strona główna

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń z dnia 10.08.2018

 • Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej

  Realizacja finansowanego ze środków NFOŚiGW programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” została zaplanowana na lata 2015–2023. W obecnym rozdaniu (wnioski są przyjmowane od 11 czerwca do 21 grudnia br.) na wsparcie działań z zakresu wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontów i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – z uwzględnieniem m.in. dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (III nabór – szczegóły TUTAJ) – przeznaczono 15 mln zł dotacji oraz 0,83 mln zł pożyczek na uzupełnienie wkładu własnego inwestycji.

   
  Na przedsięwzięcia z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu mające kształtować postawy społeczeństwa, na aktywizację dla zrównoważonego rozwoju (tu zalicza się m.in. warsztaty, konkursy i imprezy edukacyjne), kształcenie i wymianę wiedzy, a także wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (z wyłączeniem konferencji i studiów podyplomowych, finansowanych w odrębnym naborze) przewidziano natomiast 30 mln zł dotacji i kolejne 1,5 mln zł pożyczek (IV nabór – szczegóły TUTAJ). Planowane w ramach obu naborów działania powinny uzyskać wcześniejszą rekomendację ministra środowiska (szczegóły TUTAJ). Z uwagi na to, że odgrywają one szczególną rolę w realizacji polityki resortu, dofinansowanie wyniesie do 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wnioskowana kwota dotacji musi wynieść 100 tys. zł (z wyjątkiem konferencji i wydawnictw prasowych), pożyczki natomiast – 50 tys. zł.
   
  Beneficjentami tych środków mogą być zarejestrowane w Polsce osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym krajowe prawo przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe bądź samorządowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W ten katalog wpisują się m.in. koła łowieckie.
   
  O wsparciu finansowym na zrealizowanie autorskich projektów edukacyjnych przez koła łowieckie „Głuszec” w Tarnobrzegu, „Leśnik” w Tarnobrzegu oraz „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem pisaliśmy TUTAJ. Wprawdzie kwota w wysokości 100 tys. zł pochodziła wówczas z puli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jednak myśliwi dowiedli, że w realizowanych przez siebie projektach dydaktycznych również mogą korzystać z zewnętrznych środków.
   
  Red., Fot. ADP (Sadzenie lasu z myśliwymi w ramach akcji "O przyszłość dbamy, więc przyrodzie pomagamy" zorganizowane w 2017 r. przez KŁ "Literatów Polskich" w Warszawie wespół z ZO PZŁ w Koninie oraz Nadleśnictwem Koło)

 • Bioasekuracja myśliwych – zmiana zasad od 10 sierpnia

  Pismem z 18 lipca br. główny lekarz weterynarii przekazał do ZG PZŁ oraz Dyrekcji Generalnej LP „Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (…)”.
   
  Zostały one przygotowane we współpracy z reprezentantami PZŁ oraz Lasów Państwowych w związku z ustaleniami podjętymi na odbywającym się kilka dni wcześniej w Ministerstwie Środowiska spotkaniu grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tym samym wprowadzono zmiany w wytycznych, które obowiązują myśliwych od czerwca 2015 r. (dokument można pobrać TUTAJ). Wbrew pewnym alarmistycznym doniesieniom medialnym nie będzie w tym zakresie wielkiej rewolucji. Wszystko sprowadza się bowiem głównie do zróżnicowania zaleceń w kwestii patroszenia i transportu dzików dla strefy objętej ograniczeniami (strefa czerwona), obszaru zagrożenia (strefa niebieska) oraz obszaru ochronnego (strefa żółta), a także do rozszerzenia niezbędnych praktyk z tego zakresu poza rejony z obostrzeniami ustanowione decyzją KE.
   
  W granicach stref czerwonej i niebieskiej wprowadzono mianowicie kategoryczny zakaz patroszenia tusz w łowisku (dotychczas jedynie zalecano unikanie tej czynności). Musi się ono odbywać wyłącznie w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w miejscu oznaczonym tabliczką „Miejsce patroszenia”. Na obszarze ochronnym (strefa żółta) nadal można patroszyć w terenie. Jednak w takim przypadku trzeba je wykonywać na folii albo innym szczelnym materiale. Ponadto obowiązują: dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych krwią oraz dłoni i butów myśliwego, a także umieszczenie patrochów i zużytej folii w szczelnym pojemniku lub worku. Tusze osobników wykazujących przed odstrzałem objawy, które pozwalają podejrzewać wystąpienie ASF-u, należy przeznaczyć do utylizacji po oględzinach i pobraniu próbek (wcześniej zalecano tylko, aby nie patroszyć ich w łowisku).
   
