Kontrowersyjne zmiany Prawa łowieckiego

W projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego, który został przygotowany w toku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (…), znalazł się szereg rozwiązań niekorzystnych dla myśliwych. Szczególne kontrowersje wzbudza zawarty w nim zakaz pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 16. roku życia. Przeforsowano także zapisy zabraniające stosowania do polowań amunicji śrutowej ołowianej. Wątpliwości wiążą się ponadto z procedurą i konsekwencjami wyłączania nieruchomości z obwodu łowieckiego. Zgodnie z projektem za szkody wyrządzone na ich terenie przez zwierzynę odpowiedzialność ma bowiem ponosić Skarb Państwa.

O zakazie stosowania ołowiu…

Ograniczenia lub nawet całkowity zakaz stosowania amunicji ołowianej przez myśliwych jest jednym z głównych postulatów wysuwanych przez krajowe organizacje przyrodnicze. Naciski na zmianę obecnego stanu wzmogły się w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Prawa łowieckiego. Proponowany przez Ministerstwo Środowiska zapis zakazujący stosowania śrutu ołowianego do polowania pojawił się nawet w ostatniej wersji projektu przygotowanego przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych o Prawie łowieckim

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (pod którego szyldem odbywały się blokady dróg w ramach akcji protestacyjnej rolników) przedstawiło swój oficjalny głos w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Przewodniczący OPZZ RiOR Sławomir Izdebski w mocnych słowach odnosi się do obecnego modelu polskiego łowiectwa oraz działań władz PZŁ. Krytykuje również pomysł utworzenia Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego.

Rządowy projekt nowelizacji Prawa łowieckiego trafił do prac w podkomisji

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 19 marca br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Członkowie Komisji byli zgodni co do tego, że projekt rządowy należy skierować do podkomisji już pracującej nad dokumentem poselskim. Pojawiło się jednak wiele uwag wysuwanych przez przedstawicieli środowisk rolniczych i przyrodników.

MŚ zleci ekspertyzy do Prawa łowieckiego

Ministerstwo Środowiska na poważnie bierze się za prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego. W celu wsparcia działań legislacyjnych został ogłoszony przetarg na realizację ekspertyzy zawierającej analizę przepisów oraz uwarunkowań tworzenia obwodów łowieckich w wybranych krajach UE oraz wskazania, jak własność gruntów wpływa na prawo do wykonywania polowania.

Rządowa nowela Prawa łowieckiego – pierwsze czytanie w komisjach

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie (druk nr 3192), po zaopiniowaniu przez Biuro Legislacyjne, 3 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tak jak informowaliśmy wcześniej, propozycja rządowa ma być rozpatrywana jednocześnie z projektem poselskim (druk nr 2970). Red.

Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do Sejmu

Rządowy projekt Prawa łowieckiego został zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 lutego br. i już dzień później trafił do laski marszałkowskiej. W pierwszej kolejności skierowano go do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.  

Nie dwa, ale trzy projekty Prawa łowieckiego?

19 lutego br. z inicjatywy grupy posłów PSL do Marszałka Sejmu trafił projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw. Przedstawicielem wnioskodawców został Marek Gos (PSL).

Rządowy projekt nowelizacji Prawa łowieckiego – prace w toku

Mimo że poselski projekt nowelizacji Prawa łowieckiego (druk nr 2970) trafił już do podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, której przewodzi poseł Tomasz Kulesza (PO), nie ustają prace nad alternatywnym projektem rządowym. Zgodnie z decyzją przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posła Stanisława Żelichowskiego, kiedy już zostanie przekazany do Sejmu, podkomisja ma pochylić się nad nim jednocześnie z propozycją poselską.  

Nowelizacja Prawa łowieckiego – po pierwszym czytaniu w Sejmie

Skutkiem wyroku TK z 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13) stworzone zostały dwa projekty nowelizacji Prawa łowieckiego. Projekt poselski (druk nr 2970) został przygotowany przez zespół pod kierownictwem posła Stanisława Wziątka. Na 84. posiedzeniu Sejmu 15 stycznia br. odbyło się jego pierwsze czytanie. Dokument skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.