Nowelizacja Prawa łowieckiego – po pierwszym czytaniu w Sejmie

Skutkiem wyroku TK z 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13) stworzone zostały dwa projekty nowelizacji Prawa łowieckiego. Projekt poselski (druk nr 2970) został przygotowany przez zespół pod kierownictwem posła Stanisława Wziątka. Na 84. posiedzeniu Sejmu 15 stycznia br. odbyło się jego pierwsze czytanie. Dokument skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rządowy projekt Prawa łowieckiego – konsultacje zakończone

Do 7 stycznia br. można było zgłaszać opinie w ramach konsultacji publicznych do rządowego projektu Prawa łowieckiego (do pobrania TUTAJ). Skorzystało z tego kilka organizacji pozarządowych. Wśród uwag do tej pory zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znalazły się także te przekazane przez Fundację Greenmind, Koalicję Niech Żyją!, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, PTOP Salamandra, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz zespół organizacji chroniących prawa dziecka i przeciwdziałających przemocy wobec dzieci. Można się z nimi zapoznać TUTAJ   Zestaw uwag do projektu wzbogaciły również stanowiska Rządowego Centrum Legislacji (do pobrania TUTAJ) oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody (do pobrania TUTAJ). Red.

Rządowy projekt Prawa łowieckiego w trakcie konsultacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostało udostępnione pismo z uwagami Polskiego Związku Łowieckiego do rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie (do pobrania TUTAJ). Stanowiska w ramach uzgodnień międzyresortowych przekazały także ministerstwa: finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, obrony narodowej oraz spraw zagranicznych (do pobrania TUTAJ).  

Ministerialny projekt noweli Prawa łowieckiego

17 grudnia br. Ministerstwo Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Można go pobrać TUTAJ Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, głównymi celami nowelizacji są wypełnienie wyroku TK z 10 lipca 2014 r. i określenie zasad wykonywania polowania. Wprowadzone zostają także mechanizmy wzmacniające nadzór MŚ nad PZŁ oraz dyscyplinujące dzierżawców obwodów łowieckich w zakresie realizowania RPŁ i zapewniające wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez koła łowieckie, jednocześnie umożliwiające MŚ ustalanie poziomów pozyskania zwierzyny. Zaproponowane rozwiązania mają również dostosować niektóre delegacje ustawowe do wymagań Konstytucji RP. Red.

Trybunał Konstytucyjny sygnalizuje potrzebę zmian Prawa łowieckiego

10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. P 19/13 dotyczącej utworzenia obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości. TK uznał, że przepis art. 27 ust. 1 w zw. z art. 26 Prawa łowieckiego jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości.

TK orzeknie, czy ustawa Prawo łowieckie narusza prawo własności

10 lipca br. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności przepisów art. 26 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie w zakresie, w jakim dopuszczają utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości, z: – art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności;– art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że naruszają istotę prawa własności.

Nowelizacja Prawa łowieckiego weszła w życie

21 kwietnia br. zaczęła obowiązywać podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 13 lutego br. nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, której konsekwencją jest powrót sądownictwa łowieckiego. Wśród najistotniejszych zmian precyzuje ona m.in. reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej myśliwych oraz znacznie poszerza zakres kontroli sądów powszechnych nad orzeczeniami sądów łowieckich. Kontrola ta obejmuje także uchwały o ukaraniu za naruszenie zasad selekcji osobniczej.

Prawo łowieckie znowu w Trybunale

Nie przebrzmiało jeszcze echo zmian w ustawie Prawo łowieckie dotyczących sądownictwa łowieckiego (nowe przepisy wchodzą w życie 21 kwietnia br.), a do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął kolejny wniosek o rozpatrzenie jej zgodności z Konstytucją RP. Tym razem wątpliwości dotyczą unormowania przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz kwestii, które wykraczają poza ramy upoważnienia ustawowego.

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo łowieckie

13 lutego br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, której celem było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11) w sprawie niezgodności przepisów ustawy regulujących postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim z Konstytucją. Więcej informacji TUTAJ

Przebieg prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego

Jak informowaliśmy w zeszłym roku, w związku z koniecznością realizacji wyroku TK z 6 listopada 2012 r. dotyczącego sądownictwa dyscyplinarnego w PZŁ równolegle opracowywane były dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Szczegółowe porównanie proponowanych w nich rozwiązań przedstawił mecenas Miłosz Kościelniak-Marszał w BŁ nr 9/2013. Prezentujemy pełną dokumentację prac nad zmianą Prawa łowieckiego w związku z wyrokiem TK z 6 listopada 2012 r. od momentu, kiedy projekty nowelizacji trafiły do laski marszałkowskiej.