  Uszczegółowiono także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF-u – mają one trafiać do plastikowych próbówek jednorazowego użytku, umieszczanych następnie w oznakowanym worku strunowym (dotąd wystarczył foliowy). Uczulono myśliwych na ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia próbek od otoczenia tuszy oraz zaznaczono, że materiały użyte do ich pobierania trzeba zdezynfekować lub zutylizować.
   
  Nowe „Wytyczne…” wprowadzają również regulacje wykraczające poza strefy z obostrzeniami, a dotyczące sposobu transportu tusz. W całym kraju środki transportu odstrzelonych dzików należy odpowiednio uszczelnić w celu zapobiegania ryzyku wyciekania krwi oraz wyłożyć materiałem jednorazowego lub wielorazowego użytku (w tym drugim przypadku – nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji). Nie powinny być też jednocześnie wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem bądź hodowlą świniowatych. Samochody opuszczające punkty przetrzymywania tusz znajdujące się w strefach objętych unijnymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u należy dodatkowo poddać myciu i dezynfekcji kół, a w razie konieczności – przestrzeni ładunkowej.
   
  Główny lekarz weterynarii przypomniał, że patroszenie w łowiskach znajdujących się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF-em trzeba realizować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań”, które wprowadzono zarządzeniem nr 12/2017 ZG PZŁ (do pobrania TUTAJ), sygnowanym jeszcze przez Lecha Blocha. Przypomnijmy, że jest w nich mowa o konieczności każdorazowego zakopywania patrochów oraz dezynfekcji miejsca, gdzie odbywało się patroszenie (lub spryskania go środkiem odstraszającym zwierzęta), a w przypadku polowań zbiorowych – o ewentualnym zamówieniu kontenera na odpady z firmy utylizacyjnej. W założeniu miało to na celu zminimalizowanie rozprzestrzenienia włośnicy. Patroszenie dzików również na terenie nieobjętym restrykcjami powinno być ponadto – zgodnie z wytycznymi głównego lekarza weterynarii – przeprowadzane na folii lub innym szczelnym tworzywie chroniącym przed przedostaniem się krwi zwierzęcia do otoczenia. Nie wskazano jednak szczegółów postępowania z zanieczyszczonymi materiałami. Uściślono jedynie, że w strefach czerwonej, niebieskiej i żółtej należy je pozostawić do utylizacji przy patrochach w punktach przetrzymywania tusz.
   
  Jak się dowiadujemy z rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna ma możliwość kontrolowania zasad bioasekuracji i stanu tusz dzików wyłącznie w obrębie miejsc ich przetrzymywania (do których zaliczają się także punkty skupu dziczyzny i zakłady przetwórcze znajdujące się poza obszarami objętymi restrykcjami). Kontrola realizacji zawartych w „Wytycznych…” zaleceń przez myśliwych w łowisku spoczywa zaś na PZŁ i LP.
   
  DGLP zobligowała nadleśnictwa zarządzające ośrodkami hodowli zwierzyny i polujących w ich obrębie myśliwych do przestrzegania wymogów bioasekuracji. Wywiązywanie się z nich będzie weryfikowane w trakcie rutynowych kontroli prowadzenia gospodarki łowieckiej. Realizacja bioasekuracji w obwodach dzierżawionych pozostaje natomiast w gestii organów PZŁ – w myśl art. 33 ust. 4 Prawa łowieckiego zarządy okręgowe koordynują i nadzorują działalność kół łowieckich oraz członków niezrzeszonych w kołach łowieckich.
   
  DGLP informuje, że na razie w zakresie kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji nie wydano szczegółowych dyspozycji dla jednostek Straży Leśnej. Jak jednak zapewnia główny inspektor tej formacji, Tadeusz Pasternak, zostaną one sformułowane i przekazane w teren, gdy tylko się pojawi takie zalecenie.
   
  Nowe wytyczne będą obowiązywać od 10 sierpnia br. Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ.
   
  Oprac. ADP, Fot. Eva Foreman/Shutterstock