Uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych w Prawie łowieckim

Uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych w Prawie łowieckim
Październik 13 12:43 2022 Wydrukuj

Aktualizacja: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10 listopada.Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która m.in. wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym oraz umożliwia przeprowadzenie wyborczych walnych zgromadzeń kół łowieckich, zablokowanych na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, przeszła przez senat bez poprawek odnoszących się do zmiany Prawa łowieckiego. Ustawa trafiła już do podpisu prezydenta, a wejdzie w życie – z kilkoma wyjątkami – 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

 

Dzieci na polowaniu

Z kolei po pierwszym czytaniu w sejmie jest projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji pod przewodnictwem posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS). Zakamuflowano tam kolejną zmianę Prawa łowieckiego. W myśl art. 9 proponowanego aktu ma zostać zmodyfikowany zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia – uzależnia się to od zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jest to zapis tożsamy z proponowanym w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie Prawa łowieckiego, nad którym prace stanęły w kwietniu 2020 r. na etapie czytania w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W ramach ogólnopolskiej akcji podpisy pod tym projektem złożyło co najmniej 104 832 obywateli. W związku z taką skalą poparcia, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „przedmiotowa kwestia zasługuje na szczególną uwagę, a proponowana zmiana ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym”.
 
Autorzy projektu zwrócili ponadto uwagę m.in. na wątpliwą zgodność obowiązującego zakazu z Konstytucją. Podkreślili zarazem, że wprowadzenie proponowanej zmiany nie zwolni rodziców ani opiekunów prawnych z obowiązku troski o dziecko i odpowiedzialności chociażby za dopuszczenie do udziału w polowaniu dziecka zbyt młodego albo za narażenie go na ponadprzeciętne ryzyko.

 

Racjonalizacja dostępu do broni

Projekt wprowadza również zmiany w ustawie o broni i amunicji. Racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni palnej zdaniem autorów aktu ma istotne znaczenie szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie. Daje bowiem szansę na szybkie wzmocnienie potencjału obronnego kraju.
 
Najistotniejsza zmiana obejmuje określenie kręgu podmiotów, które nie będą zobowiązane do przedstawiania w toku uzyskiwania pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej „ważnej przyczyny jej posiadania”. Proponowane zwolnienie obejmie m.in. funkcjonariuszy i żołnierzy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów mają przydzieloną im broń służbową, osoby co najmniej rok pełniące terytorialną służbę wojskową oraz sędziów i prokuratorów. Fizyczna i psychiczna zdolność do posiadania broni nadal będzie u nich jednak weryfikowana na dotychczasowych zasadach.
 
Ponadto projekt określa maksymalny, jednomiesięczny okres członkostwa w klubie strzeleckim, który może być wymagany od osób zamierzających przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Przyspieszy to procedurę jego uzyskania.
 
Skrócony do 14 dni ma zostać także termin na rozpoznanie przez właściwy organ policji wniosku o wydanie pozwolenia na broń. Zmieni się zarazem przepis upoważniający ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w rozporządzeniu trybu przeprowadzania i zakresu egzaminu dla osoby wnioskującej o wydanie pozwolenia na broń, składu komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za ten egzamin.

 

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego

Uproszczeniu ma ponadto ulec procedura odwoławcza od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń. Zgodnie z projektem odwołanie będzie mogło zostać wniesione do dowolnego, wybranego przez odwołującego się, upoważnionego lekarza albo psychologa (obecnie mowa jest o wskazanych podmiotach odwoławczych, np. wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy lub instytutach badawczych w dziedzinie medycyny pracy).
 
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie podstawowego, 14-dniowego vacatio legis. Dłuższy, trzymiesięczny okres przejściowy przewidziano dla przepisów zmieniających ustawę o broni i amunicji, ponieważ ich wejście w życie spowoduje konieczność wydania nowych rozporządzeń wykonawczych.
 
Red., Fot. 
romankosolapov/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.