(Nie)Wakacyjnie o szkodach

Prewencja szkód, prowadzenie dokumentacji oraz ocena stanu upraw to kluczowe działania, jakie mogą podejmować zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich w okresie wakacyjnym.

ekologiczne sady

Coraz więcej kół łowieckich zwraca się do TRLiS z problemem szkód w sadach jabłoni, zakładanych w oparciu o program rolnośrodowiskowy MRiRW gwarantujący wsparcie rolnictwa ekologicznego. Kłopot powstaje w sytuacji, kie- dy właściciel nie zabezpieczy należcie plantacji drzew owocowych. Specjaliści z TRiLS zauważają, że dobrym zwyczajem jest informowanie koła łowieckiego o zamiarach dotyczących planowanego kierunku użytkowania gruntów. Pozwala to myśliwym na wypracowanie pewnej polityki działań prewencyjnych i minimalizację ryzyka powstania szkody. Niestety, właściciel terenu nie ma prawnego obowiązku ani informować o zamiarach, ani grodzić uprawy czy sadu. Tym samym dzierżawca obwodu nie może tłumaczyć, że nie odpowiada za nieogrodzony sad.

Celem postępowania odszkodowawczego również w przypadku sadów jest ustalenie rozmiaru szkody i wypłata odszkodowania - co jasno definiuje rozporządzenie ministra środowiska. Metodyka szacowania sprowadza się do określenia obsady na jednostkę powierzchni, oszacowania stopnia i przyczyny powstałych uszkodzeń oraz wyliczenia wysokości rekompensaty. Tutaj także ważna jest dokumentacja - nawet kiedy mamy pewność, że nie ponosimy odpowiedzialności, trzeba sporządzić protokół.

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2011, strona 42

Pobierz artykuł w formacie PDF