładce Store Finder.

Red., Fot. archiwum, materiały prasowe firmy Seeland


Regulamin konkursu „Wskocz w spodnie Seeland na wiosnę!”

I Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) Konkurs – konkurs pod nazwą „Wskocz w spodnie Seeland na wiosnę!” prowadzony na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku (www.facebook.com/miesiecznikBracLowiecka) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b) Organizator – organizatora Konkursu, którym jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiej 1 m. 7 – wydawca czasopisma „Brać Łowiecka”.
c) Fundator – sponsora nagród w Konkursie, którym są Outfit International A/S z siedzibą w Greve w Danii (Greve Main 10, DK 2670 Greve), producent odzieży marek Seeland i Härkila, oraz Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o.
d) Uczestnik – uczestnika Konkursu; może nim być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz polubiła profil miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku i post konkursowy.
e) Laureat – Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wyróżnione i nagrodzone.
f) Nagrody – spodnie Seeland Outdoor Stretch w wybranym kolorze i rozmiarze oraz pięć zestawów gadżetów promocyjnych „Braci Łowieckiej”.
 
II Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest prowadzony w celu promowania wiosennej kolekcji spodni Seeland Outdoor.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. i trwa do 15 maja 2021 r. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r., do godziny 23.59.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 
III Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku zdjęcia przedstawiającego zniszczone lub wyeksploatowane spodnie myśliwskie Uczestnika wraz z kilkoma zdaniami opisu uzasadniającego potrzebę ich wymiany na nowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie oraz polubienie profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” i posta konkursowego.
3. Uczestnicy muszą mieć prawa autorskie do zdjęcia lub zgodę autora na wykorzystanie zdjęcia w Konkursie oraz zgodę na publikację osoby lub osób przedstawionych na zdjęciu.
4. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” i na profilu „Braci Łowieckiej” na Facebooku, a także na platformach należących do Fundatora.
5. Zamieszczenie komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są zobowiązani do jego przestrzegania. Złamanie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony może także zostać Uczestnik, który:
 • nadesłał prace zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób
 • wykorzystywał fałszywe profile użytkowników Facebooka.
6. Wybór laureatów nastąpi najpóźniej 10 maja 2021 r. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane w formie postu na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku najpóźniej 15 maja 2021 r.
7. Zwycięzcy nagród zostaną wyłonieni na podstawie głosowania jury konkursowego. Ocenie będzie podlegać pomysłowość zgłoszenia, w tym kompozycja zdjęcia i atrakcyjność przygotowanego opisu uzasadniającego potrzebę wymiany spodni na nowe.
8. W skład jury wchodzą pracownicy Oficyny Wydawniczej Oikos sp. z o.o. oraz przedstawiciel Fundatora – firmy Outfit International A/S.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które uzna za niestosowane lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
10. Uczestnik, który prześle pracę, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jej przez Organizatora, w szczególności na publikację zdjęcia, wykorzystywanie jej w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 
IV Nagrody w Konkursie
W Konkursie są przewidziane następujące nagrody:
 • nagroda główna – jedna para spodni Seeland Outdoor Stretch w wybranym kolorze (szary lub oliwkowy) i rozmiarze (48–60),
 • nagrody pocieszenia – pięć zestawów gadżetów promocyjnych „Braci Łowieckiej”, w skład których wchodzą: smycz promocyjna, długopis z logo BŁ, kalendarzyk listkowy z okresami polowań na sezon 2021/2022 oraz ładownica na naboje kulowe z logo BŁ.

V Ogłoszenie wyników i przekazanie Nagród
1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez ogłoszenie wyników w poście na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku. Post zostanie opublikowany najpóźniej 15 maja 2021 r.
2. Laureaci Konkursu powiadomieni o wygranej są zobowiązani do podania danych do wysyłki Nagród, a zwycięzca Konkursu – dodatkowo koloru i rozmiaru spodni, najpóźniej do 31 maja 2021 r.
3. W razie braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w podanym terminie prawo do Nagrody przechodzi na Fundatora.
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu nagrody rzeczowej (pieniężnego ani rzeczowego).
5. Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Fundatora oraz Organizatora.
 
VI Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora z dopiskiem „Konkurs Seeland” listownie pod adresem: Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, e-mailowo po adresem: braclowiecka@oikos.net.pl, lub przez skrzynkę kontaktową profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 
VII Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzcy jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaliskiej 1 m. 7, 02-316 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailowo pod adresem: iod@oikos.net.pl.
3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom, którzy podają swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji.
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
9. Organizator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
11. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przez rok.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, a także ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i różnej wadze zagrożenia.
 
VIII Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w każdym czasie w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.
3. Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej miesięcznika „Brać Łowiecka” (www.braclowiecka.pl) oraz w formie odnośnika do witryny internetowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu miesięcznika „Brać Łowiecka” na Facebooku przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora jest regulowany oraz oceniany na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs nie jest organizowany z udziałem właściciela serwisu Facebook ani wspierany przez niego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z Regulaminem w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.