Zmiany w rozporządzeniach łowieckich

Zmiany w warunkach wykonywania polowania
Sierpień 04 12:23 2017 Wydrukuj

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać zapowiadane przez nas zmiany w rozporządzeniach w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (TUTAJ), w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (TUTAJ), w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (TUTAJ) oraz w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (TUTAJ). 

 
Szakal gatunkiem łownym
Wbrew obiekcjom zgłaszanym na etapie konsultacji publicznych i opiniowania przez Klub Przyrodników mamy nowy gatunek na liście zwierząt łownych – szakala złocistego.

 
Ustanowiony dla niego sezon polowań będzie trwał od 1 sierpnia do końca lutego. Podobnie jak dla lisów, borsuków, tchórzy i kun uczyniono tutaj wyjątek. Na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono (w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia RPŁ) zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, szakal będzie pozbawiony okresu ochronnego. Ale uwaga: do końca lutego 2019 r. odstrzał tego gatunku został zawieszony. W międzyczasie będzie on jednak podlegał obowiązkowi oceny stanu liczebnego oraz musi zostać uwzględniony w RPŁ.

MŚ rozpatrzyło negatywnie postulat Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby przy okazji nowelizacji pakietu rozporządzeń wznowić polowania na łosia.
 

Nowe okresy polowań
Zmianom uległy również okresy polowań na jelenie szlachetne i daniele. Pozostały one zgodne z pierwotnymi założeniami podanymi w projektach nowelizacji. Już od tego sezonu będą się one kształtowały następująco:
  • w przypadku jelenia szlachetnego: łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (a zatem w obu przypadkach rozpoczęcie sezonu nastąpi o miesiąc wcześniej niż do tej pory);
  • w przypadku daniela: byki – od 1 września do końca lutego, łanie – od 1 września do 15 stycznia, cielęta – od 1 września do końca lutego (u byków sezon ulega wydłużeniu o dwa miesiące, u łań i cieląt zaczyna się miesiąc wcześniej).
Przez okrągły rok na terenie całego kraju można polować na dziki bez względu na płeć. Jak zaznaczył PZŁ, odstrzał loch „nie jest nakazem, a jedynie zgodą na to, by rzecz rozstrzygać we własnym sumieniu”. Regulacja taka stanowi jednak konieczność z punktu widzenia społecznego i gospodarczego oraz problemów związanych z rozprzestrzenianiem się ASF-u.
 
MŚ odrzuciło zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Leśne propozycję wprowadzenia wiosennego terminu polowań na 2-letnie osobniki jeleni i danieli, uzasadniając to trwającymi badaniami realizowanymi przez naukowców z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu (pisaliśmy o nich TUTAJ).


Nokto- i termowizja
Nowelizacja regulaminu polowań wprowadza długo oczekiwaną, głównie w związku z koniecznością redukcji liczebności dzika, możliwość używania noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych. Wyraźnie określono jednak gatunek zwierzyny oraz miejsca, gdzie wykorzystywanie takiego sprzętu będzie legalne. Stosowanie nokto- i termowizji zostało mianowicie zastrzeżone wyłącznie do wykonywania polowania w nocy na czarnego zwierza oraz zawężone do obszarów określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
 
Załącznik ten zawiera szczegółowy wykaz granic jednostek samorządu terytorialnego objętych środkami kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i jest aktualizowany w miarę rozwoju sytuacji epizootycznej w krajach występowania ASF-u. W wersji obowiązującej można go znaleźć w bazie aktów prawnych UE (ostatnia ujednolicona wersja tego dokumentu została zamieszczona TUTAJ). Mapa obszarów objętych restrykcjami jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (TUTAJ).

Novum wprowadzane nowelizacją stanowi także regulacja umożliwiająca równoczesne wykonywanie polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem że dzierżawca lub zarządca wyrazi na to pisemną zgodę, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i otoczenia.
 

Zmiany w planowaniu
W sezon łowiecki 2018/2019 wkroczymy ze zmienionymi zasadami planowania nie tylko w odniesieniu do dzików, lecz także samców zwierzyny płowej. W ich przypadku liczba osobników do pozyskania będzie uwzględniała podział na osobniki selekcyjne i łowne. Rozporządzenie umożliwi więc wejście w życie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych wprowadzonych uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r. (pisaliśmy o niej TUTAJ).
 
W odniesieniu do dzików będziemy planować jedynie minimalną (nie optymalną jak dotychczas) ich liczbę przewidzianą do pozyskania, bez ustalania górnej granicy. W części szczegółowej WŁPH znajdzie się natomiast miejsce na podanie maksymalnej (nie, jak dotąd, docelowej) liczby dzików na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu.
 
Odstrzał sanitarny, zlecany zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich zarządzeniami lekarzy weterynarii, nie będzie uwzględniany w liczbie ubytków odnotowywanych w RPŁ (nie znajdzie się zatem w żadnym dokumencie z zakresu sprawozdawczości łowieckiej), co ma dodatkowo zwiększyć poziom redukcji w sytuacjach kryzysowych (pamiętajmy, że w planie będziemy określać wyłącznie minimalną liczbę do pozyskania).
 
Powyższe regulacje odnoszące się do planowania zostaną zastosowane dopiero na etapie sporządzania RPŁ na przyszły sezon łowiecki. Od dziś w życie wszedł natomiast zapis pozwalający na zmianę treści tego dokumentu nie tylko w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (wprowadzono go nowelizacją z grudnia 2014 r.), ale już samego podejrzenia jej pojawu.
 
Red., Fot. Uwe Bergwitz/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.